"Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen. (Exodus 32:11)
Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt." (Exodus 32:32)

Er is geen enkel gebod in de wet van God waar zo'n zware consequentie aanhangt als aan het tweede gebod. Andere goden aanbidden mag niet, maar God in niveau naar beneden halen door van Hem een afbeelding te maken is nog veel erger. Het onttroont God. En de gevolgen van deze zonde zullen een generatievloek over het volk brengen. En daarom zijn verkeerde beelden van God niet iets onschuldigs. Het heeft gevolgen en misschien vraag jij je wel eens af hoe het toch komt dat jouw beeld van God zo moeilijk te veranderen is.

Soms kun je een negatief Godsbeeld terugleiden in drie of vier generaties. Daarmee zien we hoe erg de gevolgen zijn van het leven onder de vloek van het tweede gebod. Soms dreigen er generaties verloren te gaan omdat ze God nooit durven vertrouwen. En Mozes heeft het volk daar niet voor over. De gevolgen van deze zonde zijn enorm groot. En nadat Mozes al gebeden had terwijl hij nog op de berg was met God, had God besloten om te volk toch niet te vernietigen. Maar daarmee is het nog niet klaar. Mozes stuurt de Levieten met een zwaard het leger in en er volgt een enorme slachtpartij. Maar Mozes beseft dat daarmee de zonde nog niet vergeven is.

De gevolgen van deze zonden zijn zo groot, dat Mozes, na zijn pleidooi, nog een keer teruggaat naar God. Hij gaat de zonde belijden. En eigenlijk verbreekt hij hiermee de vloek die over het volk was gekomen. Dat haat van God over drie of vier generaties waar het volk zich onder had gebracht is een vloek die nu op het volk rust. En Mozes, gaat met inzet van zijn eigen leven terug naar God en smeekt om vergeving.

Dit heeft ons ook nu wat te zeggen en misschien leef jij wel onder de vloek van een verkeerd Godsbeeld en krijg je het maar niet anders in je denken. Hoe je je denken ook van dag tot dag probeert te vernieuwen, het lukt niet. Misschien wordt het tijd om eens na te denken en om te bidden of je mag gaan zien wat er in jouw leven was waardoor jij onder deze vloek terecht bent gekomen. Misschien zat je jarenlang onder een leer die niet het Bijbelse beeld van God verkondigde. Of misschien in je opvoeding of waar dan ook.

Mozes leert ons dat we plaatsvervangend schuld mogen belijden. Plaatsvervangend zeggen dat ons voorgeslacht of ons volk het fout deed en zo om vergeving te vragen en tegelijk ook te zeggen dat je afstand van deze verschrikkelijke zonde wilt nemen om te leven met God, zoals Hij wil. En in de Naam van Jezus zal God verzoenen en zal de vloek worden opgeheven. Dan mag je leven onder de zegen van God.

Gebed: HEER, Wie U bent, Die bent U. U bent niet, Die wij denken die U bent. En als er in mijn leven momenten zijn geweest waarin ik gebracht ben, of mijzelf gebracht heb, onder de vloek van het tweede gebod, dan vraag ik U vergeving voor degenen die mij daar brachten of ik vraag persoonlijk vergeving voor deze daad. En ik neem afstand van deze zonde en zal U zetten op de hoogste plaats. En in Jezus Naam mag ik deze vloek verbreken!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu