"Maar Mozes trachtte het aangezicht van de HEERE, zijn God, gunstig te stemmen. (Exodus 32:11)
Nu dan, of U toch hun zonden wilde vergeven! Maar indien niet, schrap mij alstublieft uit Uw boek, dat U geschreven hebt." (Exodus 32:32)

Er is geen enkel gebod in de wet van God waar zo'n zware consequentie aanhangt als aan het tweede gebod. Andere goden aanbidden mag niet, maar God in niveau naar beneden halen door van Hem een afbeelding te maken is nog veel erger. Het onttroont God. En de gevolgen van deze zonde zullen een generatievloek over het volk brengen. En daarom zijn verkeerde beelden van God niet iets onschuldigs. Het heeft gevolgen en misschien vraag jij je wel eens af hoe het toch komt dat jouw beeld van God zo moeilijk te veranderen is.

Soms kun je een negatief Godsbeeld terugleiden in drie of vier generaties. Daarmee zien we hoe erg de gevolgen zijn van het leven onder de vloek van het tweede gebod. Soms dreigen er generaties verloren te gaan omdat ze God nooit durven vertrouwen. En Mozes heeft het volk daar niet voor over. De gevolgen van deze zonde zijn enorm groot. En nadat Mozes al gebeden had terwijl hij nog op de berg was met God, had God besloten om te volk toch niet te vernietigen. Maar daarmee is het nog niet klaar. Mozes stuurt de Levieten met een zwaard het leger in en er volgt een enorme slachtpartij. Maar Mozes beseft dat daarmee de zonde nog niet vergeven is.

De gevolgen van deze zonden zijn zo groot, dat Mozes, na zijn pleidooi, nog een keer teruggaat naar God. Hij gaat de zonde belijden. En eigenlijk verbreekt hij hiermee de vloek die over het volk was gekomen. Dat haat van God over drie of vier generaties waar het volk zich onder had gebracht is een vloek die nu op het volk rust. En Mozes, gaat met inzet van zijn eigen leven terug naar God en smeekt om vergeving.

Dit heeft ons ook nu wat te zeggen en misschien leef jij wel onder de vloek van een verkeerd Godsbeeld en krijg je het maar niet anders in je denken. Hoe je je denken ook van dag tot dag probeert te vernieuwen, het lukt niet. Misschien wordt het tijd om eens na te denken en om te bidden of je mag gaan zien wat er in jouw leven was waardoor jij onder deze vloek terecht bent gekomen. Misschien zat je jarenlang onder een leer die niet het Bijbelse beeld van God verkondigde. Of misschien in je opvoeding of waar dan ook.

Mozes leert ons dat we plaatsvervangend schuld mogen belijden. Plaatsvervangend zeggen dat ons voorgeslacht of ons volk het fout deed en zo om vergeving te vragen en tegelijk ook te zeggen dat je afstand van deze verschrikkelijke zonde wilt nemen om te leven met God, zoals Hij wil. En in de Naam van Jezus zal God verzoenen en zal de vloek worden opgeheven. Dan mag je leven onder de zegen van God.

Gebed: HEER, Wie U bent, Die bent U. U bent niet, Die wij denken die U bent. En als er in mijn leven momenten zijn geweest waarin ik gebracht ben, of mijzelf gebracht heb, onder de vloek van het tweede gebod, dan vraag ik U vergeving voor degenen die mij daar brachten of ik vraag persoonlijk vergeving voor deze daad. En ik neem afstand van deze zonde en zal U zetten op de hoogste plaats. En in Jezus Naam mag ik deze vloek verbreken!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu