"Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft." (Exodus 20:2)

En toen het volk eindelijk voor de berg stond en God neerdaalde, begint God te spreken. En eigenlijk is dat moment een bijzonder moment, maar tegelijk is het volk zo bang dat ze uiteindelijk Mozes smeken om maar met God te gaan praten. Ze zijn bang voor de heiligheid van God. Maar de woorden die God dan gaat spreken zijn wel woorden van troost. Tenminste, als je goed kunt luisteren naar wat God zegt. En tegelijk, God heeft ook nog eens behoorlijk wat recht van spreken om het volk Zijn regels op te leggen.

Wij kunnen soms echt denken dat Gods wet iets heel negatiefs is: je mag dit niet en dat wel en dat voelt voor ons als erg negatief. Maar God heeft recht van spreken. Bij het volk Israël geeft Hij Zijn wet omdat het Zijn volk is en omdat Hij het uit de slavernij heeft bevrijd. En is dit voor ons anders? Heeft God in elke situatie geen recht van spreken? Zeker als Hij jou heeft opgezocht en Zijn Evangelie en Zijn Woorden bekend heeft gemaakt?

God heeft recht van spreken! En toch, ondanks dat, maakt God er zeker geen misbruik van! Hij had natuurlijk allemaal regels kunnen bedenken om eigenlijk een nieuw soort slavernij op te leggen, maar dat doet Hij niet. Sterker nog, de eerste tien woorden die God geeft is niets anders dan de grondwet van Zijn Koninkrijk. Op het moment dat we die woorden serieus nemen, als we daar naar leven, dan zal de absolute vrede een feit zijn.

Elke van Gods tien woorden die gaan volgens maken de wereld tot een paradijs. Op geen enkele manier zou God nog onteerd worden, maar geen enkele godsdienstoorlog zou meer aan de orde zijn. En als je dan nadenkt over het tweede gedeelte van de wet van God, dan kun je maar ene conclusie trekken: als we op die Goddelijke manier met elkaar omgaan, dan zal er op aarde geen enkele verhouding meer verstoord zijn. Dan is het een hemel op aarde.

Heeft God dan deze wet bedacht om de hemel te kunnen verdienen of om op aarde de hemel te creëren? God beloofd wel een zegen aan het volk op het moment dat ze zich houden aan deze wet. En diezelfde zegen zegt Hij ons ook toe, er is in het dienen van God grote loon. Dat zeker!

En toch wist God dat niemand deze wet zou kunnen houden. Als dat zo was, had Hij in Genesis 3:15 geen moederbelofte gegeven. Hij wist dat deze wet ons op geen enkele manier dichterbij de hemel kon brengen. Maar in deze wet, in Zijn grondwet zien we wel Gods liefdeshart kloppen. Hij laat volkomen zien wie Hij is! Hij laat ons zien wat Zijn diepste verlangen is met ons.

En wat wij niet en nooit kunnen volbrengen, dat zal Jezus wel volbrengen en door het geloof wordt dat voor ons. Dan kunnen we volmaakt voor God staan. De wet is niet de trap naar de hemel, maar het laat ons zien waaraan wij niet voldoen om zo via Jezus tot God te komen.

Gebed: HEER, ik ben onvolmaakt en voldoe niet aan Uw diepste verlangen, ik leef niet naar Uw hart. Het is wel mijn verlangen om zo te leven, geef mij meer van Uw genade en meer van de Geest van Jezus in mij en door het geloof ben ik volmaakt voor U!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu