"Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, nam de tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in reidans. Toen zong Mirjam hun ten antwoord: "Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen." (Exodus 15:20 en 21)

God maakt Zijn woorden waar, dat is wel gebleken. Waar het volk niets hoefde te doen, daar streed God de strijd. Het waren maar een paar handbewegingen. Het water van de zee ging opzij voor Israël en op het moment dat het volk aan de overkant was en de vijand nog op de bodem van de zee, liet God het water terugvallen. Deze vijand is vergaan. En dan gaat Mozes zingen. Hij kijkt terug en hij zingt. Maar niet alleen Mozes zingt, zijn zus Mirjam doet ook mee. Met elkaar kijkt het volk terug en nadat Mozes is uitgezongen, gaat Mirjam in beurtzang antwoorden. En met haar deze alle vrouwen mee.

Terugkijkend op de wonderen die God heeft gedaan, maakt dat de lofzang klinkt. Heel vaak kunnen wij niet zingen omdat wij naar de omstandigheden van het heden en de toekomst kijken, maar Mozes kijkt hier terug op wat God deed. Soms is dat nodig als geloven even echt niet lukt. Dan moet je terugkijken op de wonderen die God al deed. En na deze overwinning die God heeft gegeven blijft er vreugde over, terwijl ze gewoon midden in de woestijn zijn. Want het lijkt natuurlijk wel heel mooi na deze overwinning, maar Mozes stond daar wel met dat volk, midden in de woestijn, midden tussen allemaal nieuwe verschrikkingen. En de weg naar de toekomst was nog heel lang en heel ver.

Mirjam gaat dan antwoorden op wat Mozes zingt. Alle lof aan God! Mag ik vragen wanneer jij voor het laatst voor God in aanbidding zong en danste? Dansen van dankbaarheid en vreugde wat God heeft gedaan in je leven, terwijl je leven nog steeds in de woestijn is. Ja, over de woestijn heen, daar is het land van de belofte, maar dan moet je nog wel door de woestijn heen. En dat kan zo onoverzichtelijk zijn dat je er hopeloos van wordt. Maar laten we dan vandaag gewoon kijken naar wat God al gedaan heeft. Op Golgotha, op de Paasmorgen, maar ook in je eigen leven. En laten we vandaag dansen van vreugde tot eer van God. Mozes sluit zijn lofzang af met: De HEER zal regeren voor eeuwig en altijd!

God vraagt om een antwoord op dat geloof! En dat geloof grijpt moed uit de wonderen die God al heeft gedaan. En misschien vind je dat dansen iets dat niet gepast is. Dat zou kunnen, maar laten we onze dankbaarheid in vreugde voor Gods aangezicht brengen. Want zowel het terugkijken op de wonderen, als ook de lofprijzing maken dat we tot leven komen als de dood ons voor ogen schijnt te zijn. En wij zingen voor de HEER, opnieuw en opnieuw!

Gebed: HEER, almachtige God, U regeert tot in eeuwigheid en ik wil U loven en prijzen om de wonderen die U hebt gedaan! Zelfs als ik alleen de woestijn maar zie waar ik middenin zit, toch wil ik U loven en prijzen. Ik wil dansen voor U en mij buigen in aanbidding.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu