"Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, nam de tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in reidans. Toen zong Mirjam hun ten antwoord: "Zing voor de HEERE, want Hij is hoogverheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen." (Exodus 15:20 en 21)

God maakt Zijn woorden waar, dat is wel gebleken. Waar het volk niets hoefde te doen, daar streed God de strijd. Het waren maar een paar handbewegingen. Het water van de zee ging opzij voor Israël en op het moment dat het volk aan de overkant was en de vijand nog op de bodem van de zee, liet God het water terugvallen. Deze vijand is vergaan. En dan gaat Mozes zingen. Hij kijkt terug en hij zingt. Maar niet alleen Mozes zingt, zijn zus Mirjam doet ook mee. Met elkaar kijkt het volk terug en nadat Mozes is uitgezongen, gaat Mirjam in beurtzang antwoorden. En met haar deze alle vrouwen mee.

Terugkijkend op de wonderen die God heeft gedaan, maakt dat de lofzang klinkt. Heel vaak kunnen wij niet zingen omdat wij naar de omstandigheden van het heden en de toekomst kijken, maar Mozes kijkt hier terug op wat God deed. Soms is dat nodig als geloven even echt niet lukt. Dan moet je terugkijken op de wonderen die God al deed. En na deze overwinning die God heeft gegeven blijft er vreugde over, terwijl ze gewoon midden in de woestijn zijn. Want het lijkt natuurlijk wel heel mooi na deze overwinning, maar Mozes stond daar wel met dat volk, midden in de woestijn, midden tussen allemaal nieuwe verschrikkingen. En de weg naar de toekomst was nog heel lang en heel ver.

Mirjam gaat dan antwoorden op wat Mozes zingt. Alle lof aan God! Mag ik vragen wanneer jij voor het laatst voor God in aanbidding zong en danste? Dansen van dankbaarheid en vreugde wat God heeft gedaan in je leven, terwijl je leven nog steeds in de woestijn is. Ja, over de woestijn heen, daar is het land van de belofte, maar dan moet je nog wel door de woestijn heen. En dat kan zo onoverzichtelijk zijn dat je er hopeloos van wordt. Maar laten we dan vandaag gewoon kijken naar wat God al gedaan heeft. Op Golgotha, op de Paasmorgen, maar ook in je eigen leven. En laten we vandaag dansen van vreugde tot eer van God. Mozes sluit zijn lofzang af met: De HEER zal regeren voor eeuwig en altijd!

God vraagt om een antwoord op dat geloof! En dat geloof grijpt moed uit de wonderen die God al heeft gedaan. En misschien vind je dat dansen iets dat niet gepast is. Dat zou kunnen, maar laten we onze dankbaarheid in vreugde voor Gods aangezicht brengen. Want zowel het terugkijken op de wonderen, als ook de lofprijzing maken dat we tot leven komen als de dood ons voor ogen schijnt te zijn. En wij zingen voor de HEER, opnieuw en opnieuw!

Gebed: HEER, almachtige God, U regeert tot in eeuwigheid en ik wil U loven en prijzen om de wonderen die U hebt gedaan! Zelfs als ik alleen de woestijn maar zie waar ik middenin zit, toch wil ik U loven en prijzen. Ik wil dansen voor U en mij buigen in aanbidding.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu