"Maar de farao zei: Wie is de HEERE naar Wiens stem ik zou moeten luisteren..." (Exodus 5:2)
"Want de HEERE verhardde het hart van de farao, de koning van Egypte, zodat hij de Israëlieten achtervolgde." (Exodus 14:8)

Uiteindelijk is Mozes naar de Farao gegaan. En eigenlijk is het wel heel apart wat er dan allemaal gebeurt. En we hoeven niet alle tien de plagen uitgebreid te bekijken om te beseffen dat de Farao wel heel wat waarschuwingen krijgen om het volk te laten gaan. Maar vanaf het eerst moment is de Farao helemaal niet van plan om Israël te laten gaan. En soms denk je: Eigenlijk kon die Farao er toch niets aan doen, want er staat meerdere keren dat de HEER zijn hart verhardde?

In de eerste plaats is het goed om te zeggen dat Farao in ieder geval hier laat zien wat de duivel ook altijd doet als hij een gelovige moet loslaten. Want op het moment dat Mozes en Aäron de eerste keer bij de Farao komen zegt hij al: "Wie is de HEER naar Wie ik zou moeten luisteren." Ik denk dat de farao dat heel goed heeft geweten met een volk als de Israëlieten om zich heen. Net zo goed als dat de duivel weet wie God is. En natuurlijk laat een slavendrijver zijn slaven niet gaan, want dan is hij zelf tot werken veroordeeld en hij is ook het plezier er nog eens in kwijt. En dan maakt het niet uit of je dan farao of duivel bent.

Maar er zit ook nog iets anders achter. Je kunt er geestelijk naar kijken, maar de mens farao zit er ook gewoon achter. En er kan wel staan dat God zijn hart verhardde, maar nog steeds is de farao verantwoordelijk voor elke daad en heeft hij de keus om God te gehoorzamen. Sterker nog, het beeld dat eigenlijk God de schuld zou zijn van de verharding van farao is een smerige leugen van satan. Want wat valt op? Tot de vijfde plaag toe, staat er niet dat de HEER het hart van farao verhardde, maar dat farao zelf onvermurwbaar was. Farao heeft dus wel degelijk alle kans gehad om te gehoorzamen. Maar als hij dan echt niet wil, dan stopt Gods genade en geeft God hem over aan de verharding.

Ik wil je vandaag vragen hoe jij ten opzichte van God staat. De meeste keren komen de overdenkingen voort uit het leven met God, gericht op groei in het geloof, maar ik wil nu ook heel nadrukkelijk vragen of God werkelijk Koning is in je leven. Is God, de God van jouw verlossing, geloof jij werkelijk in de genade die ons door Jezus wordt aangeboden? En het is niet om te dreigen, maar verharding van je hart is het gevolg van voortdurend ongeloof en doorgaande zonde! En de farao stortte zich daarmee in het verderf. Zo scherp van vandaag Gods Woord. Dien jij God, of dien jij ten diepste jezelf? Er zijn maar twee mogelijkheden. Farao groeide in ongeloof, terwijl God verlangt om Zijn kinderen in geloof te laten groeien.

Gebed: Heer ik wil U danken voor de waarschuwing van farao. Elke keus tegen U brengt mij in gevaar. Ik vraag U of U mij wilt laten zien als ik in ongeloof mijn weg ga. En als ik geloof in U dan bid ik U om mij te bewaren voor elke keus tegen U. Ik wil op weg naar het Beloofde Land

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu