"Ik zal u uit de onderdrukking van Egypte leiden ... naar het land dat overvloeit van melk en honing" (Exodus 3:17)

Soms kun je proberen om in elk Bijbelgedeelte Jezus naar voor te laten komen. Dat zou je kunnen doen als je nadenkt over de verlossing van Israël uit Egypte. De andere kant is dat Mozes ook gewoon een mens was en dat God ook nu nog steeds mensen gebruikt om de Naam van Jezus door te geven. Beide is dus mogelijk. Je zou je kunnen identificeren met Mozes, maar ook met Israël. Je kunt als Mozes anderen aan de hand nemen naar de vrijheid of als Israël door God in het beloofde land worden gebracht. Lijnen doortrekken is niet altijd zo makkelijk. Maar één ding is wel heel duidelijk. God maakt aan Mozes, vlak voordat hij aan zijn taak moet beginnen duidelijk wat Zijn verlangen is met Israël.

Het is Gods verlangen om Israël niet alleen uit de slavernij te halen, net zo min dat het niet Gods bedoeling is om jou door geloof uit de slavernij van de zonden te halen. Natuurlijk is dit ook Gods bedoeling. Natuurlijk wil Hij Zijn volk niet in de slavernij van Egypte en natuurlijk wil God niet dat jij leeft onder de macht van de zonden en de duivel. Maar God zegt nog iets. God zegt aan de ene kant: Ik haal Mijn volk uit de onderdrukking. Hij zegt dus ook: Ik haal een ongelovige uit zijn zonden. En het doel? God zegt tegen Mozes: "Je moet zeggen tegen Mijn volk dat Ik ze ook ergens wil brengen. Ik breng ze naar het land dat van melk en honing overvloeit." 

Dat is het! God wil niet alleen bevrijden om het volk daarna aan zichzelf over te laten, net zo min als dat God je zonden wil vergeven en je het daarna zelf uit moet zoeken hoe het verder moet. God wil Israël brengen in het land van vrede. Jezus zegt later: "Ik ben gekomen om leven en overvloed te geven." Israël leeft in het land van de dood, maar God wil hen niet in een tussenvorm brengen, maar God wil hen brengen in het land van het leven!

Hier in Exodus 3 spreekt Gods intense verlangen dat waar God aan begint dat Hij het ook echt af zal maken. En in Jezus is er voor jou vergeving, maar vanuit de vergeving gaat God met je op weg naar het land van vrede en heil! En Jezus kwam naar deze aarde als een Mozes om je los te maken uit je zonden, maar ook om je voor te gaan op weg naar het hemelse land van de vrede. En hier op aarde verlangt God al naar een leven in vrede met jou! En Mozes is dan symbool voor Jezus, maar Mozes staat ook symbool voor die mensen die God in je leven inzet om jou verder te leiden op de weg van het geloof! En Mozes staat ook symbool voor iedere gelovige, die ook weer een leider om anderen te leiden. We zijn op weg naar Huis als we geloven dat Jezus de ban van de zonde heeft gebroken.

Gebed: Heer, ik kan vaak niet begrijpen dat U meer met mij wil dan mij alleen van zonden bevrijden. Vaak denk ik dat ik aan mijn lot ben overgelaten in de woestijn van het leven. Maar ik wil geloven dat U mij van zonde wilde komen bevrijden om mij vervolgens ook Thuis te brengen in de hemel. Ik dank U dat ik onderweg ben naar het Beloofde Land. En onderweg, wees U mij nabij, wees naast mij en wees om mij heen, want alleen kan ik het niet. En zegen mij, zodat ik ook voor anderen een zegen mag zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu