"Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: Moge hij, die zijn goedertierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en de doden, gezegend worden door de HEERE. Verder zei Naomi tegen haar: Die man is nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers." (Ruth 2:20)

De eerste dag van Ruth, op de akker van Boaz zit erop. Ze gaat terug naar Naomi met haar aren die ze heeft geraapt. Het blijkt dat ook Naomi wat heeft geraapt. Hoe het precies is gegaan weten we niet precies. Hebben ze er van gegeten en daarna de rest verkocht? Dat lijkt er in vers 18 in ieder geval wel op. Hoe het ook was, het is Naomi opgevallen hoeveel Ruth heeft geraapt. De man bij wie zij zoveel heeft geraapt, dat mag gezegend worden. Er is eigenlijk in korte tijd heel wat veranderd bij Naomi.

Naomi lijkt een deel van haar bitterheid kwijt te zijn geraakt. Ruth komt binnen met zoveel aren, aren vol van hoop voor een nieuwe toekomst. Het lijkt wel alsof een dag vol verwachting aren rapen bij Naomi ook verandering uitwerkt en ze gaat weer tekenen van hoop zien. Het zal niet altijd zo zijn dat als we vol van God terugkomen en een ander staat daar niet voor open en heeft zijn hart echt in bitterheid gesloten, dat de hoop werkelijk bezit neemt van iemands hart, maar bij Naomi zien we wel dat haar ogen open zijn voor waar Ruth mee aankomt.

Haar vraag naar de plaats waar Ruth die dag gewerkt had is misschien nog deels nieuwsgierig, misschien gewoon belangstelling, want ze ziet echt wel hoeveel het is. Maar als Ruth dan zegt dat ze op de akker van Boaz is geweest, dan gaat het vlammetje van hoop ploteling branden bij Naomi. Want Boaz is een bloedverwant. Wij wisten dat al, omdat dit aan het begin van het hoofdstuk genoemd werd, maar Ruth wist nergens van. En op dat moment krijgt Naomi echt hoop. Er is namelijk nog een wet in Israël dat een weduwe zonder kinderen gelost moest worden. Kort gezegd betekende dit dat er bij deze weduwe kinderen zouden moeten komen, via een bleodverwant, maar op naam van de kinderen van haar overleden man. De kinderen uit dat huwelijk zouden dus kinderen zijn in de geslachtslijn van haar overleden man. Op deze manier zou een geslacht niet kunnen uitsterven en bleef de hoop op de Messias levend.

Naomi krijgt plotseling hoop omdat ineens niet alles hopeloos lijkt. Ruth is bij wijze van toeval op de akker van Boaz terecht gekomen en dan beseft Naomi: Er is nog uitkomst, want er is nog een bloedverwant. Naomi lijkt nog verder niet te weten hoe het verder moet, maar er is ook bij haar hoop.

Hoe het verder moet richting de komst van Jezus? Dat weten wij vaak niet, maar Hij is wel degene die hopeloosheid kan omzetten in hoop. En daarom is er maar één advies: blijf op de akker van Boaz. Of, in ons geval, blijf op de akker van Jezus, blijf dichtbij Hem. Dan zal er uiteindelijk hoop zijn die vervuld wordt. 

Gebed: Jezus, ik wil heel dichtbij U blijven, in Uw nabijheid wil ik zijn. Hoe de hoop vervuld wordt weet ik niet precies, maar U bent mijn hoop en uiteindelijk zult U het doen!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu