"Toen zei Naomi tegen haar schoondochter: Moge hij, die zijn goedertierenheid niet onthouden heeft aan de levenden en de doden, gezegend worden door de HEERE. Verder zei Naomi tegen haar: Die man is nauw aan ons verwant, hij is een van onze lossers." (Ruth 2:20)

De eerste dag van Ruth, op de akker van Boaz zit erop. Ze gaat terug naar Naomi met haar aren die ze heeft geraapt. Het blijkt dat ook Naomi wat heeft geraapt. Hoe het precies is gegaan weten we niet precies. Hebben ze er van gegeten en daarna de rest verkocht? Dat lijkt er in vers 18 in ieder geval wel op. Hoe het ook was, het is Naomi opgevallen hoeveel Ruth heeft geraapt. De man bij wie zij zoveel heeft geraapt, dat mag gezegend worden. Er is eigenlijk in korte tijd heel wat veranderd bij Naomi.

Naomi lijkt een deel van haar bitterheid kwijt te zijn geraakt. Ruth komt binnen met zoveel aren, aren vol van hoop voor een nieuwe toekomst. Het lijkt wel alsof een dag vol verwachting aren rapen bij Naomi ook verandering uitwerkt en ze gaat weer tekenen van hoop zien. Het zal niet altijd zo zijn dat als we vol van God terugkomen en een ander staat daar niet voor open en heeft zijn hart echt in bitterheid gesloten, dat de hoop werkelijk bezit neemt van iemands hart, maar bij Naomi zien we wel dat haar ogen open zijn voor waar Ruth mee aankomt.

Haar vraag naar de plaats waar Ruth die dag gewerkt had is misschien nog deels nieuwsgierig, misschien gewoon belangstelling, want ze ziet echt wel hoeveel het is. Maar als Ruth dan zegt dat ze op de akker van Boaz is geweest, dan gaat het vlammetje van hoop ploteling branden bij Naomi. Want Boaz is een bloedverwant. Wij wisten dat al, omdat dit aan het begin van het hoofdstuk genoemd werd, maar Ruth wist nergens van. En op dat moment krijgt Naomi echt hoop. Er is namelijk nog een wet in Israël dat een weduwe zonder kinderen gelost moest worden. Kort gezegd betekende dit dat er bij deze weduwe kinderen zouden moeten komen, via een bleodverwant, maar op naam van de kinderen van haar overleden man. De kinderen uit dat huwelijk zouden dus kinderen zijn in de geslachtslijn van haar overleden man. Op deze manier zou een geslacht niet kunnen uitsterven en bleef de hoop op de Messias levend.

Naomi krijgt plotseling hoop omdat ineens niet alles hopeloos lijkt. Ruth is bij wijze van toeval op de akker van Boaz terecht gekomen en dan beseft Naomi: Er is nog uitkomst, want er is nog een bloedverwant. Naomi lijkt nog verder niet te weten hoe het verder moet, maar er is ook bij haar hoop.

Hoe het verder moet richting de komst van Jezus? Dat weten wij vaak niet, maar Hij is wel degene die hopeloosheid kan omzetten in hoop. En daarom is er maar één advies: blijf op de akker van Boaz. Of, in ons geval, blijf op de akker van Jezus, blijf dichtbij Hem. Dan zal er uiteindelijk hoop zijn die vervuld wordt. 

Gebed: Jezus, ik wil heel dichtbij U blijven, in Uw nabijheid wil ik zijn. Hoe de hoop vervuld wordt weet ik niet precies, maar U bent mijn hoop en uiteindelijk zult U het doen!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu