"Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: Laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar: Ga, mijn dochter." (Ruth 2:2)

Wat doen we met tekenen van hoop? Wat doen we in de Adventstijd als we bewust stilstaan bij Jezus die gaat komen? Als we nu al de tekenen zien dat het Koninkrijk er is, als we nu al de tekenen zien die aangeven dat Jezus eraan gaat komen? Je moet dat eens even vast proberen te houden. Het Koninkrijk van Jezus Christus is er al gekomen en zal straks volmaakt komen. Wat doe je met die tekenen van hoop? Je kunt er twee dingen mee doen.

Het eerste wat je kunt doen is gaan bekijken hoe verschrikkelijk de situatie in deze wereld of in je leven is. Alles is zinloos, alles is leeg en het is eigenlijk niet leefbaar. De hele wereld is op zichzelf gericht, moord en doodslag is orde van de dag en wat zie je eigen van God? Zo kun je denken en heel veel eindtijdpreken hebben deze toon. Ik zou zeggen, dat is een Naomi-toon. Dan ga je erbij zitten en bekijk je hoe verschrikkelijk het allemaal is.

Het tweede wat je kunt doen is iets van wat we bij Ruth zien gebeuren. Bij Ruth, de Moabitische. Bij Ruth, die heidense vrouw die maar erg weinig weet van de God van Israël. Wat doet zij? Zij pakt de hoop die er is met twee handen aan. Ze gaat zich bewegen in de hoop die God geeft. Ze staat op en gaat aren rapen. Ze gaat dat wat er is overgebleven van de oogst, verzamelen en zorgt op die manier voor het levensonderhoud voor Naomi en haarzelf. Ze doet dus iets met het teken van hoop dat God geeft.

God roept ons niet op om neerslachtig om ons heen te kijken en dat we zouden moeten wachten op het einde. God roept ons op, om net als Ruth, op te staan en de tekenen van hoop aan te grijpen. En of dat nu het Koninkrijk van God is, dat begint door te breken, of dat het die kleine dingen in jouw situatie zijn die iets van hoop geven, God roept ons op om de hoop die Hij geeft op de toekomst, werkelijk met twee handen aan te pakken. We worden niet opgeroepen tot een passieve houden, maar tot een houding waarin we de hoop die God geeft, serieus nemen en op basis van de hoop weer gaan leven.

Hoop is niet het volmaakte, want dat moet nog komen, maar hoop is de belofte van het volmaakte, waarvan nu al onderdelen zichtbaar zijn. Ruth doet het ons voor en zij gaat aren rapen tijdens de gersteoogst. Zij gaat werkelijk geloven dat God geeft wat zij nu nodig heeft. En eigenlijk zegt God: Kijk eens naar buiten, er staat weer koren op het land en daarmee beloof Ik dat Ik naar Juda omzie. Zie de tekenen van het Koninkrijk, zie de tekenen van de tijd, het is de komst van het volmaakte Koninkrijk nog niet in zijn volheid en het is ook de komst van Jezus nog niet, maar het is de belofte dat het wel zal komen.

Gebed: Jezus, ik zal opstaan en ik zal mij uitstrekken naar elk teken van het Koninkrijk en ik zal verlangend zijn naar Uw komst die straks zal komen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu