"Ruth, de Moabitische, zei tegen Naomi: Laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar: Ga, mijn dochter." (Ruth 2:2)

Wat doen we met tekenen van hoop? Wat doen we in de Adventstijd als we bewust stilstaan bij Jezus die gaat komen? Als we nu al de tekenen zien dat het Koninkrijk er is, als we nu al de tekenen zien die aangeven dat Jezus eraan gaat komen? Je moet dat eens even vast proberen te houden. Het Koninkrijk van Jezus Christus is er al gekomen en zal straks volmaakt komen. Wat doe je met die tekenen van hoop? Je kunt er twee dingen mee doen.

Het eerste wat je kunt doen is gaan bekijken hoe verschrikkelijk de situatie in deze wereld of in je leven is. Alles is zinloos, alles is leeg en het is eigenlijk niet leefbaar. De hele wereld is op zichzelf gericht, moord en doodslag is orde van de dag en wat zie je eigen van God? Zo kun je denken en heel veel eindtijdpreken hebben deze toon. Ik zou zeggen, dat is een Naomi-toon. Dan ga je erbij zitten en bekijk je hoe verschrikkelijk het allemaal is.

Het tweede wat je kunt doen is iets van wat we bij Ruth zien gebeuren. Bij Ruth, de Moabitische. Bij Ruth, die heidense vrouw die maar erg weinig weet van de God van Israël. Wat doet zij? Zij pakt de hoop die er is met twee handen aan. Ze gaat zich bewegen in de hoop die God geeft. Ze staat op en gaat aren rapen. Ze gaat dat wat er is overgebleven van de oogst, verzamelen en zorgt op die manier voor het levensonderhoud voor Naomi en haarzelf. Ze doet dus iets met het teken van hoop dat God geeft.

God roept ons niet op om neerslachtig om ons heen te kijken en dat we zouden moeten wachten op het einde. God roept ons op, om net als Ruth, op te staan en de tekenen van hoop aan te grijpen. En of dat nu het Koninkrijk van God is, dat begint door te breken, of dat het die kleine dingen in jouw situatie zijn die iets van hoop geven, God roept ons op om de hoop die Hij geeft op de toekomst, werkelijk met twee handen aan te pakken. We worden niet opgeroepen tot een passieve houden, maar tot een houding waarin we de hoop die God geeft, serieus nemen en op basis van de hoop weer gaan leven.

Hoop is niet het volmaakte, want dat moet nog komen, maar hoop is de belofte van het volmaakte, waarvan nu al onderdelen zichtbaar zijn. Ruth doet het ons voor en zij gaat aren rapen tijdens de gersteoogst. Zij gaat werkelijk geloven dat God geeft wat zij nu nodig heeft. En eigenlijk zegt God: Kijk eens naar buiten, er staat weer koren op het land en daarmee beloof Ik dat Ik naar Juda omzie. Zie de tekenen van het Koninkrijk, zie de tekenen van de tijd, het is de komst van het volmaakte Koninkrijk nog niet in zijn volheid en het is ook de komst van Jezus nog niet, maar het is de belofte dat het wel zal komen.

Gebed: Jezus, ik zal opstaan en ik zal mij uitstrekken naar elk teken van het Koninkrijk en ik zal verlangend zijn naar Uw komst die straks zal komen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu