"En er zat in Lystre een man die geen macht had over zijn voeten: hij was kreupel van de moederschoot af en had nooit kunnen lopen. Deze hoorde Paulus spreken. Die keek hem doordringend aan en toen hij zag dat hij geloof had om gezond te worden, zei hij met luide stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en liep rond." (Handelingen 14:8-10)

Dat Petrus nog mensen geneest is wellicht nog uit te leggen. Petrus was immers een echte discipel van Jezus geweest. Hij hoorde nog bij de categorie die de hele bediening van Jezus op aarde erbij was geweest. Er blijven immers mensen denken dat dit belangrijk was. Maar laten we dan eens even verder kijken in het boek Handelingen. Want de volgende die we tegenkomen is Paulus. Als er eentje niet een discipel was geweest, dan was hij het wel.

Paulus is ergens aan het preken. Er staat niet waar de preek over ging. Waarschijnlijk is het gegaan over het Koninkrijk van Jezus. De boodschap van redding, maar ook de boodschap van genezing. Genezingen waren immers gewoon onderdeel van het werk van de apostelen. En Paulus was ondertussen aan het einde van zijn preek gekomen en dan ziet hij daar een man zitten die niet kon lopen. De naam van de man is niet eens bekend, het is alleen bekend dat deze man nooit had kunnen lopen. Deze man hoorde Paulus preken en Paulus keek hem doordringend aan.

Wat heeft Paulus gezien? De tekst zegt: geloof! Maar wat heeft Paulus daar dan van gezien? Dat wordt niet eens echt duidelijk en dat blijkt voor ons dus ook niet belangrijk te zijn. Paulus ziet dat deze man geloof heeft om gezond te worden. Hangt het dan toch af van het geloof van de zieke? Dat is maar de vraag. Je zou het zo kunnen uitleggen, maar het woord dat gebruikt is voor 'gezond worden' is hetzelfde woord als voor 'redden, behouden of verlossen'. Het kan dus ook gewoon gaan over het feit dat hij geloof had om gered te worden. Dat hoeft dus helemaal geen betrekking te hebben op zijn ziekte.

Nog een ander punt is dat deze man in ieder geval echt geloof nodig had, om straks te doen wat Paulus zou zeggen. Paulus zegt namelijk dat hij op moet staan en op zijn benen moet gaan staan. Daar is geloof voor nodig om dit ook werkelijk te doen. Dan moet je wel echt geloven dat je kunt staan, anders blijf je echt zitten. En dan niet alleen gaan staan, maar ook lopen en springen. Dat kan al helemaal niet, want hij had dit nooit geleerd. 

En Paulus? Het kan niet anders of hij is heel goed afgestemd op de Heilige Geest, zodat hij precies deed wat de Geest wilde. Want wat Paulus doet, kan niet anders dan goed luisteren en vragen naar Gods plan. Iemand zomaar de opdracht geven om te gaan staan, terwijl hij nog nooit heeft gestaan dat kan eigenlijk helemaal niet. Een duidelijk les is dus dat we ook moeten luisteren naar Gods stem. Niet dat dit altijd zo concreet moet zijn, maar ook dit is een manier waardoor God de tekenen van Zijn Koninkrijk laat zien.

Gebed: Heilige Geest, laat U mij Uw stem goed verstaan voor de momenten dat U mij op hele concrete momenten genezing wilt laten uitspreken over mensen. Leidt mij hierin en leer mij durven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu