"En Hij boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond onmiddellijk op en diende hen." (Lukas 4:39)

We hebben ondertussen gezien dat Jezus door Zijn geselingen genezing heeft verdiend, maar ook dat er een opdracht ligt voor ons om in geloof te gehoorzamen. Het valt op dat de term 'op zieken de handen leggen' nogal vaak voorkomt. Jezus blijkt Zelf op die manier te genezen, het is ook de opdracht aan de gelovigen. De vraag die dan opkomt is in hoeverre gebed dan eigenlijk erbij hoort? Jezus lijkt het bijna nergens te doen. Wat is nu echt nodig om aan de opdracht van Jezus te gehoorzamen?

We lezen meerdere keren dat Jezus alleen op zieken de handen legt en ze genezen. Gisteren zagen we dat ook al, toen er geen kracht was om te genezen, legde Hij slechts op enkele zieken de handen. De opdracht aan de discipelen is om op zieken de handen te leggen. De eerste vraag die we dan aan onszelf wel mogen stellen is of wij werkelijk beseffen dat de kracht van God, zo machtig kan zijn, door ons heen, waardoor God daardoor Zijn genezende kracht kan laten werken? Als we in dat besef leven en in dat geloof op mensen de handen leggen, in de Naam van Jezus, dan mogen we ook echt wat verwachten.

De andere kant is er ook, Jezus spreekt ziekte ook regelmatig aan. We zien dat bijvoorbeeld ook bij de schoonmoeder van Petrus. Het zou natuurlijk kunnen dat er achter deze ziekte ook een demon zit. Ergens neig je ernaar om dit te denken, maar Jezus zegt het niet en je leest ook niet dat er een demon vertrekt. Later bij een vrouw die al 18 jaar een geest van ziekte heeft, gebeurt dit wel.

Jezus heeft hier dus een bepaalde macht over ziekte. En met Zijn macht, waar wel Gods kracht voor nodig is, bestraft Hij eigenlijk de ziekte. Die kracht is er niet altijd, maar als het over de vorm gaat hoe Jezus het doet, komt dit wel veel voor. Een uitspraak als: Ogen, in de Naam van Jezus, herstel', is zeker geen vreemde uitspraak als we zien hoe Jezus te werk gaat. Jezus, Die zegt: "Jullie zullen dezelfde werken doen die Ik deed."

Toch is ook hiermee weer niet alles gezegd. Als het gaat over de momenten dat Jezus een dode opwekt, blijkt iedere keer weer dat Jezus eerst tot Zijn Vader bad. Dus het lijkt wel alsof er niet precies een manier is als het gaat over Gods kracht, die door ons heen openbaar mag worden. Het is vooral ons geloof dat God nog iets kan, waar mensen wellicht niets meer kunnen. En dat hoeven zeker geen lange gebeden te zijn. In de Naam van Jezus, en laat dat wel duidelijk zijn, hebben wij de opdracht om gelovend te doen wat Jezus zegt. Zieken genezen, is niet iets van ons, maar wat God doet door ons heen. Het aanspreken van de ziekte is zeker niet onbijbels, zeker als het om specifieke dingen gaat. Als Jezus op velen zieken de handen legt, lijkt er ook een bediening van genezing op die momenten te zijn, waarop iedereen ziet dat dit Gods kracht is.

Gebed: Jezus, Uw opdracht is wel duidelijk, maar de vorm blijft zo lastig. Leer mij vooral in geloof, biddend mij uit te strekken naar meer van Uw kracht door mij heen. Niet om spektakel, niet om losse genezing, maar om Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu