"En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." (Markus 16:17a en 18b)

De komende dagen zullen we stil staan bij het thema 'genezing'. Misschien is dit een lastig thema voor sommigen, maar toch kunnen we niet om dit thema heen, omdat Jezus ons niet om het thema heenleidt, maar omdat Hij ons er doorheen leidt. Jezus is gekomen met Zijn Koninkrijk en dat maakte Hij zichtbaar door de tekenen van het Koninkrijk die daarbij behoren. Jezus zegt zelf dat Hij is gekomen om de blijde boodschap te brengen, om blinden het gezichtsvermogen terug te geven en om gevangenen vrijheid te schenken. Dat betekent dat genezing een onderdeel is van de bediening van Jezus. Maar niet alleen van die van Jezus.

Genezing is niet iets dat alleen Jezus op aarde deed. Genezing is iets dat kennelijk gewoon behoort bij het geloof in Jezus en in Zijn Koninkrijk. Daarom is het goed om daar over na te denken op welke manier wij worden opgeroepen om dit onderdeel van het Koninkrijk van God vorm te geven op aarde. Als we het slot van Markus 16 lezen, dan zien we dat Jezus nog een opdracht meegeeft voordat Hij afscheid neemt van de discipelen en van deze aarde. Hij geeft eerst de opdracht om het Evangelie te prediken aan alle schepselen. Het Evangelie is bij Jezus altijd het Evangelie van het Koninkrijk. Dat moet overal gepredikt worden. Maar daar blijft het niet bij. Voor degenen die de prediking van het Evangelie hebben geloofd betekent het dat ze zalig worden, maar ook dat er tekenen zullen zijn die op hun geloof zullen volgen.

Op het geloof zullen tekenen volgen. Dit is geen keuze, dit is een feit! Jezus zegt niet dat dit misschien een optie is, of dat dit alleen maar geldt in een bepaalde tijd, Jezus zegt dat deze tekenen de gelovigen zullen volgen. En welke tekenen zijn dat dan? Hij noemt er een aantal: demonen zullen zij die geloven uitdrijven, ze zullen in tongen spreken, ze zullen slangen oppakken en die zullen hen niets doen en als ze iets dodelijks drinken zal er ook niets gebeuren. En tenslotte: ze zullen op zieken de handen leggen en ze zullen genezen. Dat is wat Jezus zegt, over de gelovigen, die het Evangelie hebben geloofd. De gelovigen dus! Ben jij een gelovige? Geloof jij het Evangelie? Dan zegt Jezus: dan zijn er tekenen die je zullen volgen. Je zult het Koninkrijk van God, net zo uitdragen zoals Jezus dat deed.

Hier is echt geen spelt tussen te krijgen. Deze woorden, uit God onfeilbare Woord, zijn ondubbelzinnig duidelijk. Wij worden als gelovigen dus opgeroepen om op zieken de handen te leggen! Achter deze uitspraak van Jezus is geen 'maar' te plaatsen. Jezus sluit in Openbaring de Bijbel af met de waarschuwing dat we niets mogen toedoen aan de profetie van Hem. Dat geldt ook hier. En het blijkt uit het vervolg dat God het Woord van het Evangelie laat bevestigen door de tekenen die er op volgen. We kunnen er op geen enkele manier onderuit dat we een opdracht in geloof hebben gekregen. Of iedereen geneest en hoe we daarmee om moeten gaan, komt vanzelf, maar dit is de opdracht.

Gebed: Jezus, dank U wel dat U alle macht ook geeft aan Uw gelovigen. Ik ben een gelovige en ik wil de tekenen mij laten volgen, zodat de wereld weet dat Uw Woord waar is!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu