"En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden." (Markus 16:17a en 18b)

De komende dagen zullen we stil staan bij het thema 'genezing'. Misschien is dit een lastig thema voor sommigen, maar toch kunnen we niet om dit thema heen, omdat Jezus ons niet om het thema heenleidt, maar omdat Hij ons er doorheen leidt. Jezus is gekomen met Zijn Koninkrijk en dat maakte Hij zichtbaar door de tekenen van het Koninkrijk die daarbij behoren. Jezus zegt zelf dat Hij is gekomen om de blijde boodschap te brengen, om blinden het gezichtsvermogen terug te geven en om gevangenen vrijheid te schenken. Dat betekent dat genezing een onderdeel is van de bediening van Jezus. Maar niet alleen van die van Jezus.

Genezing is niet iets dat alleen Jezus op aarde deed. Genezing is iets dat kennelijk gewoon behoort bij het geloof in Jezus en in Zijn Koninkrijk. Daarom is het goed om daar over na te denken op welke manier wij worden opgeroepen om dit onderdeel van het Koninkrijk van God vorm te geven op aarde. Als we het slot van Markus 16 lezen, dan zien we dat Jezus nog een opdracht meegeeft voordat Hij afscheid neemt van de discipelen en van deze aarde. Hij geeft eerst de opdracht om het Evangelie te prediken aan alle schepselen. Het Evangelie is bij Jezus altijd het Evangelie van het Koninkrijk. Dat moet overal gepredikt worden. Maar daar blijft het niet bij. Voor degenen die de prediking van het Evangelie hebben geloofd betekent het dat ze zalig worden, maar ook dat er tekenen zullen zijn die op hun geloof zullen volgen.

Op het geloof zullen tekenen volgen. Dit is geen keuze, dit is een feit! Jezus zegt niet dat dit misschien een optie is, of dat dit alleen maar geldt in een bepaalde tijd, Jezus zegt dat deze tekenen de gelovigen zullen volgen. En welke tekenen zijn dat dan? Hij noemt er een aantal: demonen zullen zij die geloven uitdrijven, ze zullen in tongen spreken, ze zullen slangen oppakken en die zullen hen niets doen en als ze iets dodelijks drinken zal er ook niets gebeuren. En tenslotte: ze zullen op zieken de handen leggen en ze zullen genezen. Dat is wat Jezus zegt, over de gelovigen, die het Evangelie hebben geloofd. De gelovigen dus! Ben jij een gelovige? Geloof jij het Evangelie? Dan zegt Jezus: dan zijn er tekenen die je zullen volgen. Je zult het Koninkrijk van God, net zo uitdragen zoals Jezus dat deed.

Hier is echt geen spelt tussen te krijgen. Deze woorden, uit God onfeilbare Woord, zijn ondubbelzinnig duidelijk. Wij worden als gelovigen dus opgeroepen om op zieken de handen te leggen! Achter deze uitspraak van Jezus is geen 'maar' te plaatsen. Jezus sluit in Openbaring de Bijbel af met de waarschuwing dat we niets mogen toedoen aan de profetie van Hem. Dat geldt ook hier. En het blijkt uit het vervolg dat God het Woord van het Evangelie laat bevestigen door de tekenen die er op volgen. We kunnen er op geen enkele manier onderuit dat we een opdracht in geloof hebben gekregen. Of iedereen geneest en hoe we daarmee om moeten gaan, komt vanzelf, maar dit is de opdracht.

Gebed: Jezus, dank U wel dat U alle macht ook geeft aan Uw gelovigen. Ik ben een gelovige en ik wil de tekenen mij laten volgen, zodat de wereld weet dat Uw Woord waar is!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu