"En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren." (Openbaring 11:3)

Als je een gedeelte uit Openbaring wilt hebben dat bijna niet uit te leggen is, dan is het wellicht hoofdstuk 11. Als je het laatste vers van dit hoofdstuk leest, dan blijkt dat dit hoofdstuk ook nog behoord bij de tweede wee, die de zesde engel over de aarde liet komen. Die hele tweede wee wordt pas afgesloten na dit hoofdstuk en op het moment dat de zevende engel zijn opwachting maakt. En in dit laatste gedeelte van deze verschrikkelijk wee die over de aarde gaat komen, spelen zich allerlei onbegrijpelijke dingen af waarvan we niet het laatste woord zullen kunnen zeggen.

Johannes moet beginnen om de tempel te meten. Hij moet de tempel meten, het altaar en degenen die er aanbidden. Het beeld dat hier naar voren komen is niet helemaal duidelijk. Want wie zijn dan diegenen die aanbidden in de tempel? Gaat het hier alleen over Israël? Heeft het hier te maken met iets dat in Jeruzalem nog zal gaan gebeuren? Of gaat het hier symbolisch over alle gelovigen? Hoe dan ook is het lastig vanwege de verzegeling van de gelovigen en de rol die dat dan hier weer speelt. Toch neig ik er naar om hier niet alleen over Joodse gelovigen te willen spreken. Mede ook door de getallensymboliek die volgt.

Daarna stuur God Zijn twee getuigen. Het lijkt erop dat dit bekende getuigen zouden moeten zijn, maar ze worden weer niet met namen genoemd. Als we naar de kleding kijken zouden het Mozes en Elia kunnen zijn, maar God zal geen mensen uit de hemel terugsturen. Wellicht gaat het om profeten die in de lijn van Mozes en Elia spreken. We moeten misschien maar gewoon in het midden laten wie en wat dit is. Het is wel opmerkelijk dat Johannes de voorhof van de tempel niet mag meten en dat deze door de heidenen vertrapt zal worden.

Tegelijk met het vertrappen van het voorhof van de tempel zullen de twee getuigen van God spreken. De tijden die genoemd worden, komen precies overeen. De 42 maanden en de 1260 dagen zijn dezelfde periode van drieënhalf jaar. Maar opmerkelijk is dat deze zelfde periode in het volgende hoofdstuk ook weer genoemd wordt. Dan gaat het over de vlucht van de vrouw van het Kind in de woestijn. Het beeld van de Kerk op het moment dat Jezus weer naar de hemel is.

Zouden we kunnen zeggen dat deze dingen van verwoesting door de heidenen van het heiligdom èn de profetie de hele tijd vanaf hemelvaart beslaan? Het lijkt te toevallig te zijn dat al deze getallen overeenkomen, zo kort na elkaar. En uiteindelijk zullen die twee getuigen gedood wordt. Hun lichamen zullen drieënhalve dag op de straat blijven liggen. Weer het getal dat we ook wel tegenkomen als twee tijden, een tijd en een halve tijd. Is dit dan wellicht wat dan nog gebeurt dat zelfs de profetie van God straks even helemaal gaat stoppen? In ieder geval is de profetie van deze twee getuigen beschermd door God, hen kan niets overkomen binnen deze gestelde tijd.

Gebed: Jezus, veel begrijp ik niet van dit hoofdstuk, maar als U bedoelt te zeggen dat Uw profetie doorgaat, dan wil ik dat geloven. Tegelijk wil ik ook zeggen: Ik begrijp niet alles, maar ik vertrouw U helemaal!

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu