"En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen." (Openbaring 8:13)

Het was even heel stil in de hemel op het moment dat al onze gebeden voor de troon van het Lam worden gebracht als een reukoffer. Maar daarna, nadat God al onze gebeden als een reukoffer heeft aanvaard, op dat moment komen de engelen die al klaar stonden in beweging. De jongste dag wordt dus niet aangekondigd door ene bazuinstoot, maar door zeven bazuinstoten. Het is de vraag of dat wij die bazuinstoten op aarde zullen horen op het moment dat we dan nog leven. Alles wat er hier namelijk gebeurt, gebeurt rondom de troon van het Lam.

De engelen die klaar staan, zullen elk een deel van de meest verschrikkelijke oordelen over de aarde, aankondigen met hun bazuin. Elke bazuin is het startsignaal van verschrikkelijke dingen. En het gaat er niet om dat we alles precies kunnen duiden of kunnen uitrekenen. Het is wel een soort Sodom en Gommora ervaring. Hagel en vuur, vermengd met bloed, De zee die verandert in bloed, een derde deel van de rivieren vervuilt met alsem en uiteindelijk ook een deel van het licht verdwijnt. Het is overigens opmerkelijk dat het telkens over een derde deel gaat.

Opmerkelijk, ook als je bedenkt dat bij de val van satan een derde deel van de engelen ook gevallen is. Het is niet duidelijk of er een relatie is tussen deze twee dingen, maar het valt zeker wel op. Rampen die een derde deel treffen. En hoe verschrikkelijk dit ook lijkt, het stelt nog niet zo heel veel voor. Het zal nog erger worden. 

Toch moeten we uitkijken dat we er niet radeloos van zouden worden. Straks zal blijken dat er voor degenen die het zegel van God dragen, niet getroffen worden. Maar deze rampen zijn wel verschrikkelijk. Ik kan mij niet voorstellen, dat gezien de verschrikkingen die hier beschreven worden, wij nu al in deze periode zijn aangeland. Het kan wel dichtbij zijn, maar dit is nog niet aan de gang.

Maar in de hemel weten de engelen dat het nog erger zal gaan worden. Een drievoudig wee wordt uitgesproken door een andere engel. En drievoudig wee over degenen die nog op de aarde wonen. Het zal onleefbaar worden, maar toch lijkt het er op dat God het meer toestaat, dan dat Hij het Zelf doet. Het lijkt er namelijk op dat hoe verder we komen met lezen, hoe meer duidelijk wordt dat de machten van het kwaad vooral vrij gelaten worden in wat ze doen. Daarom is dat zegel van God zo belangrijk. Want God laat veel toe, maar niet dat wij beschadigd zullen worden in deze strijd van de machten.

Want dat wat nog gaat komen zijn vooral de machten van het kwaad die nog even tekeer mogen gaan op aarde, nog even. Maar het zijn weeën die nodig zijn voor de uiteindelijk geboorte van de volmaakte wereld. Het gaat door het extreemste heen, maar uiteindelijk zal Jezus komen in macht en heerlijkheid.

Gebed: Jezus, Uw komst gaat door zware weeën heen, erger dan welke geboorte ook, maar uiteindelijk komt U, en zult U ons meer geven dat wij kunnen beseffen. Leer mij staande te blijven in Uw kracht.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu