"En ik zag en hoorde één engel, die hoog aan de hemel vloog en met een luide stem riep: Wee, wee, wee hun die op de aarde wonen, vanwege de drie engelen die nog op de bazuin zullen blazen." (Openbaring 8:13)

Het was even heel stil in de hemel op het moment dat al onze gebeden voor de troon van het Lam worden gebracht als een reukoffer. Maar daarna, nadat God al onze gebeden als een reukoffer heeft aanvaard, op dat moment komen de engelen die al klaar stonden in beweging. De jongste dag wordt dus niet aangekondigd door ene bazuinstoot, maar door zeven bazuinstoten. Het is de vraag of dat wij die bazuinstoten op aarde zullen horen op het moment dat we dan nog leven. Alles wat er hier namelijk gebeurt, gebeurt rondom de troon van het Lam.

De engelen die klaar staan, zullen elk een deel van de meest verschrikkelijke oordelen over de aarde, aankondigen met hun bazuin. Elke bazuin is het startsignaal van verschrikkelijke dingen. En het gaat er niet om dat we alles precies kunnen duiden of kunnen uitrekenen. Het is wel een soort Sodom en Gommora ervaring. Hagel en vuur, vermengd met bloed, De zee die verandert in bloed, een derde deel van de rivieren vervuilt met alsem en uiteindelijk ook een deel van het licht verdwijnt. Het is overigens opmerkelijk dat het telkens over een derde deel gaat.

Opmerkelijk, ook als je bedenkt dat bij de val van satan een derde deel van de engelen ook gevallen is. Het is niet duidelijk of er een relatie is tussen deze twee dingen, maar het valt zeker wel op. Rampen die een derde deel treffen. En hoe verschrikkelijk dit ook lijkt, het stelt nog niet zo heel veel voor. Het zal nog erger worden. 

Toch moeten we uitkijken dat we er niet radeloos van zouden worden. Straks zal blijken dat er voor degenen die het zegel van God dragen, niet getroffen worden. Maar deze rampen zijn wel verschrikkelijk. Ik kan mij niet voorstellen, dat gezien de verschrikkingen die hier beschreven worden, wij nu al in deze periode zijn aangeland. Het kan wel dichtbij zijn, maar dit is nog niet aan de gang.

Maar in de hemel weten de engelen dat het nog erger zal gaan worden. Een drievoudig wee wordt uitgesproken door een andere engel. En drievoudig wee over degenen die nog op de aarde wonen. Het zal onleefbaar worden, maar toch lijkt het er op dat God het meer toestaat, dan dat Hij het Zelf doet. Het lijkt er namelijk op dat hoe verder we komen met lezen, hoe meer duidelijk wordt dat de machten van het kwaad vooral vrij gelaten worden in wat ze doen. Daarom is dat zegel van God zo belangrijk. Want God laat veel toe, maar niet dat wij beschadigd zullen worden in deze strijd van de machten.

Want dat wat nog gaat komen zijn vooral de machten van het kwaad die nog even tekeer mogen gaan op aarde, nog even. Maar het zijn weeën die nodig zijn voor de uiteindelijk geboorte van de volmaakte wereld. Het gaat door het extreemste heen, maar uiteindelijk zal Jezus komen in macht en heerlijkheid.

Gebed: Jezus, Uw komst gaat door zware weeën heen, erger dan welke geboorte ook, maar uiteindelijk komt U, en zult U ons meer geven dat wij kunnen beseffen. Leer mij staande te blijven in Uw kracht.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu