"Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden." (Openbaring 7:16)

Gisteren werd duidelijk dat degenen die uit de grote verdrukking komen een ontelbare menigte is die voor de troon van het Lam staan. Als je leest wat ze daar doen, dan raak je onder de indruk van hun intense en voortdurende manier van aanbidding. Ze aanbaden God, alle heerlijkheid, eer, glorie, alle dankzegging, alles is voor Hem die op de troon zit. En ze staan daar in wit gemaakte kleren. Ze hebben hun kleren wit gemaakt in het bloed van het Lam.

En dan staat er: Daarom zijn zij voor de troon. Ik gaf zojuist catechisatie en daar ging het over het oordeel en over de hemel. Ik kreeg de vraag: 'Zullen we daar in de hemel dan alleen maar zingen voor God en dat eeuwig?' Hoewel ik denk dat we straks op de nieuwe aarde ook andere dingen zullen doen, vroeg ik: 'zou iemand van jullie eeuwig willen zingen voor God? Er werd echt even apart gekeken. Maar in dit gedeelte blijken degenen die uit de grote verdrukking komen, dit wel te doen. En ze hebben ook hun kleren wit gewassen in het bloed van het Lam. En daarom staan ze nu dag en nacht voor de troon van Jezus.

Ze komen uit de grote verdrukking, dat is al reden genoeg om te aanbidden dat ze hebben volhardt in geloof. Maar ook dat hun vuile kleren, vuil van de zonden, wit gewassen zijn is een reden om zo intens te aanbidden voor Gods troon. Want dat ze hier staan betekent heel veel. Ze staan hier nu als verlosten, ik denk dat dit heel duidelijk is. Ze staan in de hemel voor de troon. En na alles wat ze hebben meegemaakt op aarde, weten ze dat Jezus Zich nu helemaal over hen ontfermt.

Nooit meer zullen ze honger of dorst hebben, geen zonnesteek of hitte zal hen meer treffen. Wellicht zeggen deze beelden iets over de laatste tijd op aarde. In ieder geval, hoe erg het ook geweest is, er komt na die tijd een periode van eeuwige rust. En alle pijn die geleden is, daarvan zal Jezus Zelf de tranen van hun ogen afwissen. Ik weet niet hoe zwaar het nog gaat worden en ik weet ook niet wat wij nog gaan meemaken, maar hoe erg het laatste van de tijd ook zal zijn, dit is wel zeker: Uiteindelijk zal er een beloning zijn die ons verstand ver te boven zal gaan. En daarom zullen we dag en nacht het Lam op Zijn troon aanbidden. 

Is dat aanbidden dan een straf? Dat zal het zeker niet zijn, het is de beloning voor het geloof waarin we volharden. Wat een tijd zal dat zijn, dat we eindelijk, na alle moeite en pijn Thuiskomen en eeuwige bescherming zullen krijgen. Dat zegt niet dat het makkelijk zal zijn, maar wel dat er iets op ons ligt te wachten dat we met geen woorden kunnen beschrijven. En dat omdat de zonde is afgewassen en we wit en rein voor Hem mogen staan.

Gebed: Jezus, ik heb mijn kleren door geloof wit gewassen in Uw bloed en straks zal ik eeuwig U grootmaken en aanbidden. Wat een vreugde zal dat zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu