"Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden." (Openbaring 7:16)

Gisteren werd duidelijk dat degenen die uit de grote verdrukking komen een ontelbare menigte is die voor de troon van het Lam staan. Als je leest wat ze daar doen, dan raak je onder de indruk van hun intense en voortdurende manier van aanbidding. Ze aanbaden God, alle heerlijkheid, eer, glorie, alle dankzegging, alles is voor Hem die op de troon zit. En ze staan daar in wit gemaakte kleren. Ze hebben hun kleren wit gemaakt in het bloed van het Lam.

En dan staat er: Daarom zijn zij voor de troon. Ik gaf zojuist catechisatie en daar ging het over het oordeel en over de hemel. Ik kreeg de vraag: 'Zullen we daar in de hemel dan alleen maar zingen voor God en dat eeuwig?' Hoewel ik denk dat we straks op de nieuwe aarde ook andere dingen zullen doen, vroeg ik: 'zou iemand van jullie eeuwig willen zingen voor God? Er werd echt even apart gekeken. Maar in dit gedeelte blijken degenen die uit de grote verdrukking komen, dit wel te doen. En ze hebben ook hun kleren wit gewassen in het bloed van het Lam. En daarom staan ze nu dag en nacht voor de troon van Jezus.

Ze komen uit de grote verdrukking, dat is al reden genoeg om te aanbidden dat ze hebben volhardt in geloof. Maar ook dat hun vuile kleren, vuil van de zonden, wit gewassen zijn is een reden om zo intens te aanbidden voor Gods troon. Want dat ze hier staan betekent heel veel. Ze staan hier nu als verlosten, ik denk dat dit heel duidelijk is. Ze staan in de hemel voor de troon. En na alles wat ze hebben meegemaakt op aarde, weten ze dat Jezus Zich nu helemaal over hen ontfermt.

Nooit meer zullen ze honger of dorst hebben, geen zonnesteek of hitte zal hen meer treffen. Wellicht zeggen deze beelden iets over de laatste tijd op aarde. In ieder geval, hoe erg het ook geweest is, er komt na die tijd een periode van eeuwige rust. En alle pijn die geleden is, daarvan zal Jezus Zelf de tranen van hun ogen afwissen. Ik weet niet hoe zwaar het nog gaat worden en ik weet ook niet wat wij nog gaan meemaken, maar hoe erg het laatste van de tijd ook zal zijn, dit is wel zeker: Uiteindelijk zal er een beloning zijn die ons verstand ver te boven zal gaan. En daarom zullen we dag en nacht het Lam op Zijn troon aanbidden. 

Is dat aanbidden dan een straf? Dat zal het zeker niet zijn, het is de beloning voor het geloof waarin we volharden. Wat een tijd zal dat zijn, dat we eindelijk, na alle moeite en pijn Thuiskomen en eeuwige bescherming zullen krijgen. Dat zegt niet dat het makkelijk zal zijn, maar wel dat er iets op ons ligt te wachten dat we met geen woorden kunnen beschrijven. En dat omdat de zonde is afgewassen en we wit en rein voor Hem mogen staan.

Gebed: Jezus, ik heb mijn kleren door geloof wit gewassen in Uw bloed en straks zal ik eeuwig U grootmaken en aanbidden. Wat een vreugde zal dat zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu