"Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden." (Romeinen 10:12 en 13) 

Met het hart geloven en met de mond belijden, dat brengt ons tot de gerechtigheid, maar Paulus maakt het nog veel sterker. Misschien dat we soms wel behoorlijk moeite hebben met het woord 'geloven', want dat is zo moeilijk te definiëren. Geloven met je hart, dat kan wel een zeker weten zijn, maar Paulus gaat nog een stap verder in dit belijden en geloven. Hij spreekt dat aanroepen ook genoeg is.

 

Zwakt Paulus het hier dan eigenlijk weer af? Nee, Paulus zwakt het hier juist niet af, maar maakt het duidelijker. Want in het aanroepen van God zit juist ook het vertrouwen. Het gaat hier niet om een wanhopig aanroepen of een aanroepen dat iets is van 'baat het niet dan schaad het niet'.  Het gaat hier over een aanroepen van God waarbij wij het volle vertrouwen stellen op Hem. We grijpen ons er aan vast. En tegelijk is het ook het belijden met onze mond. 

En voor wie geldt dit dan? In de eerste plaats voor zowel de Jood als de Griek. De Griek staat hier voor de hele heidenwereld. De complete mensheid valt onder deze belofte. Maar het is ook voor hen die voortdurend blijven aanroepen en Hem aangeroepen hebben. Het gaat over een aanroepen dat is gebeurd en wat ook voortdurend verder gaat. In het Grieks worden twee werkwoordvormen door elkaar gebruikt waaruit dit blijkt. 

Het is wel de vraag hoe we tot dat aanroepen komen? Paulus zet het neer in een vervolgstappenlijn. Aanroepen, daar is geloof voor nodig, om te geloven moet je de boodschap horen, om te horen moet het je gepreekt worden en om het te laten preken is nodig dat daar mensen voor gezonden worden. Het is wel duidelijk dat er hier heel veel verantwoordelijkheid bij ons wordt neergelegd. Als je dus gelooft en aanroept, is het ook belangrijk dat je je ook weer laat zenden zodat ook anderen het weer kunnen horen. 

Het lijkt in de kerk soms een samenkomst van mensen die graag ontvangen, maar als er nu niemand is die het preekt? Als er niemand is die zich laat zenden? Dan kan de hele boodschap van het Evangelie voor Jood en Griek zijn, maar komt deze nooit over. Maar waar wij hebben geleerd om aan te roepen, mogen we ook onze schakel innemen in de weg waardoor ook anderen tot aanroepen kunnen komen. Zal dat altijd vrucht dragen? Als we naar Israël kijken is het duidelijk dat dit nog wel eens flink tegenvalt. Jesaja moet immers al zeggen: "Wie heeft onze prediking geloofd?" 

Waardoor gaat een groot deel van Israël verloren? Is dat Gods schuld? Als God geen predikers had gestuurd wel, maar uiteindelijk gaat Israël verloren omdat zij, als laatsten in de keten waarmee God hen dichtbij het heil liet komen, hun verantwoordelijkheid in geloof niet hebben genomen. De verantwoordelijkheid ligt bij het geloven en aanroepen van degenen die het horen.

Gebed: Vader, U zorgt voor predikers, door alle eeuwen heen en ik roep U aan en laat mij ook weer uitzenden om Uw boodschap ook weer door te geven. Laat Israël tot een waarschuwing zijn voor allen die Uw Woord horen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu