"Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden." (Romeinen 10:12 en 13) 

Met het hart geloven en met de mond belijden, dat brengt ons tot de gerechtigheid, maar Paulus maakt het nog veel sterker. Misschien dat we soms wel behoorlijk moeite hebben met het woord 'geloven', want dat is zo moeilijk te definiëren. Geloven met je hart, dat kan wel een zeker weten zijn, maar Paulus gaat nog een stap verder in dit belijden en geloven. Hij spreekt dat aanroepen ook genoeg is.

 

Zwakt Paulus het hier dan eigenlijk weer af? Nee, Paulus zwakt het hier juist niet af, maar maakt het duidelijker. Want in het aanroepen van God zit juist ook het vertrouwen. Het gaat hier niet om een wanhopig aanroepen of een aanroepen dat iets is van 'baat het niet dan schaad het niet'.  Het gaat hier over een aanroepen van God waarbij wij het volle vertrouwen stellen op Hem. We grijpen ons er aan vast. En tegelijk is het ook het belijden met onze mond. 

En voor wie geldt dit dan? In de eerste plaats voor zowel de Jood als de Griek. De Griek staat hier voor de hele heidenwereld. De complete mensheid valt onder deze belofte. Maar het is ook voor hen die voortdurend blijven aanroepen en Hem aangeroepen hebben. Het gaat over een aanroepen dat is gebeurd en wat ook voortdurend verder gaat. In het Grieks worden twee werkwoordvormen door elkaar gebruikt waaruit dit blijkt. 

Het is wel de vraag hoe we tot dat aanroepen komen? Paulus zet het neer in een vervolgstappenlijn. Aanroepen, daar is geloof voor nodig, om te geloven moet je de boodschap horen, om te horen moet het je gepreekt worden en om het te laten preken is nodig dat daar mensen voor gezonden worden. Het is wel duidelijk dat er hier heel veel verantwoordelijkheid bij ons wordt neergelegd. Als je dus gelooft en aanroept, is het ook belangrijk dat je je ook weer laat zenden zodat ook anderen het weer kunnen horen. 

Het lijkt in de kerk soms een samenkomst van mensen die graag ontvangen, maar als er nu niemand is die het preekt? Als er niemand is die zich laat zenden? Dan kan de hele boodschap van het Evangelie voor Jood en Griek zijn, maar komt deze nooit over. Maar waar wij hebben geleerd om aan te roepen, mogen we ook onze schakel innemen in de weg waardoor ook anderen tot aanroepen kunnen komen. Zal dat altijd vrucht dragen? Als we naar Israël kijken is het duidelijk dat dit nog wel eens flink tegenvalt. Jesaja moet immers al zeggen: "Wie heeft onze prediking geloofd?" 

Waardoor gaat een groot deel van Israël verloren? Is dat Gods schuld? Als God geen predikers had gestuurd wel, maar uiteindelijk gaat Israël verloren omdat zij, als laatsten in de keten waarmee God hen dichtbij het heil liet komen, hun verantwoordelijkheid in geloof niet hebben genomen. De verantwoordelijkheid ligt bij het geloven en aanroepen van degenen die het horen.

Gebed: Vader, U zorgt voor predikers, door alle eeuwen heen en ik roep U aan en laat mij ook weer uitzenden om Uw boodschap ook weer door te geven. Laat Israël tot een waarschuwing zijn voor allen die Uw Woord horen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu