"Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God. (Efeze 6:5 en 6) 

Durven wij dit soort taal elkaar mee te geven zoals Paulus hier doet. Het zijn niet mis te verstane woorden. Het gaat over absolute arbeidsplicht. De taal die Paulus hier gebruikt is voor Paulus betrekkelijk normaal. Hij doet dit al eerder in de brief aan de gemeente van Kolosse ook al. We kunnen ons hier afvragen of we hieruit mogen afleiden dat Paulus voor de slavernij was. Maar dat is niet waar het echt om gaat. Paulus verdedigt in ieder geval niet de slavernij.

 

Overigens kunnen we er vanuit gaan dat de slavernij van toen een andere vorm had als de slavernij die wij ons herinneren uit later eeuwen. Het gaat Paulus er in ieder geval niet om, om er een waardeoordeel over te geven. Het gaat hem er om dat een slaaf en ook zijn heer een goede houding tegenover elkaar zouden hebben in een maatschappij waar de slavernij nu eenmaal een feit was. 

En hoe ga je daar nu mee om? En dan kunnen wij ook de lijn gerust trekken naar onze arbeidsomstandigheden. Want ten diepste is de basis er achter dezelfde. Kunnen wij zeggen dat wij in de arbeidsverhoudingen dezelfde verhouding hebben als tussen Jezus en de gemeente als het gaat over het dienen van Jezus als Heer? Die vraag zouden we ons best eens mogen stellen en daar stuurt Paulus het dan ook helemaal naartoe. 

Onze houding op het werkveld zou moeten overeenkomen als die van Jezus en de gemeente die Hem dient. En Jezus dienen doe je niet alleen als de mensen het zien. Tenminste, ik hoop van harte dat je de verborgen omgang, zoals psalm 25 die noemt, kent en doorleeft. Anders zou je geloof alleen een mensenzaak zijn. Kijk eens hoe de mensen naar je kijken. We voelen wel aan dat het zo niet kan zijn. 

Maar op dezelfde manier, niet voor het oog, maar met het hart, moeten we trouw zijn op onze plaats in de maatschappij. Ik kom soms christenen tegen die met alle gemak op hun werk maar wat aanknoeien. Zo mag dat onder ons niet zijn. Het gaat er om dat werkgevers merken dat ze christenen in dienst hebben die trouw zijn. Werknemers die loyaal zijn aan hun werkgever. Niet om er iets mee te verdienen, maar om te laten zien dat jij er eentje bent van een ander Koninkrijk. 

En tegelijk laat Paulus de heren niet met rust. Niet dreigen, niet slaan en geen dwang of manipulatie. Werkgevers moeten naar hun personeel zijn, zoals Jezus. En Jezus heerste niet, maar diende. En ik ben er van overtuigd dat daar waar werkgevers hun werknemers dienen, dat werknemers eerbied en ontzag zullen hebben voor hun werkgever. Dan lopen ze de kantjes er niet van af. Telkens blijkt het dat het in de gezagsrelaties van twee kanten komt. Eigenlijk dient de meerdere, altijd de mindere, waardoor de mindere zich durft en wilt onderwerpen. Net als in het Koninkrijk van God. Omdat Jezus jou wil dienen, durf jij je te onderwerpen aan de Allerhoogste Koning. 

Gebed: Vader, U zult nooit dwang gebruiken, U zult nooit dreigen, maar altijd in liefde tot mij spreken. Daardoor ben ik niet bang voor U, maar heb ik diep ontzag en respect voor U en ik wil mijzelf aan U onderwerpen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu