"Eer je vader en je moeder (dat is het eerste gebod met een belofte). (Efeze 6:2)

 Als het gaat over gezagsstructuren dan is dit de tweede die Paulus hier noemt. Eerst noemde hij het huwelijk dat daarmee ook een afspiegeling is van Christus en de gemeente. Je zou bij de laag van gezag de vergelijking kunnen maken tussen God de Vader en de gemeente. Ik vrees dat dit gedeelte uit de Efezebrief en ook het vijfde gebod uit Gods Tien woorden, misschien wel behoord tot de meest misbruikte teksten uit de Bijbel. Daar is het natuurlijk niet voor bedoeld.

 

Paulus noemt op twee verschillende manieren dat kinderen hun ouders moeten gehoorzamen. Hij gebruikt het woord 'gehoorzamen' en 'eren'. En in de tijd waarin Paulus leefde en deze brief schreef was het wel normaal dat kinderen hun ouders eerden, ook in niet christelijke gezinnen was dit wel een regel. Het was een teken van verwording op het moment dat dit niet gebeurde. Hiermee zegt Paulus dus eigenlijk voor zijn tijd niets schokkends. Misschien is dit in onze tijd wel veel verder te zoeken dan in de tijd van Paulus. Maar Paulus herinnert bij deze opdracht wel aan de beloning die erbij hoort: "opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde". 

Zoals in het tweede gebod over afgoderij gewezen wordt op het gevaar van leven onder de vloek, benadrukt het vijfde gebod het leven onder de zegen van gehoorzaamheid aan de ouders. Door te gehoorzamen zul je de zegen van een lang en goed leven ervaren. Natuurlijk is dit heel zwart-wit, want als er vervolgens andere zonden zouden zijn, dan leef je als nog onder de vloek. Maar toch vindt Paulus het nodig om ons hier wel aan te herinneren. 

We moeten wel duidelijk zeggen dat ouders deze eer en gehoorzaamheid ook wel waard moeten zijn. Het is niet zo dat kinderen onvoorwaardelijk eer moeten geven, zelfs als ouders tegen Gods Woord ingaan. En daarbij is het ook de vraag tot hoever eer gaat. God moet er in ieder geval altijd boven staan. Ook dat gaat soms heel erg mis. Soms omdat ouders de eer van God opeisen, soms omdat kinderen extreem loyaal en afhankelijk zijn. Beide zijn niet de bedoeling van de woorden van Paulus. En ook als ouders hun rol niet innemen laten ze kinderen ook zien dat ze hun eer niet willen. 

Daarom noemt Paulus er ook in ene adem achteraan dat de vaders hun kinderen niet tot toorn mogen verwekken. De letterlijke vertaling is dat vaders hun kinderen niet mogen irriteren, maar dat ze hen moeten opvoeden bij Gods Woord. Dat is de basis en vanuit deze basis zijn de kinderen dan ook de eer verschuldigd. Eer ook richting God omdat Hij hen geboren liet worden in een gezin waar ze worden opgevoed bij Gods Woord. Het maakt duidelijk dat het ene met het andere heel nauw samenhangt. Eren is het ene, maar de opvoeding heel dichtbij God is het andere. Beide mogen niet ontbreken. En daar ligt de opdracht naar twee kanten. En dan komt er iets in terug van Gods Vaderliefde en onze liefde voor de Vader. 

Gebed: Vader, leer mij vader (of moeder) te zijn zoals U Vader bent. Dan zal het altijd zuiver en goed zijn en leer mij om mijn kinderen dicht bij U en Uw Woord op te voeden. En geef mij geduld om mijn kinderen op een Bijbelse manier eer aan te leren.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu