"Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente." (Efeze 5:32) 

Voordat Paulus naar het einde van zijn brief aan de gemeente van Efeze gaat, komt er nog een onderwerp dat erg belangrijk is. Op drie verschillende niveau's gaat Paulus het nog hebben over gezag. Het is dan opmerkelijk dat hij het niet gaat hebben over gezag in de gemeente. Dat laat hij helemaal buiten zijn brief. Of misschien eindelijk ook helemaal niet, want daarover heeft hij in termen van eenheid wel duidelijk gesproken. Toch is het nodig om het huwelijk nog even ter sprake te brengen, evenals de gezagsverhoudingen in het gezin en binnen het huis. Blijkbaar was dat ook in Efeze van groot belang.

 

Maar over het huwelijk voegt hij er wel een zin aan toe die er echt toe doet. Hij zet het huwelijk helemaal in het licht van de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Christus als de Man en de gemeente als Zijn vrouw. En wat Paulus heel duidelijk wil zeggen is dit: Zoals Christus met de gemeente omgaat, zo moet een man met zijn vrouw omgaan. Sterker nog, eigenlijk is het huwelijk het beeld van Christus en de gemeente. En nog sterker: als het huwelijk niet functioneert onder gelovigen, brengt het zelfs het Evangelie schade toe. 

Hoe moet het nu in een christelijk huwelijk zijn? De begintekst van dit gedeelte is natuurlijk een nogal geladen tekst. Vrouwen die hun mannen onderdanig moeten zijn en de man die het hoofd is van de vrouw. Dat past niet in onze seculiere, deels feministische tijd. Het klinkt ook nogal onderdanig en zelfs misschien wel wat vernederend. Sommigen zeggen dan al snel: "Dit zegt Paulus die geen ervaring had met vrouwen." Dat is nog maar de vraag, hij zou zelfs getrouwd geweest kunnen zijn en weduwe zijn geworden, wie zal het zeggen? 

Een andere vraag kan wel helpend zijn: "Op welke manier dienen wij Jezus?" Is dat in slaafse, vernederende onderdanigheid? Het dienen van Jezus is voluit uit liefde en toewijding. Daar zit geen dwang in, daar zit geen vernedering is, daar zit intense liefde en toewijding in. Op die manier heeft God vastgesteld is de vrouw geroepen om haar man lief te hebben. En als het dan op zaken aankomt die misgaan, dan is de man eindverantwoordelijk. 

Aan de andere kant, zegt Paulus, moet de man zijn vrouw liefhebben zoals Christus de gemeente. Jezus ging tot in de dood voor Zijn gemeente. Toen het er echt om ging, gaf Jezus, uit liefde, Zijn leven voor Zijn gemeente. Het leven van de gemeente stond hoger dan Zijn leven. Op diezelfde manier worden mannen geroepen om hun vrouw lief te hebben en te dienen. En door op deze manier te leven is het getuigenis van het huwelijk ook ten dienste van het Evangelie. 

En ja, dan heeft een man een zeer verantwoordelijke rol gekregen. Niet voor het zwakke vat, maar voor het zwakkere vat. Zowel man als vrouw zijn zwakke vaten, maar de man krijgt van God de taak om beschermend op te treden voor zijn vrouw. Op die manier en niet anders. Dan zou ik als vrouw toch heel dankbaar zijn met zo'n man! 

Gebed: Vader, ik wil mijn huwelijk een afspiegeling laten zijn van Jezus en de gemeente. Laat mijn huwelijksleven een getuigenis zijn in deze wereld.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu