"en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus." (Efeze 5:19 en 20) 

Na alle praktische opmerkingen die Paulus heeft gedaan over onze levenswandel, zou je kunnen zeggen dat dit niet allemaal even geestelijk was. Tegelijk maakt het ook erg duidelijk dat onze levenswandel, hoe praktisch ook, onderdeel is van het hele geestelijk leven. Ook de genoemde zaken zijn uiteindelijk het gevolg van geestelijk leven en zijn er tegelijk een onderdeel van. En in de tijd waarin we leven moeten we bedenken dat de dagen boos zijn en dat we de kostbare tijd die we hebben, uitkopen. Die boze dagen hebben alles te maken met de machten van de duisternis die zich in het laatste van de dagen manifesteren. En weersta de boze in die dagen. Juist in deze dagen zal satan zich richten op degenen die aan de duisternis ontroofd zijn. Maar er is nog iets.

 

Paulus eindigt dit gedeelte met de oproep die veel geestelijker is, maar die misschien wel zo belangrijk is dat we ook niet zonder kunnen. Paulus roept ons op om te zingen voor de Heere en Hem te loven in ons hart. Dit is iets wat wij wellicht vaak onderschatten. Paulus roept op tot lofprijzing en aanbidding. In de Oude Testament lezen we dat God Zijn troon plaatst op onze lofzangen. Deze teksten staan niet voor niets bij dit gedeelte waar het gaat over onze levenswandel, juist waar wij onze stemmen in lofprijzing verheffen tot God, waar wordt ons hart en onze ziel gericht op God. Juist deze houding maakt ons ook los van een leven in onze oude mens. Want waar wij zingen, krijgt de zonde en satan veel minder kans. 

En tenslotte komt daar nog iets bij: Dank God voortdurend in alles. Danken is niet alleen voor dat wat God ons geeft, maar ook wat we soms niet krijgen. En ik ben er van overtuigd dat hoe beroerd de omstandigheden ook kunnen zijn of hoe boos de dagen ook kunnen zijn, op het moment dat wij ons richten op onze dankbaarheid, als wij ons richten op dat wat God in onze situaties doet en geeft, wij veel minder snel in een negatieve houding terecht komen. Dan zijn we blijvend gericht op God. Zingend en danken verheffen wij ons hart tot de God van ons leven, tot de God Die ons uit de dood omhoog haalde en ons in het leven en ons in het licht van Zijn genade leerde leven. 

En danken kunnen we alleen door Jezus Christus. Hij maakte alle geestelijke zegeningen mogelijk voor ons. En als we deze dingen bij elkaar bedenken, dan is ons hart gericht op God en op Jezus en dan wordt leven uit Christus en je nieuwe mens telkens aantrekken niet zo moeilijk meer. Laten we ons op deze manier telkens richten op God en ga ervaren wat lofprijzing doet met jouw leven. Ga het echt doen, want dit maakt je leven anders en brengt je op een andere toonhoogte dan de muziek van de boze dagen waarin wij leven. 

Gebed: Vader, ik dank U door Jezus Christus voor al Uw zegeningen en zorgen en ik aanbid en ik prijs U om Wie U bent.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu