"en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus." (Efeze 5:19 en 20) 

Na alle praktische opmerkingen die Paulus heeft gedaan over onze levenswandel, zou je kunnen zeggen dat dit niet allemaal even geestelijk was. Tegelijk maakt het ook erg duidelijk dat onze levenswandel, hoe praktisch ook, onderdeel is van het hele geestelijk leven. Ook de genoemde zaken zijn uiteindelijk het gevolg van geestelijk leven en zijn er tegelijk een onderdeel van. En in de tijd waarin we leven moeten we bedenken dat de dagen boos zijn en dat we de kostbare tijd die we hebben, uitkopen. Die boze dagen hebben alles te maken met de machten van de duisternis die zich in het laatste van de dagen manifesteren. En weersta de boze in die dagen. Juist in deze dagen zal satan zich richten op degenen die aan de duisternis ontroofd zijn. Maar er is nog iets.

 

Paulus eindigt dit gedeelte met de oproep die veel geestelijker is, maar die misschien wel zo belangrijk is dat we ook niet zonder kunnen. Paulus roept ons op om te zingen voor de Heere en Hem te loven in ons hart. Dit is iets wat wij wellicht vaak onderschatten. Paulus roept op tot lofprijzing en aanbidding. In de Oude Testament lezen we dat God Zijn troon plaatst op onze lofzangen. Deze teksten staan niet voor niets bij dit gedeelte waar het gaat over onze levenswandel, juist waar wij onze stemmen in lofprijzing verheffen tot God, waar wordt ons hart en onze ziel gericht op God. Juist deze houding maakt ons ook los van een leven in onze oude mens. Want waar wij zingen, krijgt de zonde en satan veel minder kans. 

En tenslotte komt daar nog iets bij: Dank God voortdurend in alles. Danken is niet alleen voor dat wat God ons geeft, maar ook wat we soms niet krijgen. En ik ben er van overtuigd dat hoe beroerd de omstandigheden ook kunnen zijn of hoe boos de dagen ook kunnen zijn, op het moment dat wij ons richten op onze dankbaarheid, als wij ons richten op dat wat God in onze situaties doet en geeft, wij veel minder snel in een negatieve houding terecht komen. Dan zijn we blijvend gericht op God. Zingend en danken verheffen wij ons hart tot de God van ons leven, tot de God Die ons uit de dood omhoog haalde en ons in het leven en ons in het licht van Zijn genade leerde leven. 

En danken kunnen we alleen door Jezus Christus. Hij maakte alle geestelijke zegeningen mogelijk voor ons. En als we deze dingen bij elkaar bedenken, dan is ons hart gericht op God en op Jezus en dan wordt leven uit Christus en je nieuwe mens telkens aantrekken niet zo moeilijk meer. Laten we ons op deze manier telkens richten op God en ga ervaren wat lofprijzing doet met jouw leven. Ga het echt doen, want dit maakt je leven anders en brengt je op een andere toonhoogte dan de muziek van de boze dagen waarin wij leven. 

Gebed: Vader, ik dank U door Jezus Christus voor al Uw zegeningen en zorgen en ik aanbid en ik prijs U om Wie U bent.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'Romeinen 8:18-30

18 Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
19 Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God.
20 Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft,
21 in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.
22 Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe.
23 En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk  de verlossing van ons lichaam.
24 Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen?
25 Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 
26 En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
27 En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.
28 En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijkdie overeenkomstig Zijn voornemen geroepen zijn.
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij  de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. 
30 En hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid (II)

"En evenzo komt de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen." (Romeinen 8:26)

Al het lijden dat er nu nog steeds is, dat klopt niet. Dat zeiden we vorige keer al. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij zouden lijden. Het lijden is ook niet Gods schuld. Dat zeggen mensen nog wel eens. Er zijn twee uitspraken waar ik mij behoorlijk over kan opwinden. De ene kant de opmerking 'het word je niet door mensen aangedaan'. Daarmee wordt vaak bedoeld dat het van God komt. Dat is nog maar de vraag. Dan leggen we het bij God neer, terwijl wij zelf als mensheid onder de vloek van de gevolgen van de zonden terecht zijn gekomen. En de andere kant zijn mensen die niets met God zeggen te hebben, maar die wel om het hardst roepen: "Waarom greep God niet in" of "Waarom liet God dit gebeuren". Als je dan niets met God hebt, waarom geef je Hem dan wel de schuld van het lijden? Het lijden is het gevolg wat wij hebben gedaan en wat wij doen. Pas op dat je het gelijk met nette antwoorden wil dichttimmeren. Pas op dat je het theologisch allemaal wilt verklaren. Wat is de rol van God in het lijden?

Lees meer...

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu