“En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God”  (Efeze 5:2) 

Je het aantrekken van de nieuwe mens, zoals Paulus in Efeze 4 benoemde kunnen samenvatten in de tekst van vandaag. En dat is misschien ook wel het duidelijkste wat we er van kunnen zeggen. Want hoe functioneert die nieuwe mens, wat is eigenlijk dan echt het karakter van die nieuwe mens. Want we kunnen wel zeggen dat die nieuwe op allerlei manieren uit te leven is, maar wat zit er in de identiteit van je nieuwe mens?

 

Dat is wat Paulus in Efeze 5 noemt. Ten diepste is het niets anders dan Jezus in jou. Dat kunnen we samenvatten door te zeggen: Wandel in de liefde. En dat wandelen in de liefde werd op zichzelf al wel duidelijk in alle regels die Paulus al noemde, maar uiteindelijk kan dit maar op ene manier: In liefde wandelen en liefhebben zoals Christus ook ons heeft liefgehad. Maar als we dat zeggen beseffen we wel dat dit een hele laag dieper gaat dan je alleen maar houden aan een paar regels. Maar toch wil Paulus ons deze kant opsturen, sterker nog, we kunnen pas echt groeien in geloof en in de werken van geloof als dit het fundament is onder al ons doen en laten. 

Het kan uiteindelijk alleen als we liefhebben zoals Jezus ons liefhad. Als dat er niet is, dan zullen we altijd blijven veroordelen, dan zullen we het er uiteindelijk nooit voor over hebben om echt de minste te zijn en echt de onderste weg te gaan. Want als we dan beseffen waar Paulus hoofdstuk 4 mee afsluit: “en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft”, beseffen we tegelijk dat dit echt maar op ene manier kan: “Zijn zoals Jezus.” 

Jezus’ liefde is zo groot dat Hij zelfs terwijl wij niets verdienden, Hij toch Zijn liefde gaf door Zichzelf op te offeren. En dat offer was een aangename geur voor God. Dat was als het ware zoals het reukoffer in de tempel. Laten we vandaag maar gewoon tijd nemen om te beseffen op welke manier Jezus ons heeft liefgehad toen hij zijn leven gaf. Menselijkerwijs ging Hij over alle grenzen van Zichzelf heen. Maar in het Koninkrijk van God dient de grootste je kleinste en de meeste de minste. In de wereld om ons heen werkt het zo niet, dan rekenen we elkaar af op basis van elkaars fouten, maar als we liefhebben zoals Jezus liefhad, dan vergeven we elkaar en wandelen we in liefde! 

En laat duidelijk zijn dat dit niet betekent dat we het nergens meer over hoeven te hebben, maar willen wij de bereidheid hebben om te leven, zoals Jezus Zijn leven in liefde leefde? En zelfs toen Hij bespot werd, legde Hij het oordeel terug in de handen van Zijn Vader, en vergaf Hij het en leefde Hij, tot aan het kruis in liefde. Als wij bereid zijn om zo in liefde te leven, dan is ons leven een reukoffer voor God en zal de vrede van God ons vervullen. 

Gebed: Heere Jezus, leer mij meer en meer Uw liefde beseffen en beleven, leer mij leven zoals U leefde, zelfs als dat mij mezelf moet kosten, want ik wil wandelen in liefde, zoals U dat deed.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu