“En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God”  (Efeze 5:2) 

Je het aantrekken van de nieuwe mens, zoals Paulus in Efeze 4 benoemde kunnen samenvatten in de tekst van vandaag. En dat is misschien ook wel het duidelijkste wat we er van kunnen zeggen. Want hoe functioneert die nieuwe mens, wat is eigenlijk dan echt het karakter van die nieuwe mens. Want we kunnen wel zeggen dat die nieuwe op allerlei manieren uit te leven is, maar wat zit er in de identiteit van je nieuwe mens?

 

Dat is wat Paulus in Efeze 5 noemt. Ten diepste is het niets anders dan Jezus in jou. Dat kunnen we samenvatten door te zeggen: Wandel in de liefde. En dat wandelen in de liefde werd op zichzelf al wel duidelijk in alle regels die Paulus al noemde, maar uiteindelijk kan dit maar op ene manier: In liefde wandelen en liefhebben zoals Christus ook ons heeft liefgehad. Maar als we dat zeggen beseffen we wel dat dit een hele laag dieper gaat dan je alleen maar houden aan een paar regels. Maar toch wil Paulus ons deze kant opsturen, sterker nog, we kunnen pas echt groeien in geloof en in de werken van geloof als dit het fundament is onder al ons doen en laten. 

Het kan uiteindelijk alleen als we liefhebben zoals Jezus ons liefhad. Als dat er niet is, dan zullen we altijd blijven veroordelen, dan zullen we het er uiteindelijk nooit voor over hebben om echt de minste te zijn en echt de onderste weg te gaan. Want als we dan beseffen waar Paulus hoofdstuk 4 mee afsluit: “en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft”, beseffen we tegelijk dat dit echt maar op ene manier kan: “Zijn zoals Jezus.” 

Jezus’ liefde is zo groot dat Hij zelfs terwijl wij niets verdienden, Hij toch Zijn liefde gaf door Zichzelf op te offeren. En dat offer was een aangename geur voor God. Dat was als het ware zoals het reukoffer in de tempel. Laten we vandaag maar gewoon tijd nemen om te beseffen op welke manier Jezus ons heeft liefgehad toen hij zijn leven gaf. Menselijkerwijs ging Hij over alle grenzen van Zichzelf heen. Maar in het Koninkrijk van God dient de grootste je kleinste en de meeste de minste. In de wereld om ons heen werkt het zo niet, dan rekenen we elkaar af op basis van elkaars fouten, maar als we liefhebben zoals Jezus liefhad, dan vergeven we elkaar en wandelen we in liefde! 

En laat duidelijk zijn dat dit niet betekent dat we het nergens meer over hoeven te hebben, maar willen wij de bereidheid hebben om te leven, zoals Jezus Zijn leven in liefde leefde? En zelfs toen Hij bespot werd, legde Hij het oordeel terug in de handen van Zijn Vader, en vergaf Hij het en leefde Hij, tot aan het kruis in liefde. Als wij bereid zijn om zo in liefde te leven, dan is ons leven een reukoffer voor God en zal de vrede van God ons vervullen. 

Gebed: Heere Jezus, leer mij meer en meer Uw liefde beseffen en beleven, leer mij leven zoals U leefde, zelfs als dat mij mezelf moet kosten, want ik wil wandelen in liefde, zoals U dat deed.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 

2 Petrus 3:11-16

11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt,  de dag  waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
13 Maar wij verwachten,  overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
15 en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft, 
16 zoals ook  in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Wij verwachten de Heer - Het oude verdwijnt

"Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht; u die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten."  (2 Petrus 3:11 en 12)

Het lijkt lang te duren, voordat Jezus terugkomt. En Gods geduld is erg lang, dat mogen we wel concluderen, maar toch zal de dag van de Heer zeker komen. Het lijkt erop dat alle woorden die Petrus tot op dit moment heeft geschreven, alleen een waarschuwing waren tegen de spotters met de wederkomst. De enige bemoediging die er in heeft gezeten was dat de woorden van de spotters niet waar zijn. Tegelijk voelt het toch nog steeds wel als een lange tijd tot Jezus terugkomt. Fijn om dat te weten dat dit ook bewust gebeurt omdat Gods geduld nog steeds niet ten einde is, maar mogen wij dan ook nog naar iets uitkijken?

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu