“En wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God”  (Efeze 5:2) 

Je het aantrekken van de nieuwe mens, zoals Paulus in Efeze 4 benoemde kunnen samenvatten in de tekst van vandaag. En dat is misschien ook wel het duidelijkste wat we er van kunnen zeggen. Want hoe functioneert die nieuwe mens, wat is eigenlijk dan echt het karakter van die nieuwe mens. Want we kunnen wel zeggen dat die nieuwe op allerlei manieren uit te leven is, maar wat zit er in de identiteit van je nieuwe mens?

 

Dat is wat Paulus in Efeze 5 noemt. Ten diepste is het niets anders dan Jezus in jou. Dat kunnen we samenvatten door te zeggen: Wandel in de liefde. En dat wandelen in de liefde werd op zichzelf al wel duidelijk in alle regels die Paulus al noemde, maar uiteindelijk kan dit maar op ene manier: In liefde wandelen en liefhebben zoals Christus ook ons heeft liefgehad. Maar als we dat zeggen beseffen we wel dat dit een hele laag dieper gaat dan je alleen maar houden aan een paar regels. Maar toch wil Paulus ons deze kant opsturen, sterker nog, we kunnen pas echt groeien in geloof en in de werken van geloof als dit het fundament is onder al ons doen en laten. 

Het kan uiteindelijk alleen als we liefhebben zoals Jezus ons liefhad. Als dat er niet is, dan zullen we altijd blijven veroordelen, dan zullen we het er uiteindelijk nooit voor over hebben om echt de minste te zijn en echt de onderste weg te gaan. Want als we dan beseffen waar Paulus hoofdstuk 4 mee afsluit: “en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft”, beseffen we tegelijk dat dit echt maar op ene manier kan: “Zijn zoals Jezus.” 

Jezus’ liefde is zo groot dat Hij zelfs terwijl wij niets verdienden, Hij toch Zijn liefde gaf door Zichzelf op te offeren. En dat offer was een aangename geur voor God. Dat was als het ware zoals het reukoffer in de tempel. Laten we vandaag maar gewoon tijd nemen om te beseffen op welke manier Jezus ons heeft liefgehad toen hij zijn leven gaf. Menselijkerwijs ging Hij over alle grenzen van Zichzelf heen. Maar in het Koninkrijk van God dient de grootste je kleinste en de meeste de minste. In de wereld om ons heen werkt het zo niet, dan rekenen we elkaar af op basis van elkaars fouten, maar als we liefhebben zoals Jezus liefhad, dan vergeven we elkaar en wandelen we in liefde! 

En laat duidelijk zijn dat dit niet betekent dat we het nergens meer over hoeven te hebben, maar willen wij de bereidheid hebben om te leven, zoals Jezus Zijn leven in liefde leefde? En zelfs toen Hij bespot werd, legde Hij het oordeel terug in de handen van Zijn Vader, en vergaf Hij het en leefde Hij, tot aan het kruis in liefde. Als wij bereid zijn om zo in liefde te leven, dan is ons leven een reukoffer voor God en zal de vrede van God ons vervullen. 

Gebed: Heere Jezus, leer mij meer en meer Uw liefde beseffen en beleven, leer mij leven zoals U leefde, zelfs als dat mij mezelf moet kosten, want ik wil wandelen in liefde, zoals U dat deed.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu