"Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken." (Efeze 4:17) 

Paulus sluit nu het gedeelte over de gemeente en de bedieningen in de gemeente af en hij gaat over waar hij eigenlijk in vers 1 al mee begonnen was, met de levenswandel. En eigenlijk is dat heel logisch, want als we door het onderwijs en de toerusting steeds meer toe groeien naar Christus, dan tekent zich dat ook af in onze levenswandel. En dan mogen we de vraag wel stellen hoe onze levenswandel het afgelopen jaar is veranderd door het onderwijs en de toerusting die we hebben gekregen. In hoeverre is onze levenswandel veranderd doordat we meer naar Christus zijn toegeroeid? Of zijn we eigenlijk helemaal niet toegegroeid naar Christus?

 

En het is opmerkelijk hoe Paulus de gemeente uit Efeze nu benadert. Eigenlijk heeft hij het over twee soorten heidenen, heidenen zoals zij zijn en de andere heidenen. Met andere woorden, Paulus noemt ook christenen die Jezus hebben aangenomen nog steeds heidenen. In de aard zijn wij dus niet anders van afkomst dan de anderen die Jezus niet hebben aangenomen. Allebei zijn we van afkomst heidenen. Er zijn maar twee bevolkingsgroepen: Joden en heidenen.  

Maar dat betekent wel dat ons onderscheid niet in onze afkomst ligt. Wij zijn van dezelfde lap gescheurd en het verschil moet dus echt zichtbaar worden in onze levenswandel. Paulus benoemd die levenswandel van de gemeente van Efeze ook heel positief. Het getuigenis van hun levenswandel mag er echt zijn. Ze zijn anders dan de andere heidenen. En het is opmerkelijk dat Paulus het dan niet over religieuze regels heeft. Soms zeggen catechisanten wel eens als ik vraag waarin ze verschillend zijn met hun onkerkelijke buurman: "Wij gaan naar de kerk". Die lijn pakt Paulus hier dus niet op. Hij stelt dat wij, als het goed is anders denken. 

En met dat ik dit schrijf besef ik dat ik me hier eigenlijk heel vaak zorgen over maak. Want denken wij echt anders binnen de gemeente als de andere heidenen? Het kenmerk dat Paulus noemt van de andere heidenen is dat ze in de zinloosheid van hun denken ronddolen. En voor het woord 'zinloosheid' staat het woord dat in de oude Statenvertaling vertaald was met 'ijdelheid' en wat wij nu het beste kunnen vertalen met leegheid. Ze zijn bezig in de leegheid van hun denken. Ze maken zich in hun denken druk over de dingen die uiteindelijk geen waarde hebben. 

Ik krijg nog wel eens het commentaar dat het bij mij in gesprekken altijd ergens over moet gaan. Er zijn zoveel dingen waar wij ons druk over kunnen maken, die echt ijdel, leeg, zinloos zijn. Wat wij nodig hebben is dat wij beginnen om ons denken te richten op de dingen die dus wel zin hebben. Zin voor het Koninkrijk, en zin voor God! Ons verstand is namelijk niet meer verduisterd, maar verlicht door de Heilige Geest, waardoor wij de dingen kunnen zien die er wel echt toe doen. Laten wij ons denken vernieuwen en ons echt richten op de volheid van God en de leegheid achter ons laten. 

Gebed: Vader, mijn gedachten zijn nog zo vaak vol van leegheid en zinloosheid. Wat kan ik me druk maken of dingen die voor U echt geen waarde hebben. Vernieuw mijn denken, leer mij om gericht zijn op die dingen die zinvol zijn en gericht op U en op Uw Koninkrijk.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu