"Mijn zoon, ga niet met hen op weg, weerhoud je voet van hun pad." (Spreuken 1:15) 

Je bent natuurlijk helemaal niet van plan om mee te doen met bloeddorstige zondaars. Dat is toch eigenlijk wel heel logisch? En dus is die opmerking aan het begin van het Spreukenboek niet zo erg belangrijk voor ons. Als je dat eerste hoofdstuk leest, dan gaat het in het tweede gedeelte vooral over de vermaning die Salomo geeft aan zijn zoon en waarbij hij zegt dat hij niet met de zondaren moet optrekken en dat hij hen niet door hen moet laten verleiden. En dat lijkt eigenlijk toch wel de meest logische raad die een vader kan geven. Eigenlijk is het gewoon een open deur.

 

We weten niet precies wat er speelde waardoor Salomo deze woorden aan zijn zoon meegeeft. Tenminste, als je uitgaat van het feit dat Salomo het hier tegen zijn zoon heeft. Het zou ook nog kunnen dat hij al vanuit de Wijsheid spreekt, die hierna naar voren komt, dan zouden het ook nog Gods woorden van wijsheid zijn voor ons allemaal. Dat maakt op zichzelf niet heel veel uit voor dit moment. Het draait er om dat wij niet meegaan op de weg van zondaars. En hoe vanzelfsprekend dit ook lijkt, toch is de waarschuwing ook wel weer van belang. 

De woorden waarmee Salomo de zondaren omschrijft zijn nogal stevig en heftig. Het blijken bloedvergieters te zijn, het blijken rovers te zijn en het blijkt te gaan over vooral het vermeerderen van bezit en geld. Het gaat dus echt wel om zondaren van de ergste soort, zou je kunnen zeggen. En ik ga er vanuit dat wij ons niet inlaten met dit soort zondaren. Toch is het goed om tegen elkaar te zeggen dat de raad van Salomo wel een belangrijke is. Want meegaan met anderen, soms ook gewoon door de groepsdruk, kan toch ook wel weer een verleiding zijn die echt om de hoek ligt. 

Dan gaat het nu even niet over oordeel en over veroordeling, maar de valkuil om mee te gaan in zondige wegen van anderen met wie je optrekt, is wel iets dat dichterbij ons ligt dan dat wij beseffen. En nu is het boek Spreuken niet een boek waarin we allemaal strenge regels meekrijgen, maar het is vooral een boek waarin de Wijsheid het beste voor ons zoekt. Uiteindelijk gaat het om Gods liefde die ons het beste gunt en het beste voor ons zoekt. En meegaan met mensen die verkeerde keuzes maken is echt niet moeilijk. Dat begint gewoon al als iemand je iets negatiefs vertelt over een ander en je er in meegaat. Uiteindelijk zal dat niet om het vloeien van bloed gaan, maar soms gaat praten over anderen ook over lijken.  

Kunnen we elkaar vandaag gewoon eens eerlijk zeggen: Laten we oppassen dat we ons niet laten meesleuren in zondige dingen, in negatieve spiralen waar het ook weer moeilijk is om uit te komen? Kunnen we elkaar zeggen dat het heel lastig wordt als je meegaat met de zondige keuzes van anderen? Meestal moet je uiteindelijk gaan liegen en weet je niet meer wie wat weet en word je een mens met geheimen. Laten we deze raad van Salomo dan toch maar ter harte nemen. 

Gebed: Heer, soms is het meegaan met verkeerde ideeën en keuzes iets dat zelfs ongemerkt gebeurt. Ik wil luisteren, ook naar deze wijze raad die U in Uw Woord aan mij geeft, en wilt U mij telkens wijzen wanneer ik dreig te struikelen?

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu