"Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben, niet meer als slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder." (Filemon 1:15 en 16a) 

Als je dan denkt dat Paulus heeft vertelt wat hij wil en je een klein beetje aan het idee begint te wennen dat hij zegt dat je die vroegere slaaf moet terugnemen, dan blijkt dat het ergste nog moet komen. Paulus heeft aan Filemon ondertussen uitgelegd dat hij wil dat Filemon Onesimus weer terug zal nemen. Hij geeft erkenning aan het feit dat deze slaaf vroeger van geen nut was, maar dat Paulus nu zelf betere en nieuwere ervaringen met hem heeft. Genoeg reden om hem terug te sturen.

 

Vooral dat terugsturen staat er eigenlijk als een stellige mededeling in. Filemon heeft er niet veel tegen in te brengen. Het hoort bij de liefde, Paulus zou het ook nog op gezag van Christus doen, maar dat lijkt hem niet nodig te zijn. Dus ja, wat kan Filemon nog zeggen. Waarschijnlijk gaat Paulus er ook nog vanuit dat Filemon zonder tegensputteren zal doen wat hij vraagt. Maar daarmee blijkt Paulus niet klaar te zijn. 

We weten niet precies hoe Paulus stond tegenover de slavernij van die tijd. Hij verbiedt het nergens. Hij zegt er wel over dat uiteindelijk elk verschil zal wegvallen. Paulus gaat er tegen Filemon nog even op in waarom het leven van Onesimus gelopen is, zoals het liep. Waarom was hij waardeloos voor Filemon en waarom kwam hij in de gevangenis terecht? Paulus zegt dan: Misschien wel om hem uiteindelijk voor eeuwig terug te krijgen. Dat woord eeuwig zal niet bedoeld zijn als dat Filemon en Onesimus nooit zullen sterven op deze aarde, maar wel zal de uitdrukking ermee te maken hebben dat ze de rest van hun leven verbonden zullen zijn aan elkaar. En toch zit er in dat woordje eeuwig ook een soort opmaat voor de volgende opmerking van Paulus. 

Slaven in heren, in die tijd, waren strikt gescheiden, er was rang en klasse verschil. Ze aten niet eens van dezelfde tafel. Maar Paulus zegt: "Nu krijg je hem terug, maar niet als slaaf, maar als broeder. Dus Filemon moet Onesimus terugnemen als slaaf, maar tegelijkertijd moet dat onderscheid ook wegvallen. Hij is een geliefde broeder. Hij is waarschijnlijk bij Paulus ook tot geloof gekomen. Maar deze oproep van Paulus is zo revolutionair voor die tijd. Maar laten wij eens eerlijk zijn. Slavernij kennen wij gelukkig niet meer, maar klassenverschil, ook als broeders en zusters van hetzelfde huis?
Want elkaar aanvaarden dat is belangrijk, maar elkaar terugnemen als het fout is gegaan? Is dat bij ons zo vanzelfsprekend? En als het dan ook nog iemand is niet minder is als jij? Laten we eens eerlijk in de spiegel kijken. Doen wij zoals Jezus? Geven we elkaar telkens een nieuwe kans? Paulus maakt ons wel heel duidelijk dat dit wel de opdracht is. Wij kunnen best wat geamuseerd naar Filemon kijken hoe hij voor het blok wordt gezet, maar ook wij staan voor dezelfde keus, die eigenlijk niet eens een keus is. 

Gebed: Heer, Paulus geeft een keus die geen keus is, want als ik altijd bij U opnieuw mag beginnen, dan moet ik ook de ander altijd nieuwe kansen geven. Leer mij te zijn zoals U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu