"Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben, niet meer als slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder." (Filemon 1:15 en 16a) 

Als je dan denkt dat Paulus heeft vertelt wat hij wil en je een klein beetje aan het idee begint te wennen dat hij zegt dat je die vroegere slaaf moet terugnemen, dan blijkt dat het ergste nog moet komen. Paulus heeft aan Filemon ondertussen uitgelegd dat hij wil dat Filemon Onesimus weer terug zal nemen. Hij geeft erkenning aan het feit dat deze slaaf vroeger van geen nut was, maar dat Paulus nu zelf betere en nieuwere ervaringen met hem heeft. Genoeg reden om hem terug te sturen.

 

Vooral dat terugsturen staat er eigenlijk als een stellige mededeling in. Filemon heeft er niet veel tegen in te brengen. Het hoort bij de liefde, Paulus zou het ook nog op gezag van Christus doen, maar dat lijkt hem niet nodig te zijn. Dus ja, wat kan Filemon nog zeggen. Waarschijnlijk gaat Paulus er ook nog vanuit dat Filemon zonder tegensputteren zal doen wat hij vraagt. Maar daarmee blijkt Paulus niet klaar te zijn. 

We weten niet precies hoe Paulus stond tegenover de slavernij van die tijd. Hij verbiedt het nergens. Hij zegt er wel over dat uiteindelijk elk verschil zal wegvallen. Paulus gaat er tegen Filemon nog even op in waarom het leven van Onesimus gelopen is, zoals het liep. Waarom was hij waardeloos voor Filemon en waarom kwam hij in de gevangenis terecht? Paulus zegt dan: Misschien wel om hem uiteindelijk voor eeuwig terug te krijgen. Dat woord eeuwig zal niet bedoeld zijn als dat Filemon en Onesimus nooit zullen sterven op deze aarde, maar wel zal de uitdrukking ermee te maken hebben dat ze de rest van hun leven verbonden zullen zijn aan elkaar. En toch zit er in dat woordje eeuwig ook een soort opmaat voor de volgende opmerking van Paulus. 

Slaven in heren, in die tijd, waren strikt gescheiden, er was rang en klasse verschil. Ze aten niet eens van dezelfde tafel. Maar Paulus zegt: "Nu krijg je hem terug, maar niet als slaaf, maar als broeder. Dus Filemon moet Onesimus terugnemen als slaaf, maar tegelijkertijd moet dat onderscheid ook wegvallen. Hij is een geliefde broeder. Hij is waarschijnlijk bij Paulus ook tot geloof gekomen. Maar deze oproep van Paulus is zo revolutionair voor die tijd. Maar laten wij eens eerlijk zijn. Slavernij kennen wij gelukkig niet meer, maar klassenverschil, ook als broeders en zusters van hetzelfde huis?
Want elkaar aanvaarden dat is belangrijk, maar elkaar terugnemen als het fout is gegaan? Is dat bij ons zo vanzelfsprekend? En als het dan ook nog iemand is niet minder is als jij? Laten we eens eerlijk in de spiegel kijken. Doen wij zoals Jezus? Geven we elkaar telkens een nieuwe kans? Paulus maakt ons wel heel duidelijk dat dit wel de opdracht is. Wij kunnen best wat geamuseerd naar Filemon kijken hoe hij voor het blok wordt gezet, maar ook wij staan voor dezelfde keus, die eigenlijk niet eens een keus is. 

Gebed: Heer, Paulus geeft een keus die geen keus is, want als ik altijd bij U opnieuw mag beginnen, dan moet ik ook de ander altijd nieuwe kansen geven. Leer mij te zijn zoals U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu