"Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheüs, de broeder, aan Filimon, de geliefde en onze medearbeider, en aan Appia, de geliefde en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente, die bij u thuis samenkomt." (Filemon 1:1 en 2) 

Wanneer heb jij voor het laatst een preek gehoord over Filimon? Misschien zeg je: "Waar komt hij voor in de Bijbel?", want bepaald een bekend verhaal kun je het niet noemen. De meeste mensen in de kerk zullen wellicht hun schouders ophalen en zeggen: "Ik zou het niet weten." En als je het wel weet, dan heb je een behoorlijke Bijbelkennis. Filemon was namelijk niet alleen een persoon uit de Bijbel, maar er is zelfs een Bijbelboek aan hem gewijd. Paulus heeft een brief aan hem geschreven.

 

En eigenlijk is het nog een apart verhaal ook. Niet alleen is Filemon een bijzonder persoon, maar de manier hoe Paulus met deze man omgaat is op z'n zachtst gezegd behoorlijk op het randje. Eigenlijk zet Paulus deze man aan alle kanten klem en voor het blok. Het is een combinatie van paaien, van een kant op dwingen, van iets wat in eerste instantie niet heel Koninklijk lijkt. Totdat je doordringt in de boodschap van het boek. Want in de boodschap van het boek laat Paulus zien op welke manier hij in het leven staat en laat hij ook ons zien hoe wij met mensen moeten omgaan die het verknalt hebben. 

Vooraf is het goed om te weten dat Paulus iets wil bereiken bij Filemon. Hij wil iemand die gevallen is, zijn plek eigenlijk teruggeven, zou je kunnen zeggen. Paulus heeft een verzoek om een slaaf, die Filemon had weggestuurd, weer terug te nemen. En met die gedachte in je achterhoofd moet je eens beginnen te lezen. 

Paulus schrijft de brief aan Filemon. Hij noemt hem tussen neus en lippen door ook nog even 'de geliefde' en hij eert hem ook nog met 'onze medearbeider'. En dat terwijl Filemon waarschijnlijk helemaal niet zat te wachten op het verzoek van Paulus. Toch begint Paulus te vertellen wat hij van Filemon vindt en dat zijn allemaal positieve woorden. Is dit gewoon politiek? Paulus kennende zal hij wel de waarheid hebben gesproken, maar hij weet die waarheid ook heel goed te gebruiken. 

Waarschijnlijk was Filemon een vermogend man, of in ieder geval iemand met een eigen huis met in ieder geval een aantal slaven onder zich. We lezen ook dat de huisgemeente bij hem in huis samenkwam en dat wijst toch wel op een man van aanzien. En bij dit alles schrijft Paulus erbij dat deze brief, die echt aan Filemon is geschreven, ook gericht is aan ene Appia, Archippus en aan de huisgemeente. Met andere woorden, het verzoek dat speciaal bedoeld is voor Filemon, dat laat hij ook aan de hele omgeving van Filemon weten. De brief begint op zichzelf wel heel netjes en vormelijk, maar is heel scherp en gericht op het absolute behalen van het doel. 

En Paulus zelf zit in de gevangenis. Dat maakt de brief tot een hele bijzondere situatie. Maar Paulus beseft dit: Het verzoek dat ik heb is een christelijk verzoek en Filemon mag hier eigenlijk geen 'nee' tegen zeggen. Besef eens hoe jij zou reageren. Ben jij trouwens aanspreekbaar op jouw verantwoordelijkheid? Dat is de eerste confronterende vraag uit deze korte brief. 

Gebed: Heer, de vraag die vandaag naar mij toekomt is eigenlijk heel lastig. Zelfs als ik in mijn recht sta, zou ik dan een tweede mijl willen gaan? Meer dan wat verwacht wordt, maar daardoor juist zo Koninklijk.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu