"Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand." (Openbaring 8:9) 

We sluiten vandaag het thema 'Het land winnen voor Jezus' af. Gisteren kreeg je de vraag mee of jij beschikbaar wilt zijn om Nederland te winnen voor Jezus. Beschikbaar, niet alleen om het Evangelie te brengen, maar ook om in je houding Jezus echt te volgen. Er is toch nu nog één ding waar we mee gaan afsluiten. Ik zou dat 'verwachting' willen noemen. Heb jij er geloof voor dat Nederland echt te winnen is voor Jezus? Want dat is nogal een verlangen.

 

Ooit gaf ik ergens een training over evangelisatiewerk en ik vroeg tijdens die training het volgende: "Stel je nu voor dat je rond de kerst het hele dorp gaat folderen met evangelisatiefolders. (Even buiten de discussie of dit nu een goede manier is) En in die folders nodig je iedereen uit om naar de kerstdienst te komen op kerstmorgen. Hoeveel stoelen zet je dan extra neer in de kerk?" De reactie die ik kreeg was deze: "Geen extra stoelen, want die mensen komen toch niet." Is dat niet vreemd? Je laat je zenden, je zegt tegen God: "Zendt mij, hier ben ik", maar je rekent er totaal niet op dat er iets zal gebeuren door dat wat je in opdracht van God gaat doen. 

Ons geloof is bepalend voor wat we uitstralen. Misschien ben je soms met mensen in gesprek en je denkt: "Eigenlijk klinkt het toch allemaal wel heel mooi, maar zo ervaar ik het zelf ook lang niet altijd". En voor je het weet ga je met veel minder passie verder. Weet je, Nederland winnen voor Jezus is soms vechten tegen de klippen op, maar ik geloof dat we straks in de hemel nog verrast zullen zijn van wie we daar tegen gaan komen.  

Als je leest wat er in het boek Openbaring staat over het moment in de hemel, dan blijkt er straks een menigte te zijn die we niet kunnen tellen. En dan staat er niet dat er allemaal vrome mensen staan, al zijn ze dat natuurlijk wel, maar er staat dat die menigte bestaat uit alle naties, stammen, volken en talen. En in hoofdstuk 21:24 staat zelfs: "En de naties die zalig worden". Natuurlijk staat daar niet dat iedereen uit een land uiteindelijk zalig zal worden, maar er wordt wel gesproken over landen en volken die zalig worden. Er zullen individuen zijn in de hemel uit landen waaruit er niet veel zullen zijn, maar toch spreekt Jezus over landen en volken die zalig worden. 

En misschien zijn dit woorden die je gewoon eens moet onderstrepen in je Bijbel. Want als deze woorden van Jezus waar zijn, dan wil ik dat Nederland zo'n land zal zijn dat straks zalig zal worden. En dan neem ik nu de verantwoordelijkheid mede op mij om Nederland te winnen voor Jezus. Dit is geen activisme, maar dit is een intens verlangen wat ik deel met mijn Koning. Landen en volken die zalig worden, maar dan wil ik Nederland daar ook zien staan. Wij gaan voor goud! 

Gebed: Almachte Heer en grote Koning, ik wil niets anders dan Nederland winnen voor U. Want U bent het waard dat heel ons land zal leven voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu