"Hierna zag ik en zie, een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand." (Openbaring 8:9) 

We sluiten vandaag het thema 'Het land winnen voor Jezus' af. Gisteren kreeg je de vraag mee of jij beschikbaar wilt zijn om Nederland te winnen voor Jezus. Beschikbaar, niet alleen om het Evangelie te brengen, maar ook om in je houding Jezus echt te volgen. Er is toch nu nog één ding waar we mee gaan afsluiten. Ik zou dat 'verwachting' willen noemen. Heb jij er geloof voor dat Nederland echt te winnen is voor Jezus? Want dat is nogal een verlangen.

 

Ooit gaf ik ergens een training over evangelisatiewerk en ik vroeg tijdens die training het volgende: "Stel je nu voor dat je rond de kerst het hele dorp gaat folderen met evangelisatiefolders. (Even buiten de discussie of dit nu een goede manier is) En in die folders nodig je iedereen uit om naar de kerstdienst te komen op kerstmorgen. Hoeveel stoelen zet je dan extra neer in de kerk?" De reactie die ik kreeg was deze: "Geen extra stoelen, want die mensen komen toch niet." Is dat niet vreemd? Je laat je zenden, je zegt tegen God: "Zendt mij, hier ben ik", maar je rekent er totaal niet op dat er iets zal gebeuren door dat wat je in opdracht van God gaat doen. 

Ons geloof is bepalend voor wat we uitstralen. Misschien ben je soms met mensen in gesprek en je denkt: "Eigenlijk klinkt het toch allemaal wel heel mooi, maar zo ervaar ik het zelf ook lang niet altijd". En voor je het weet ga je met veel minder passie verder. Weet je, Nederland winnen voor Jezus is soms vechten tegen de klippen op, maar ik geloof dat we straks in de hemel nog verrast zullen zijn van wie we daar tegen gaan komen.  

Als je leest wat er in het boek Openbaring staat over het moment in de hemel, dan blijkt er straks een menigte te zijn die we niet kunnen tellen. En dan staat er niet dat er allemaal vrome mensen staan, al zijn ze dat natuurlijk wel, maar er staat dat die menigte bestaat uit alle naties, stammen, volken en talen. En in hoofdstuk 21:24 staat zelfs: "En de naties die zalig worden". Natuurlijk staat daar niet dat iedereen uit een land uiteindelijk zalig zal worden, maar er wordt wel gesproken over landen en volken die zalig worden. Er zullen individuen zijn in de hemel uit landen waaruit er niet veel zullen zijn, maar toch spreekt Jezus over landen en volken die zalig worden. 

En misschien zijn dit woorden die je gewoon eens moet onderstrepen in je Bijbel. Want als deze woorden van Jezus waar zijn, dan wil ik dat Nederland zo'n land zal zijn dat straks zalig zal worden. En dan neem ik nu de verantwoordelijkheid mede op mij om Nederland te winnen voor Jezus. Dit is geen activisme, maar dit is een intens verlangen wat ik deel met mijn Koning. Landen en volken die zalig worden, maar dan wil ik Nederland daar ook zien staan. Wij gaan voor goud! 

Gebed: Almachte Heer en grote Koning, ik wil niets anders dan Nederland winnen voor U. Want U bent het waard dat heel ons land zal leven voor U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu