"Want het leven is mij Christus en het sterven is voor mij winst." (Filippenzen 1:21) 

Eerlijk zijn met de waarheid van Gods Woord en eerlijk zijn in je geestelijke woorden is van fundamenteel belang, omdat we duidelijk moeten blijven over de boodschap van Jezus. Er is maar ene weg van redding, en dat is via Jezus alleen. Het is alleen de vraag op welke manier we deze boodschap brengen. Veel mensen hebben het gevoel dat als je met Jezus leeft, dat je niets meer mag. Moet je eens bedenken hoeveel vragen mensen soms stellen als je hen vraagt de keus voor Jezus te maken.

 

Het is ook iets dat we in de kerk altijd moeilijk hebben gevonden. In onze cultuur zijn de wetten en regels altijd heel belangrijk geweest, vooral omdat we een schaamte en boetecultuur hebben. Heel vaak was het "dit mag niet en dat moet je doen." En natuurlijk zijn er regels die God heeft gesteld, maar zijn het nu de regels waaraan we moeten voldoen, of verlangen we zo met God te leven dat die regels als vanzelf een plaats hebben in de relatie met God? 

Weet je wat de wereld om ons heen nodig heeft? Mensen die vol zijn van passie voor Jezus. Mensen die voor Jezus door het vuur gaan, die Jezus zo zichtbaar maken en dat zo vanuit hun diepste verlangen doen om Hem groot te maken, dat de wereld om hen heen ziet dat het geen dwanggodsdienst is, maar een passie voor de levende God die meer is dan alleen maar wat regels. Dat is een passie waardoor je niet meer leeft om straks in de eerste plaats maar in de hemel te kunnen komen, maar dat is een passie waarmee je verlangt in alles wat je doet, je liefde voor Jezus zichtbaar te maken. 

Paulus staat ook voor de keus wat hij nu het liefste wil? Wil hij graag sterven en dan bij Jezus zijn? Natuurlijk wil hij dat wel, want hij weet dat dit het allerbeste is, niet alleen voor zichzelf, maar ook omdat het daar altijd een volmaakt leven zal zijn met Jezus. Maar toch is dit niet de keus die hij maakt. Hij maakt de keus om Jezus' leven te leven. En als hij dan nog moet blijven leven, dan is het goed, want dan zal hij met zijn leven, Jezus groot maken. En als hij mag sterven en Thuiskomen, dan is dat verreweg het beste en het is dan alleen maar winst. Maar zijn passie voor Jezus maakt, dat hij niet zijn eigen voordeel wil halen, maar de passie voor Jezus maakt dat hij elke minuut op aarde vol wil zijn van passie voor Hem. 

Ik wil je vandaag de vraag stellen hoe gek jij op Jezus bent. Misschien vind je dit een taalgebruik waarbij jij je wenkbrauwen wat fronst. Dat mag, maar ik meen het wel. Sta jij in vuur en vlam voor Jezus, ook als dat betekent dat jij nog lang op aarde moet blijven? En is die passie een vuur waardoor jij voluit uit de relatie met God leeft? Niet een negatieve, gedwongen geloofshouding, maar een vreugdevolle en ontspannen geloofshouding waarbij Jezus zo groot wordt door jou heen. 

Gebed: Heer, ik wil elke dag vol van passie voor U leven. Ik wil niet een boodschap van regels, maar een boodschap van relatie brengen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu