"Want het leven is mij Christus en het sterven is voor mij winst." (Filippenzen 1:21) 

Eerlijk zijn met de waarheid van Gods Woord en eerlijk zijn in je geestelijke woorden is van fundamenteel belang, omdat we duidelijk moeten blijven over de boodschap van Jezus. Er is maar ene weg van redding, en dat is via Jezus alleen. Het is alleen de vraag op welke manier we deze boodschap brengen. Veel mensen hebben het gevoel dat als je met Jezus leeft, dat je niets meer mag. Moet je eens bedenken hoeveel vragen mensen soms stellen als je hen vraagt de keus voor Jezus te maken.

 

Het is ook iets dat we in de kerk altijd moeilijk hebben gevonden. In onze cultuur zijn de wetten en regels altijd heel belangrijk geweest, vooral omdat we een schaamte en boetecultuur hebben. Heel vaak was het "dit mag niet en dat moet je doen." En natuurlijk zijn er regels die God heeft gesteld, maar zijn het nu de regels waaraan we moeten voldoen, of verlangen we zo met God te leven dat die regels als vanzelf een plaats hebben in de relatie met God? 

Weet je wat de wereld om ons heen nodig heeft? Mensen die vol zijn van passie voor Jezus. Mensen die voor Jezus door het vuur gaan, die Jezus zo zichtbaar maken en dat zo vanuit hun diepste verlangen doen om Hem groot te maken, dat de wereld om hen heen ziet dat het geen dwanggodsdienst is, maar een passie voor de levende God die meer is dan alleen maar wat regels. Dat is een passie waardoor je niet meer leeft om straks in de eerste plaats maar in de hemel te kunnen komen, maar dat is een passie waarmee je verlangt in alles wat je doet, je liefde voor Jezus zichtbaar te maken. 

Paulus staat ook voor de keus wat hij nu het liefste wil? Wil hij graag sterven en dan bij Jezus zijn? Natuurlijk wil hij dat wel, want hij weet dat dit het allerbeste is, niet alleen voor zichzelf, maar ook omdat het daar altijd een volmaakt leven zal zijn met Jezus. Maar toch is dit niet de keus die hij maakt. Hij maakt de keus om Jezus' leven te leven. En als hij dan nog moet blijven leven, dan is het goed, want dan zal hij met zijn leven, Jezus groot maken. En als hij mag sterven en Thuiskomen, dan is dat verreweg het beste en het is dan alleen maar winst. Maar zijn passie voor Jezus maakt, dat hij niet zijn eigen voordeel wil halen, maar de passie voor Jezus maakt dat hij elke minuut op aarde vol wil zijn van passie voor Hem. 

Ik wil je vandaag de vraag stellen hoe gek jij op Jezus bent. Misschien vind je dit een taalgebruik waarbij jij je wenkbrauwen wat fronst. Dat mag, maar ik meen het wel. Sta jij in vuur en vlam voor Jezus, ook als dat betekent dat jij nog lang op aarde moet blijven? En is die passie een vuur waardoor jij voluit uit de relatie met God leeft? Niet een negatieve, gedwongen geloofshouding, maar een vreugdevolle en ontspannen geloofshouding waarbij Jezus zo groot wordt door jou heen. 

Gebed: Heer, ik wil elke dag vol van passie voor U leven. Ik wil niet een boodschap van regels, maar een boodschap van relatie brengen.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu