"Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden." (Mattheüs 7:13 en 14) 

Eerlijkheid kan wel eens erg lastig zijn, maar het is wel één van de basisbegrippen van de christelijke gemeente. Als we onbetrouwbaar zijn, moeten we er niet op rekenen dat mensen interesse hebben om naar de kerk te komen. Maar als we onbetrouwbaar zijn in onze zaken, zou men dan wel geloven dat onze geestelijke woorden kloppen? Onze betrouwbaarheid werkt dus heel ver door. Toch is er nog een stap verder nodig. Het gaat niet alleen om onze betrouwbaarheid in onze gewone woorden, maar ook om betrouwbaarheid in onze geestelijke woorden.

 

Je kunt heel betrouwbaar zijn in je zaken, in je woorden en in alles wat je doet, maar als je geestelijke woorden niet betrouwbaar zijn, dan zullen mensen zich wellicht veilig bij je voelen, maar help je hen verdwalen op weg naar de eeuwigheid. Een kerk die geen betrouwbare geestelijke woorden spreekt, is een kerk waar uiteindelijk de kandelaar inderdaad wordt weggenomen. 

Jezus windt er geen doekjes om als het gaat over de waarheid. En inderdaad, Jezus is nooit bezig met eindeloze oordeelspreken. Ik geloof ook dat dit nooit zal werken. We kunnen roepen dat we onze zonden moeten kennen en vooral elke keer benadrukken hoe zondig we zijn, maar dat is niet hoe Jezus Zijn boodschap brengt. Jezus brengt de boodschap waarin Zijn werk in het middelpunt staat en nooit de zondige mens. Maar de andere kant is ook waar: Jezus maakt wel heel duidelijk dat degenen die niet geloven ergens uitkomen en degenen die wel geloven komen ergens uit.  

Jezus maakt heel duidelijk dat er maar twee wegen zijn. En die waarheid, die is nog niet zo eenvoudig te verteren voor ons. Sterker nog, om daar altijd betrouwbaar in te zijn, dat kost iets van jezelf. Iedereen wil een lieve God die iedereen straks welkom heet in de hemel, zelfs degenen die niet geloven dat er een God en een hemel is, zijn er wel van overtuigd dat ze in de hemel komen. Hoe onbegrijpelijk het ook is. Maar Jezus zegt heel duidelijk dat er een weg naar het leven is en een weg naar het verderf. 

Ja, Jezus zegt dat er een weg is naar het verderf. Hij noemt dat de brede weg. Dat is de weg die makkelijk begaanbaar is. Dat is de weg van hen die niet in Jezus geloven. Op die weg passen alle geloven naast elkaar. Jezus zegt niet dat de smalle weg een moeilijke weg is, hij is alleen smal. Die poort daar pas jij alleen door als jij je zonden hebt achtergelaten op Golgotha. En dan komt er een smalle weg. Hoe die weg loopt, daar gaat het Jezus niet om. Het gaat Hem er slechts om dat er maar ene weg, dè Weg, Jezus, naar het leven leidt. En zonder dat geloof is er geen behoud en geen leven. En durven wij zo eerlijk om te gaan met de mensen? Niet slaan met het verderf, maar uitnodigend tot het leven. 

Gebed: Heer, liefst wil ik kunnen zeggen dat iedereen gered wordt, maar dat is niet wat U zegt en het zou ook U onbetrouwbaar maken. Laat mij ook in Uw boodschap altijd trouw zijn.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu