"Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden." (Mattheüs 7:13 en 14) 

Eerlijkheid kan wel eens erg lastig zijn, maar het is wel één van de basisbegrippen van de christelijke gemeente. Als we onbetrouwbaar zijn, moeten we er niet op rekenen dat mensen interesse hebben om naar de kerk te komen. Maar als we onbetrouwbaar zijn in onze zaken, zou men dan wel geloven dat onze geestelijke woorden kloppen? Onze betrouwbaarheid werkt dus heel ver door. Toch is er nog een stap verder nodig. Het gaat niet alleen om onze betrouwbaarheid in onze gewone woorden, maar ook om betrouwbaarheid in onze geestelijke woorden.

 

Je kunt heel betrouwbaar zijn in je zaken, in je woorden en in alles wat je doet, maar als je geestelijke woorden niet betrouwbaar zijn, dan zullen mensen zich wellicht veilig bij je voelen, maar help je hen verdwalen op weg naar de eeuwigheid. Een kerk die geen betrouwbare geestelijke woorden spreekt, is een kerk waar uiteindelijk de kandelaar inderdaad wordt weggenomen. 

Jezus windt er geen doekjes om als het gaat over de waarheid. En inderdaad, Jezus is nooit bezig met eindeloze oordeelspreken. Ik geloof ook dat dit nooit zal werken. We kunnen roepen dat we onze zonden moeten kennen en vooral elke keer benadrukken hoe zondig we zijn, maar dat is niet hoe Jezus Zijn boodschap brengt. Jezus brengt de boodschap waarin Zijn werk in het middelpunt staat en nooit de zondige mens. Maar de andere kant is ook waar: Jezus maakt wel heel duidelijk dat degenen die niet geloven ergens uitkomen en degenen die wel geloven komen ergens uit.  

Jezus maakt heel duidelijk dat er maar twee wegen zijn. En die waarheid, die is nog niet zo eenvoudig te verteren voor ons. Sterker nog, om daar altijd betrouwbaar in te zijn, dat kost iets van jezelf. Iedereen wil een lieve God die iedereen straks welkom heet in de hemel, zelfs degenen die niet geloven dat er een God en een hemel is, zijn er wel van overtuigd dat ze in de hemel komen. Hoe onbegrijpelijk het ook is. Maar Jezus zegt heel duidelijk dat er een weg naar het leven is en een weg naar het verderf. 

Ja, Jezus zegt dat er een weg is naar het verderf. Hij noemt dat de brede weg. Dat is de weg die makkelijk begaanbaar is. Dat is de weg van hen die niet in Jezus geloven. Op die weg passen alle geloven naast elkaar. Jezus zegt niet dat de smalle weg een moeilijke weg is, hij is alleen smal. Die poort daar pas jij alleen door als jij je zonden hebt achtergelaten op Golgotha. En dan komt er een smalle weg. Hoe die weg loopt, daar gaat het Jezus niet om. Het gaat Hem er slechts om dat er maar ene weg, dè Weg, Jezus, naar het leven leidt. En zonder dat geloof is er geen behoud en geen leven. En durven wij zo eerlijk om te gaan met de mensen? Niet slaan met het verderf, maar uitnodigend tot het leven. 

Gebed: Heer, liefst wil ik kunnen zeggen dat iedereen gered wordt, maar dat is niet wat U zegt en het zou ook U onbetrouwbaar maken. Laat mij ook in Uw boodschap altijd trouw zijn.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu