"En het gebeurde, toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei:  Ben ik dan God, om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toe stuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want, voorwaar, besef toch en zie in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt." (2 Koningen 5:7) 

We zullen nog even doorgaan op de geschiedenis van gisteren. Dat meisje is een voorbeeld voor ons als het gaat over het geloof in God en de manier hoe wij ons vertrouwen in God moeten doorgeven in deze wereld. Maar tegelijkertijd gebeurt er nog iets in deze geschiedenis. En dat lijkt eigenlijk wel een bijna logisch verhaal wat er bij de koning gebeurt, maar is dat het echt wel?

 

Vanuit Syrië worden dienstknechten naar de koning van Israël gestuurd met de brief van de koning van Syrië om Naäman te genezen. Blijkbaar had de koning van Syrië het niet helemaal goed begrepen en dacht hij dat de koning van Israël het wonder wel kon doen. En dan schiet de koning van Israël helemaal in paniek. Hij is bang dat er iets van hem verwacht wordt wat hij onmogelijk kan en hij denkt dat de koning van Syrië iets tegen hem zoekt. 

Zijn reactie is natuurlijk niet zo vreemd. Hij reageert direct vanuit zijn angst. Maar is dat de beste manier om vanuit te reageren? Angst is zelden iets dat God gebruikt om ons uit te laten reageren. Angst kan beschermend zijn, maar verder niet. Wat maakt dat deze koning direct denkt aan wat hij niet kan. Nee, natuurlijk is hij God niet. Dat was ook niet wat de koning van Syrië verwachtte, hij wilde alleen genezing voor zijn overste. Is dan de reactie van de koning van Israël niet heel vreemd? De koning van Israël weet toch wat er bij God mogelijk is? Waarom reageert hij dan toch uit angst? 

Het antwoord krijgen we nooit, maar het is wel weer een les voor ons. Wat laten wij zien van ons geloof in God. Dat meisje, zonder naam, een kind nog, liet meer geloof zien dan de koning van Israël die door God was aangesteld. Hoe reageren wij? Wat zouden wij doen als er iemand voor onze deur staat die zegt: "Ik heb gehoord dat jij mij kan genezen door je geloof." In het gunstigste geval dekken we ons eerst in en bidden we met iemand en in het slechtste geval doen we niets. 

Misschien mag ik een gewaagde opmerking maken? Zou het niet gewoon tijd worden dat kinderen in onze kerken een veel grotere rol moeten krijgen omdat zij wellicht veel meer geloof hebben dan wij? Wat maakt dat we onze kinderen de simpele verhalen vertellen in hun eigen diensten, maar dat als het echt om de ervaring met God en de wonderen en tekenen van het Koninkrijk gaat, we ze niet trainen om dat te doen wat God vraagt, terwijl ze meer geloof hebben en veel meer onbevangen het avontuur met God aangaan. Wat gaat dat uitwerken in de wereld als we kinderen laten getuigen van hun eenvoudige geloof en hen ruimte geven om wellicht zelfs met mensen te bidden. 

Gebed: Heer, die koning van Israël doet echt niet heel vreemd, ik herken het echt wel. En toch wil ik geloven als een kind en doen wat U zegt!

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu