"Toen ging Naäman zijn heer vertellen: Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt, gesproken." (2 Koningen 5:4) 

Er zijn van die onbetekende mensen in de Bijbel die echt een wereld van verschil hebben gemaakt. Soms zijn dit zelfs zulke onbetekende mensen dat zelfs hun naam niet eens bekend is en soms zijn het zelfs nog kinderen. Maar juist dat soort mensen, die geen betekenis in deze wereld lijken te hebben, zijn juist die mensen die de wereld kunnen winnen voor Jezus. Er is in het Oude Testament een meisje die het verschil maakt en ons wat wil leren.

 

De vraag waar ik dan mee moet beginnen is de vraag wat jij gelooft van wat God kan. Ik ben opgevoed met de theologie dat God vroeger wel wonderen deed, maar nu niet meer. En ik merk dat ik er nog steeds wel eens moeite mee heb om in elke situatie te durven zeggen dat Jezus het antwoord is op elke situatie. De hoop die zeker is in elke situatie. Dat lukt mij echt wel met veel dingen, maar wat nu als iemand terminaal ziek is? En heb ik dan echt geloof dat mijn God alles kan? Ja, ik heb dat geloof, maar soms vind ik het ook heel lastig om dat in elke situatie te zeggen. 

Er is een meisje in het Oude Testament die helemaal niet twijfelde aan Gods macht. Dat meisje geloofde gewoon dat als iemand ziek was, hij naar de profeet in Israël moest gaan en die zou hem kunnen genezen. En kijk, dat je dit onder geloofsgenoten zegt, waar je het theologisch ook nog aardig kunt indekken, maar was nu als je als slavinnetje bent afgevoerd naar Syrië en je hoort dat je grote baas, die ook nog eens een legeroverste is, plotseling melaats is geworden? Je hebt helemaal geen spreekrecht, je moet alleen gehoorzamen en meer niet. En als je al gelooft dat bij God alles mogelijk is, je bent daar in een heidense omgeving. Daar moet je gewoon zwijgen over jouw God, daar zijn andere goden waar men in gelooft. 

En wat doet dit meisje? Dat meisje dat niet eens een naam heeft? Ze zegt tegen degene die boven haar staat dat Naäman eigenlijk bij de profeet van Israël terecht moet. Ze gelooft dus dat de God in wiens naam deze profeet Elisa handelt, bij machte is om te genezen van melaatsheid. Wat een enorm geloof in de God waar ze eigenlijk maar weinig van hoorde. Uiteindelijk komt Naäman zelf tot geloof en zal een zegen geworden zijn voor zijn onderdanen. God krijgt een eer en glorie. Daar moet wel eerst behoorlijk wat water door de Jordaan stromen voordat het zover is, maar toch... 

Maar nu wij, nadat wij hebben nagedacht over onze houding naar elkaar en naar en naar onze naaste, is het nu de vraag hoeveel geloof je hebt in God. Juist omdat dit belangrijk is voor elke  situatie waarin het hopeloos is. Durven wij dan, niet met allemaal woorden van oordeel te komen, maar met woorden van hoop, omdat wij een God dienen bij wie alle dingen mogelijk zijn. Misschien heb je geen grote naam, maar wel een grote God! 

Gebed: Heer, U bent mijn grote God en ik geloof dat bij U alle dingen mogelijk zijn. Dank U voor Wie U bent.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu