"Toen ging Naäman zijn heer vertellen: Zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt, gesproken." (2 Koningen 5:4) 

Er zijn van die onbetekende mensen in de Bijbel die echt een wereld van verschil hebben gemaakt. Soms zijn dit zelfs zulke onbetekende mensen dat zelfs hun naam niet eens bekend is en soms zijn het zelfs nog kinderen. Maar juist dat soort mensen, die geen betekenis in deze wereld lijken te hebben, zijn juist die mensen die de wereld kunnen winnen voor Jezus. Er is in het Oude Testament een meisje die het verschil maakt en ons wat wil leren.

 

De vraag waar ik dan mee moet beginnen is de vraag wat jij gelooft van wat God kan. Ik ben opgevoed met de theologie dat God vroeger wel wonderen deed, maar nu niet meer. En ik merk dat ik er nog steeds wel eens moeite mee heb om in elke situatie te durven zeggen dat Jezus het antwoord is op elke situatie. De hoop die zeker is in elke situatie. Dat lukt mij echt wel met veel dingen, maar wat nu als iemand terminaal ziek is? En heb ik dan echt geloof dat mijn God alles kan? Ja, ik heb dat geloof, maar soms vind ik het ook heel lastig om dat in elke situatie te zeggen. 

Er is een meisje in het Oude Testament die helemaal niet twijfelde aan Gods macht. Dat meisje geloofde gewoon dat als iemand ziek was, hij naar de profeet in Israël moest gaan en die zou hem kunnen genezen. En kijk, dat je dit onder geloofsgenoten zegt, waar je het theologisch ook nog aardig kunt indekken, maar was nu als je als slavinnetje bent afgevoerd naar Syrië en je hoort dat je grote baas, die ook nog eens een legeroverste is, plotseling melaats is geworden? Je hebt helemaal geen spreekrecht, je moet alleen gehoorzamen en meer niet. En als je al gelooft dat bij God alles mogelijk is, je bent daar in een heidense omgeving. Daar moet je gewoon zwijgen over jouw God, daar zijn andere goden waar men in gelooft. 

En wat doet dit meisje? Dat meisje dat niet eens een naam heeft? Ze zegt tegen degene die boven haar staat dat Naäman eigenlijk bij de profeet van Israël terecht moet. Ze gelooft dus dat de God in wiens naam deze profeet Elisa handelt, bij machte is om te genezen van melaatsheid. Wat een enorm geloof in de God waar ze eigenlijk maar weinig van hoorde. Uiteindelijk komt Naäman zelf tot geloof en zal een zegen geworden zijn voor zijn onderdanen. God krijgt een eer en glorie. Daar moet wel eerst behoorlijk wat water door de Jordaan stromen voordat het zover is, maar toch... 

Maar nu wij, nadat wij hebben nagedacht over onze houding naar elkaar en naar en naar onze naaste, is het nu de vraag hoeveel geloof je hebt in God. Juist omdat dit belangrijk is voor elke  situatie waarin het hopeloos is. Durven wij dan, niet met allemaal woorden van oordeel te komen, maar met woorden van hoop, omdat wij een God dienen bij wie alle dingen mogelijk zijn. Misschien heb je geen grote naam, maar wel een grote God! 

Gebed: Heer, U bent mijn grote God en ik geloof dat bij U alle dingen mogelijk zijn. Dank U voor Wie U bent.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu