"De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest." (Romeinen 15:13) 

Wat geloof je van de kracht van gebed? Dat is misschien wel een vraag die na gisteren ook wel een beetje is blijven hangen. Want bidden met mensen die niet geloven, zodat God Zijn kracht kan laten zien, dat vraagt wel heel wat geloof. Tegelijk heeft dit ook iets te maken met hoop. Want als we bidden heeft het ook te maken met wat wij geloven van de hoop. En dan bedoel ik niet hoop zoals de wereld die heeft, maar hoop die God ons geeft in Zijn Woord. Hoop die de wereld juist nodig heeft, omdat die deze zo hard mist.

In de wereld om ons heen is namelijk geen hoop. Tenminste, er is geen hoop die zeker is. Er is wel hoop, maar dan gaat het over dat je er maar het beste van hoopt, of dat je iets verlangt waarvan je hoopt dat het ook zal komen. Maar de Bijbelse hoop is hoop die zeker is, dat is een groot geheimenis. Het is het geloof in de dingen die we niet zien, waarvan we wel weten dat ze zullen komen. 

Als de kerk geen hoop meer heeft, kun je net zo goed een humanistische club mensen worden met goede bedoelingen. Want dan leef je alleen om het nu het beste er van te maken. En als dat de boodschap is waar wij mee in het leven staan, wat hebben we dan te bieden? Het gaat natuurlijk om de kerk die vol moet zijn van hoop, maar de kerk ben jij. Leef jij in deze wereld als een christen die vol hoop leeft? Echt hoop dat uiteindelijk degenen die in Jezus geloven straks zullen meemaken dat alle dingen nieuw worden. Hoop dat alle gebrokenheid door het werk van Jezus wereld geheeld zal worden? Soms nu, als een teken van het Koninkrijk, soms door processen heen en anders straks bij de wederkomst, maar wij hebben de hoop, die zeker is, dat de wereld die nu nog zucht onder de gevolgen van de zonde, straks opgericht zal worden en dat wij die nu nog gebrokenheid ervaren, straks zeker zullen triomferen met Jezus. Dat is pas hoop. Dat is geen betwijfelde hoop, maar een absolute zekerheid. 

God wil jou vervullen met veel meer en meer hoop. Dat lijkt heel passief, maar Paulus zegt in hetzelfde hoofdstuk ook dat de hoop ontstaat door de kennis van Gods Woord. Hoe meer we weten over wat God zal doen, door Jezus, hoe meer onze hoop zal groeien en toenemen. Dan heb je een boodschap voor de wereld. Deze ellende waarin wij nu leven is niet blijvend, dit heeft niet het laatste woord. Wees daarom overvloedig in de hoop.  

De troost van de hoop die zeker is, is zo groot, dat geeft toekomstperspectief in de grootste hopeloosheid. Dat mogen wij brengen in deze wereld. Ook dat is het zout, dat jij bent! 

Gebed: Heer, Uw geeft echte hoop, hoop die nooit vergaat en hoop die altijd blijft bestaan. Die hoop wil ik brengen in een wereld zonder hoop.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu