"Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon." (Romeinen 12:10) 

Gisteren hebben we al even stilgestaan bij Het bemoedigen van elkaar. Als er binnen het lichaam van Christus geen veilige plaats is om je emoties, je frustraties, je vragen en je moeilijkheden te bespreken, dan zal de kerk nooit een veilige plaats zijn waar een buitenstaander zich bij zou willen aansluiten. Heel vaak denk je als eerste, bij de vraag hoe we Nederland winnen voor Jezus, aan wat we moeten gaan doen om het Evangelie de wereld in te krijgen. Maar we moeten eerst echt terug naar de basis.

 

Ik geloof dat het grootste probleem niet de vorm is waarmee we het Evangelie aan de man brengen, maar het is een veel dieper liggend probleem in het Christendom in ons land. Het probleem is dat we als kerk onze aantrekkelijkheid zijn kwijtgeraakt. Niet omdat we oubollig zouden zijn, maar omdat de manier hoe wij geen zout zijn in deze wereld, uiteindelijk mensen afstoot. 

Paulus wijdt daar in zijn brieven behoorlijk wat woorden aan. Hij maakt zich heel erg druk over de manier hoe we als geloofsgenoten met elkaar omgaan. Hij legt zich er niet bij neer als de liefde niet functioneert. En waar de liefde niet functioneert, daar ontbreekt ook de eenheid. En wat blijft er dan nog over? Het was het verlangen van Jezus dat wij allemaal één zouden zijn, zoals Jezus en de Vader één zijn. Maar hoe kunnen we één zijn als we elkaar alleen maar beoordelen en veroordelen over alle kerkmuren heen? Hoe is het mogelijk dat broeders van hetzelfde huis, van elkaar durven zeggen dat ze van de ander twijfelen of hij wel een broeder is. 

Paulus zegt tegen de gemeente in Rome dat ze elkaar hartelijk moeten liefhebben, met broederlijke liefde. Dat kan maar op ene plaats beginnen. Dat kan nooit bij die ander beginnen de anderen moet liefhebben, maar dat begint altijd bij jezelf. De opdracht is niet dat we naar de ander moeten kijken of die wel genoeg liefheeft, maar de opdracht is dat jij en ik, persoonlijk, de andere gelovigen van harte lief zullen hebben met broederlijke liefde. Dat is nogal een opdracht. 

Dat betekent namelijk dat wij over kerkmuren heen geen oordeel meer mogen hebben, dat betekent dat we in de ander blijven geloven, zelfs als hij andere keuzes maakt. Ik heb vroeger altijd geleerd dat als de 'gewoon gereformeerd' was, dat je dan 's ochtends naar de kerk ging en 's middags naar het strand. En ik weet nog goed dat ik voor het eerst preekte in zo'n gemeente en lang had bedacht of ik dat nu wel moest doen als Hervormde. Ondertussen weet ik dat ik ook in die kringen hele bijzondere broers en zussen hebben gekregen van de Heer. 

Weet je wat het grote probleem is? Wij denken dat hoe wij het doen, goed is. En liefhebben binnen je eigen vormen en kleuren, dat lukt nog redelijk, maar wat nu als er ook andere vormen en kleuren blijken te zijn die net zo oprecht geloven? Liefhebben met de liefde van Jezus. Echt liefhebben, beseffend dat ook die ander één van jou familie is in Christus. 

Gebed: Heer, altijd liefhebben, ook als die ander soms zo anders kan zijn, andere accenten kan leggen, leer mij mild en geduldig te zijn, maar leer mij ook mijn witte vlekken te zien, door het liefhebben van de ander.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu