"Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon." (Romeinen 12:10) 

Gisteren hebben we al even stilgestaan bij Het bemoedigen van elkaar. Als er binnen het lichaam van Christus geen veilige plaats is om je emoties, je frustraties, je vragen en je moeilijkheden te bespreken, dan zal de kerk nooit een veilige plaats zijn waar een buitenstaander zich bij zou willen aansluiten. Heel vaak denk je als eerste, bij de vraag hoe we Nederland winnen voor Jezus, aan wat we moeten gaan doen om het Evangelie de wereld in te krijgen. Maar we moeten eerst echt terug naar de basis.

 

Ik geloof dat het grootste probleem niet de vorm is waarmee we het Evangelie aan de man brengen, maar het is een veel dieper liggend probleem in het Christendom in ons land. Het probleem is dat we als kerk onze aantrekkelijkheid zijn kwijtgeraakt. Niet omdat we oubollig zouden zijn, maar omdat de manier hoe wij geen zout zijn in deze wereld, uiteindelijk mensen afstoot. 

Paulus wijdt daar in zijn brieven behoorlijk wat woorden aan. Hij maakt zich heel erg druk over de manier hoe we als geloofsgenoten met elkaar omgaan. Hij legt zich er niet bij neer als de liefde niet functioneert. En waar de liefde niet functioneert, daar ontbreekt ook de eenheid. En wat blijft er dan nog over? Het was het verlangen van Jezus dat wij allemaal één zouden zijn, zoals Jezus en de Vader één zijn. Maar hoe kunnen we één zijn als we elkaar alleen maar beoordelen en veroordelen over alle kerkmuren heen? Hoe is het mogelijk dat broeders van hetzelfde huis, van elkaar durven zeggen dat ze van de ander twijfelen of hij wel een broeder is. 

Paulus zegt tegen de gemeente in Rome dat ze elkaar hartelijk moeten liefhebben, met broederlijke liefde. Dat kan maar op ene plaats beginnen. Dat kan nooit bij die ander beginnen de anderen moet liefhebben, maar dat begint altijd bij jezelf. De opdracht is niet dat we naar de ander moeten kijken of die wel genoeg liefheeft, maar de opdracht is dat jij en ik, persoonlijk, de andere gelovigen van harte lief zullen hebben met broederlijke liefde. Dat is nogal een opdracht. 

Dat betekent namelijk dat wij over kerkmuren heen geen oordeel meer mogen hebben, dat betekent dat we in de ander blijven geloven, zelfs als hij andere keuzes maakt. Ik heb vroeger altijd geleerd dat als de 'gewoon gereformeerd' was, dat je dan 's ochtends naar de kerk ging en 's middags naar het strand. En ik weet nog goed dat ik voor het eerst preekte in zo'n gemeente en lang had bedacht of ik dat nu wel moest doen als Hervormde. Ondertussen weet ik dat ik ook in die kringen hele bijzondere broers en zussen hebben gekregen van de Heer. 

Weet je wat het grote probleem is? Wij denken dat hoe wij het doen, goed is. En liefhebben binnen je eigen vormen en kleuren, dat lukt nog redelijk, maar wat nu als er ook andere vormen en kleuren blijken te zijn die net zo oprecht geloven? Liefhebben met de liefde van Jezus. Echt liefhebben, beseffend dat ook die ander één van jou familie is in Christus. 

Gebed: Heer, altijd liefhebben, ook als die ander soms zo anders kan zijn, andere accenten kan leggen, leer mij mild en geduldig te zijn, maar leer mij ook mijn witte vlekken te zien, door het liefhebben van de ander.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'



1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu