"Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen." (Handelingen 15:32)  

Nederland winnen voor Jezus, dat verlangen, hoe sterk ook en hoe mooi ook, zal niet beginnen door de straat op te gaan en iedereen te overtuigen dat Jezus hun Redder wil zijn. Natuurlijk heeft Gods Woord kracht en zullen er op die manier ongetwijfeld mensen tot geloof gekomen zijn, maar in de vele jaren dat ik straatevangelisatie heb gedaan, heb ik dit nooit ervaren als het middel waardoor we Nederland kunnen winnen voor Jezus. Dat begint op een andere manier. Dat begint daar als wij zout willen zijn in deze wereld. Als wij smaak willen aanbrengen in alle smakeloosheid.

 

Als er iets is dat belangrijk is aan het zout, is dat het lichaam daardoor kracht krijgt. Zonder zout, wordt je heel slap. Zo is dat lichamelijk, maar ook is het ook in het lichaam van Christus. Zout is niet alleen een smaakmaker, maar je lichaam heeft het ook echt nodig. Dat waarmee wij dus anders zijn dan de wereld, dat bouwt elkaar op. En één van die dingen, die niet heel letterlijk als een opdracht in de Bijbel staat, maar die wel overal doorheen zit is bemoediging. 

Als je gaat zoeken op het woord 'bemoedigen', dan komt dat verrassend vaak voor in de Bijbel en zeker ook in het Nieuwe Testament. Toch wordt het niet als een thema besproken in de brieven van de apostelen. Waarschijnlijk komt dat omdat de cultuur in Israël anders is dan de onze. Wat in onze cultuur een grote rol speelt is veroordeling, schuld en schaamte. Wij zijn in onze cultuur gewend om elkaar zo snel mogelijk af te branden, af te kraken, van commentaar te voorzien en naar beneden te halen. 

Wat zou er gebeuren als de kerk in Nederland een kerk is waarin mensen elkaar bemoedigen en opbouwen? Wat zou er dan gebeuren? Wat zal er gaan opvallen als de kerk een veilige plaats is waar we elkaar niet naar beneden halen, maar waar we elkaar opbouwen en versterken? Dan gaat het als zout werken in deze wereld. Een cultuur van bemoedigen wil niet zeggen dat er nooit een keer de waarheid gezegd mag worden, dat deed Jezus ook soms. Al is het ook zo dat het aantal verwijten dat Jezus maakt niet veel is. 

Het moment van de tekst is het moment als twee profeten, of misschien waren het ook wel apostelen, terugkomen van de vergadering uit Jeruzalem over de besnijdenis. En ze komen dan terug in Antiochië, met een brief van de apostelen in Jeruzalem. En wat doen ze dan? Ze lezen de brief voor, maar wat staat er vooral: Judas en Silas bemoedigden de broeders met vele woorden en sterkten hen. 

Willen wij, als wij zout in deze wereld willen zijn, het besluit nemen om niet gelijk te oordelen, of gelijk klaar staan met wat wij ergens van vinden, maar willen wij de keus maken om elkaar te bemoedigen. Dat zal een wervende kerk zijn, waar het veilig is voor onze gebreken en waar we bemoedigd worden door mensen die in ons geloven en waar mensen zijn die je telkens kansen en uitdagingen geven. Alleen de gedachte straalt al zoveel vrede uit, wat zal dit een smaak geven aan de wereld waarin wij leven. 

Gebed: Heer, ik wil telkens weer anderen bemoedigen en versterken, hen laten merken dat ze het waard zijn en dat ik in hen wil geloven en hen kansen en uitdagingen wil geven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Zonden tegen God

"Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent als U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt." (Psalm 51:4)

Hoe zit dat nu met zonden? Als je naar David kijkt, tegen wie heeft hij dan gezondigd? Heeft hij tegen Uria gezondigd of tegen Bathseba? Die heeft hij in ieder geval wel betrokken in zijn zonden, maar toch is dat niet in de eerste plaats hoe David naar zijn zonden kijkt. Hij beseft dat zijn zonden in de eerste plaats zonden tegen God zijn. Dat is misschien wel eens goed om even over na te denken. Je ziet soms dat zonden worden afgedaan met 'het is nu eenmaal zo gegaan' en soms zijn er dan ook nog wel goede redenen te bedenken waarmee je zonden in je leven kunt goed praten. En dat je bijvoorbeeld een ander in de steek hebt gelaten voor een ander, dat is een lastig gevolg, maar al te vaak wordt er vervolgens gezegd: "Het is nu eenmaal zo", en vervolgens geeft dat een reden om de deur open te zetten om verder te gaan. Maar als dat zo is dan hebben we de essentie van zonden niet begrepen. 

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu