"Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, bemoedigden de broeders met veel woorden en sterkten hen." (Handelingen 15:32)  

Nederland winnen voor Jezus, dat verlangen, hoe sterk ook en hoe mooi ook, zal niet beginnen door de straat op te gaan en iedereen te overtuigen dat Jezus hun Redder wil zijn. Natuurlijk heeft Gods Woord kracht en zullen er op die manier ongetwijfeld mensen tot geloof gekomen zijn, maar in de vele jaren dat ik straatevangelisatie heb gedaan, heb ik dit nooit ervaren als het middel waardoor we Nederland kunnen winnen voor Jezus. Dat begint op een andere manier. Dat begint daar als wij zout willen zijn in deze wereld. Als wij smaak willen aanbrengen in alle smakeloosheid.

 

Als er iets is dat belangrijk is aan het zout, is dat het lichaam daardoor kracht krijgt. Zonder zout, wordt je heel slap. Zo is dat lichamelijk, maar ook is het ook in het lichaam van Christus. Zout is niet alleen een smaakmaker, maar je lichaam heeft het ook echt nodig. Dat waarmee wij dus anders zijn dan de wereld, dat bouwt elkaar op. En één van die dingen, die niet heel letterlijk als een opdracht in de Bijbel staat, maar die wel overal doorheen zit is bemoediging. 

Als je gaat zoeken op het woord 'bemoedigen', dan komt dat verrassend vaak voor in de Bijbel en zeker ook in het Nieuwe Testament. Toch wordt het niet als een thema besproken in de brieven van de apostelen. Waarschijnlijk komt dat omdat de cultuur in Israël anders is dan de onze. Wat in onze cultuur een grote rol speelt is veroordeling, schuld en schaamte. Wij zijn in onze cultuur gewend om elkaar zo snel mogelijk af te branden, af te kraken, van commentaar te voorzien en naar beneden te halen. 

Wat zou er gebeuren als de kerk in Nederland een kerk is waarin mensen elkaar bemoedigen en opbouwen? Wat zou er dan gebeuren? Wat zal er gaan opvallen als de kerk een veilige plaats is waar we elkaar niet naar beneden halen, maar waar we elkaar opbouwen en versterken? Dan gaat het als zout werken in deze wereld. Een cultuur van bemoedigen wil niet zeggen dat er nooit een keer de waarheid gezegd mag worden, dat deed Jezus ook soms. Al is het ook zo dat het aantal verwijten dat Jezus maakt niet veel is. 

Het moment van de tekst is het moment als twee profeten, of misschien waren het ook wel apostelen, terugkomen van de vergadering uit Jeruzalem over de besnijdenis. En ze komen dan terug in Antiochië, met een brief van de apostelen in Jeruzalem. En wat doen ze dan? Ze lezen de brief voor, maar wat staat er vooral: Judas en Silas bemoedigden de broeders met vele woorden en sterkten hen. 

Willen wij, als wij zout in deze wereld willen zijn, het besluit nemen om niet gelijk te oordelen, of gelijk klaar staan met wat wij ergens van vinden, maar willen wij de keus maken om elkaar te bemoedigen. Dat zal een wervende kerk zijn, waar het veilig is voor onze gebreken en waar we bemoedigd worden door mensen die in ons geloven en waar mensen zijn die je telkens kansen en uitdagingen geven. Alleen de gedachte straalt al zoveel vrede uit, wat zal dit een smaak geven aan de wereld waarin wij leven. 

Gebed: Heer, ik wil telkens weer anderen bemoedigen en versterken, hen laten merken dat ze het waard zijn en dat ik in hen wil geloven en hen kansen en uitdagingen wil geven.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu