"U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14) 

Is dat wel eens jouw vraag? De vraag hoe we Nederland weer kunnen terug winnen voor Jezus. Het is echt vaak mijn vraag. Sterker nog, het is een diep verlangen van mij. Voor zover ik het nu kan overzien ligt mijn bediening ook echt in Nederland en het lijkt wel dat daardoor die vraag ook heel beperkt is voor Nederland. En ik denk dat de meeste lezers zich het meest betrokken voelen op het land waar ze wonen. Dus de vraag hoe we Nederland kunnen winnen voor Jezus, mag je ook gerust aanpassen als je ergens anders woont. We zullen er de komende tijd over nadenken wat er nodig is als wij ons land willen winnen voor Jezus.

 

Is er een antwoord op deze vraag? Er zijn al zoveel boeken en rapporten over geschreven met de vraag hoe we missionair gemeente kunnen zijn of hoe we een wervende kerk kunnen zijn. En ik geloof niet dat dit lukt met allemaal trucjes. En al helemaal niet door de kerk gezelliger te maken. Sterker nog, ik geloof dat de kerk al een veel te groot begrip is waarin wij soms kunnen onderduiken. Want dan gaat het nog over de kerk en daar ben jij maar een klein onderdeeltje van. Maar ik wil het niet over de kerk hebben, hoe zeer ik ook geloof dat de kerk een gemeenschap is die door God is ingesteld, maar ik wil het veel persoonlijker maken hoe jij, jouw land kunt winnen voor Jezus. En als we dat dan allemaal doen, dan is het mogelijk. 

Ik weet dat met dit soort stellingen dat er altijd mensen zijn die tegen mij zeggen: "Mooi bedacht, maar wij kunnen niets, het is Gods werk en als Hij er voor kiest om de kandelaar uit Nederland weg te halen dan doet Hij dat." Als dat je gedachte is, dan zeg ik je vooraf dat deze gedachte een leugen is. De enige keer dat deze term in de Bijbel wordt gebruikt is op het moment dat de gemeente verzaakt om kerk van Jezus Christus te zijn. Met andere woorden: De kandelaar wordt alleen weggenomen als de kerk geen kerk meer is. En tot die tijd hebben wij de roeping om kerk te zijn in deze wereld, om Christus te verkondigen in deze wereld. 

En dat ligt niet als een soort verantwoordelijkheid bij de kerk als instituut of als organisatie, maar dat ligt gewoon bij jou en mij persoonlijk. Als het gaat om ons land terug te winnen voor Jezus, dan is bepalend hoe wij, jij en ik in onze omgeving zijn. Jezus zegt daar duidelijk woorden over en er zijn nog veel meer geschiedenissen in de Bijbel waaruit een werfkracht blijkt die ons wat te zeggen heeft. Maar het eerste waar we morgen mee verder gaan, zijn de woorden van Jezus uit Mattheüs 5 over zout en licht. En die spreekt hij niet tegen de menigte, maar tegen zijn discipelen en daarmee tegen jou en mij als gelovigen. 

Gebed: Jezus, ons land is zover bij U vandaan en het is mijn diepe verlangen om Nederland weer terug te winnen voor U, zodat U weer Heer en Koning zult zijn in ons land.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu