"U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt kan niet verborgen zijn." (Mattheüs 5:13 en 14) 

Is dat wel eens jouw vraag? De vraag hoe we Nederland weer kunnen terug winnen voor Jezus. Het is echt vaak mijn vraag. Sterker nog, het is een diep verlangen van mij. Voor zover ik het nu kan overzien ligt mijn bediening ook echt in Nederland en het lijkt wel dat daardoor die vraag ook heel beperkt is voor Nederland. En ik denk dat de meeste lezers zich het meest betrokken voelen op het land waar ze wonen. Dus de vraag hoe we Nederland kunnen winnen voor Jezus, mag je ook gerust aanpassen als je ergens anders woont. We zullen er de komende tijd over nadenken wat er nodig is als wij ons land willen winnen voor Jezus.

 

Is er een antwoord op deze vraag? Er zijn al zoveel boeken en rapporten over geschreven met de vraag hoe we missionair gemeente kunnen zijn of hoe we een wervende kerk kunnen zijn. En ik geloof niet dat dit lukt met allemaal trucjes. En al helemaal niet door de kerk gezelliger te maken. Sterker nog, ik geloof dat de kerk al een veel te groot begrip is waarin wij soms kunnen onderduiken. Want dan gaat het nog over de kerk en daar ben jij maar een klein onderdeeltje van. Maar ik wil het niet over de kerk hebben, hoe zeer ik ook geloof dat de kerk een gemeenschap is die door God is ingesteld, maar ik wil het veel persoonlijker maken hoe jij, jouw land kunt winnen voor Jezus. En als we dat dan allemaal doen, dan is het mogelijk. 

Ik weet dat met dit soort stellingen dat er altijd mensen zijn die tegen mij zeggen: "Mooi bedacht, maar wij kunnen niets, het is Gods werk en als Hij er voor kiest om de kandelaar uit Nederland weg te halen dan doet Hij dat." Als dat je gedachte is, dan zeg ik je vooraf dat deze gedachte een leugen is. De enige keer dat deze term in de Bijbel wordt gebruikt is op het moment dat de gemeente verzaakt om kerk van Jezus Christus te zijn. Met andere woorden: De kandelaar wordt alleen weggenomen als de kerk geen kerk meer is. En tot die tijd hebben wij de roeping om kerk te zijn in deze wereld, om Christus te verkondigen in deze wereld. 

En dat ligt niet als een soort verantwoordelijkheid bij de kerk als instituut of als organisatie, maar dat ligt gewoon bij jou en mij persoonlijk. Als het gaat om ons land terug te winnen voor Jezus, dan is bepalend hoe wij, jij en ik in onze omgeving zijn. Jezus zegt daar duidelijk woorden over en er zijn nog veel meer geschiedenissen in de Bijbel waaruit een werfkracht blijkt die ons wat te zeggen heeft. Maar het eerste waar we morgen mee verder gaan, zijn de woorden van Jezus uit Mattheüs 5 over zout en licht. En die spreekt hij niet tegen de menigte, maar tegen zijn discipelen en daarmee tegen jou en mij als gelovigen. 

Gebed: Jezus, ons land is zover bij U vandaan en het is mijn diepe verlangen om Nederland weer terug te winnen voor U, zodat U weer Heer en Koning zult zijn in ons land.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu