"Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg." (Mattheüs 22:12 en 13) 

Kan iedereen dan straks zo maar in de hemel komen? Is het mogelijk dat straks, omdat Israël het heeft laten lopen mogelijk dat iedereen zo maar in de hemel kan binnengaan? Kan het dan echt zo maar? Zou deze gelijkenis dan een uitnodiging zijn dat iedereen die wil, zo maar binnen kan gaan? Dat zijn vragen die bij deze gelijkenis zo maar kunnen opkomen. Maar wat zegt Jezus nu eigenlijk echt?

 

In de eerste plaats worden ook de mensen van de straat genodigd. Zij hadden de kans om te bedanken en buiten te blijven. Uiteindelijk is dat ook het beeld dat realistisch is. Als je bedankt voor de uitnodiging van Jezus, blijf je buiten. Het is goed om dat te beseffen als je op de straat bent en mensen uitnodigt voor de bruiloft van Jezus. Maar dan nog blijft de vraag staan of dan iedereen zo binnen kan lopen in de hemel. Of dat er straks op de jongste dag een moment is dat er uiteindelijk niemand wordt veroordeelt. Ik kom soms mensen tegen die er alles aan doen om je te laten geloven dat er geen hel is. Maar de Bijbel en vooral Jezus, laat daar geen misverstand over bestaan. 

Als Jezus de gelijkenis af maakt, blijkt er namelijk een man in de zaal te zitten die niet gekleed is in een bruiloftsgewaad. En de koning laat hem op grond daarvan uit de zaal zetten en hem in de buitenste duisternis gooien. Is dat nu niet een wat apart slot van deze gelijkenis? Waarom moet deze feestelijke gelijkenis zo verschrikkelijk aflopen. Als je gewoon in het verhaal blijft, dan zou je toch kunnen zeggen: die man is van de straat geplukt, misschien was hij nog iemand die slecht was ook en had hij niet eens andere kleren. Zwervers hebben toch niets? En als ze aan lager wal zijn geraakt door verkeerde keuzes al helemaal niet. 

Toch blijkt het zo niet te werken bij deze koning. Nu zijn er verklaarders die zeggen dat het hier niet om letterlijke kleding gaat. Maar op grond van de tekst kan ik dat er niet uithalen. Het zou er alleen om gaan dat deze man niet gewassen was en geen schone kleding had aangetrokken. Dit zou wellicht kunnen, maar dan loop je toch echt vast met de gedachte dat Jezus juist gekomen is voor de onderkant van de maatschappij. Aannemelijker is dat bruiloftsgasten in die tijd de kleding kregen van de koning. Als ze dan aankwamen bij de zaal, kregen ze bruiloftskleding. 

Als je daar vanuit gaat, wordt het verhaal veel duidelijker. Niemand komt straks de hemel binnen met vuile kleren. Maar er wordt niet van ons gevraagd dat wij ons aankleden volgens de norm van God, maar we krijgen de klederen van de gerechtigheid van Jezus aangereikt. Daarmee mogen wij rein en heilig voor God zijn. Maar als je zonder die kleren binnenkomt, dan zet de Koning je eruit. En dat is wel belangrijk om te vertellen als we de mensen op straat uitnodigen. 

Gebed: Heer, U voorziet echt in alles! Op Uw feest wil ik gekleed in Uw klederen graag aanzitten, want niet mijn gerechtigheid, maar de Uwe redt mij! Dank U Jezus.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu