"Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg." (Mattheüs 22:12 en 13) 

Kan iedereen dan straks zo maar in de hemel komen? Is het mogelijk dat straks, omdat Israël het heeft laten lopen mogelijk dat iedereen zo maar in de hemel kan binnengaan? Kan het dan echt zo maar? Zou deze gelijkenis dan een uitnodiging zijn dat iedereen die wil, zo maar binnen kan gaan? Dat zijn vragen die bij deze gelijkenis zo maar kunnen opkomen. Maar wat zegt Jezus nu eigenlijk echt?

 

In de eerste plaats worden ook de mensen van de straat genodigd. Zij hadden de kans om te bedanken en buiten te blijven. Uiteindelijk is dat ook het beeld dat realistisch is. Als je bedankt voor de uitnodiging van Jezus, blijf je buiten. Het is goed om dat te beseffen als je op de straat bent en mensen uitnodigt voor de bruiloft van Jezus. Maar dan nog blijft de vraag staan of dan iedereen zo binnen kan lopen in de hemel. Of dat er straks op de jongste dag een moment is dat er uiteindelijk niemand wordt veroordeelt. Ik kom soms mensen tegen die er alles aan doen om je te laten geloven dat er geen hel is. Maar de Bijbel en vooral Jezus, laat daar geen misverstand over bestaan. 

Als Jezus de gelijkenis af maakt, blijkt er namelijk een man in de zaal te zitten die niet gekleed is in een bruiloftsgewaad. En de koning laat hem op grond daarvan uit de zaal zetten en hem in de buitenste duisternis gooien. Is dat nu niet een wat apart slot van deze gelijkenis? Waarom moet deze feestelijke gelijkenis zo verschrikkelijk aflopen. Als je gewoon in het verhaal blijft, dan zou je toch kunnen zeggen: die man is van de straat geplukt, misschien was hij nog iemand die slecht was ook en had hij niet eens andere kleren. Zwervers hebben toch niets? En als ze aan lager wal zijn geraakt door verkeerde keuzes al helemaal niet. 

Toch blijkt het zo niet te werken bij deze koning. Nu zijn er verklaarders die zeggen dat het hier niet om letterlijke kleding gaat. Maar op grond van de tekst kan ik dat er niet uithalen. Het zou er alleen om gaan dat deze man niet gewassen was en geen schone kleding had aangetrokken. Dit zou wellicht kunnen, maar dan loop je toch echt vast met de gedachte dat Jezus juist gekomen is voor de onderkant van de maatschappij. Aannemelijker is dat bruiloftsgasten in die tijd de kleding kregen van de koning. Als ze dan aankwamen bij de zaal, kregen ze bruiloftskleding. 

Als je daar vanuit gaat, wordt het verhaal veel duidelijker. Niemand komt straks de hemel binnen met vuile kleren. Maar er wordt niet van ons gevraagd dat wij ons aankleden volgens de norm van God, maar we krijgen de klederen van de gerechtigheid van Jezus aangereikt. Daarmee mogen wij rein en heilig voor God zijn. Maar als je zonder die kleren binnenkomt, dan zet de Koning je eruit. En dat is wel belangrijk om te vertellen als we de mensen op straat uitnodigen. 

Gebed: Heer, U voorziet echt in alles! Op Uw feest wil ik gekleed in Uw klederen graag aanzitten, want niet mijn gerechtigheid, maar de Uwe redt mij! Dank U Jezus.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu