"En hij stuurde zijn slaven eropuit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven eropuit, andere, en hij zei: Zeg tegen de genodigden: Zie, ik heb mijn middagmaal gereedgemaakt; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft." (Mattheüs 22:3 en 4) 

Als jij beseft dat Jezus een feest in de hemel verdient waarbij geen stoel onbezet mag zijn, wat zou jij doen? Of als je het gewoon al even betrekt op het aardse, wat zou je er voor over hebben als je gevraagd zou worden door je beste vriend om zijn bruiloft te organiseren, hoe zou jij de zaal voor de bruiloft vol proberen te krijgen? Zou je er alles voor doen?

De eerste vraag is of jij gewillig bent om mee te werken om de bruiloftszaal van Jezus vol te krijgen.  

In de gelijkenis worden er slaven op uit gestuurd om de zaal vol te krijgen en om de genodigden te roepen. Blijkbaar waren er al mensen uitgenodigd. Ze waren uitgenodigd om op het feest van de zoon van de koning aanwezig te zijn. Stel je voor dat jij een uitnodiging hebt van onze koning en de dienstknechten van de koning bellen bij je aan en vertellen dat het feest gepland is en dat je verwacht wordt op een bepaalde datum. Wat zou jij doen? Zou jij het durven om niet te komen op de uitnodiging van de koning? 

Bij de koning in de gelijkenis kwamen de genodigden niet opdagen. Ze wilde niet. En dan heeft de koning nog even geduld en laat hij een tweede poging doen en hij vertelt erbij dat alles klaar is. En dan moet je eens lezen wat er gebeurt. Ze hebben of allemaal een smoes en sommigen die vermoorden zelfs de slaven van de koning. Je kunt je natuurlijk afvragen wat Jezus met deze genodigden bedoelt.  

Om duidelijk te krijgen wat Jezus bedoelt, dan moet je eigenlijk even de gelijkenis van de slechte landbouwers, die ervoor staat lezen. Daar gaat het ondubbelzinnig duidelijk over de Farzeeën en de Schriftgeleerden. Ze worden dan zelfs boos op Jezus. Maar Jezus zegt dat door hen, het Koninkrijk van hen zal worden weggenomen en aan een ander volk worden gegeven. En direct daarna vervolgt Jezus met deze gelijkenis. Er staat zelfs dat het een antwoord van Jezus is op die boze Farizeeën en Schriftgeleerden. 

De genodigden, die uiteindelijk niet willen komen, dat gaat over het Joodse volk. Zij waren uitgenodigd als genodigden van de Koning. Zij waren degenen die de bruiloftszaal van Jezus hadden moeten volmaken, maar zij wilden niet. Het is goed om dat te beseffen dat dit het eerste doel was geweest. Maar Israël wilde niet. De ene was druk met zijn rund en de volgende met zijn vrouw, maar uiteindelijk wilden ze niet God de echte eerste prioriteit geven. Degenen, van Wie Jezus het bloed in Zich had, wezen Hem af. Dat is wat Jezus duidelijk maakt. Dat is de kern van de boodschap. Niet het feest, maar het uiteindelijk afwijzen door de Joden en de gevolgen die dat had voor de rest van de wereld. 

Gebed: HEER, dat ik door U ben uitgenodigd is wel bijzondere genade en uiteindelijk is het niet te begrijpen dat Israël U niet de eer wilde geven die U waard was. Ik wil U eren door op het grote feest, U de aanbidding te brengen.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu