"Zou ik niet haten, HEERE, wie U haten, walgen van wie tegen U opstaan?" (Psalm 139:21) 

Herken jij ook dat je het laatste gedeelte van deze psalm liever maar even wil overslaan? Tot en met vers 18 is het misschien wel de allermooiste psalm in de Bijbel, maar vanaf vers 19 kun je er eigenlijk helemaal niets meer mee. Dan gaat het ineens over het haten van je vijanden en haten van hen die God ook haten. Hoe kan David dit nu vragen? En wij dan, mogen wij haten wie God haten? Wij moeten toch onze vijanden liefhebben?

 

David lijkt ineens over te stappen op het slot van deze psalm. De gedachten van God ervaart David als machtig veel. En dan ineens vanuit het niets komt David op het slot van de psalm en begint over de vijanden en degenen die hem, maar ook God haten. Hij vraagt zelfs om de goddeloze om te brengen. Maar als wij dat tegen elkaar zouden zeggen, dan zouden wij zeggen: "Maar als we dat vragen, dan is bekering toch niet meer mogelijk?" En daarbij, het zou bijvoorbeeld maar over je eigen kind gaan, die God niet liefheeft. Misschien kunnen we dit nog wel zeggen over een IS-strijder, maar stel dat het veel dichter bij huis is? 

Nu is het inderdaad zo dat Jezus Zelf in het Nieuwe Testament zegt dat we zelfs voor onze vijanden moeten bidden. Als we dat lezen, lijkt dit wel in tegenstelling te zijn met deze woorden van David, maar er zijn op dit gebied veel meer zaken in het Oude Testament waar wij mee worstelen in onze tijd. Afgelopen week zei iemand nog tegen mij, uit een uiterst behoudende kerk, dat hij zijn twijfels wel had bij al dat bloed wat vloeide in het Oude Testament. En daar kunnen wij onze twijfels bij hebben, maar het is wel duidelijk dat God dit vroeg van Israël. In die lijn zijn de woorden van David dan ook niet vreemd. 

Het wonder is dat God de wereld in Christus met Zichzelf verzoende en dat daarmee het oordeel van de ongelovigen wordt uitgesteld en God met veel meer genade lijkt om te gaan met degenen die Hem haten. Door het werk van Jezus is ook de boodschap van het Evangelie ook een boodschap van Gods geduld worden. Maar onder het Oude Testament is dat nog anders.  

Tegelijk is er ook de andere kant en is er eigenlijk helemaal geen verschil. Want de scheidslijn tussen ongelovigen en gelovigen is haarscherp duidelijk. Ook christelijke ongelovigen, zijn ongelovigen. Ook kerkmensen die eerlijk onbekeerd zijn en zo ten diepste God haten om Zijn Evangelie en Zijn liefde, het is niet anders als wat David ervaart. Niet dat wij moeten vragen om hun ondergang, maar die ondergang is tegelijkertijd wel absoluut een feit als dit zo blijft. God is nu veel geduldiger met het oordeel, maar goddeloos zijn betekent altijd dat dit een haat naar God is. 

Wij mogen leven onder een nieuwe bedeling, waar we in plaats van te verlangen naar hun ondergang, hen het Evangelie bekendmaken, maar met dezelfde intentie als waar David bidt om de ondergang van de ongelovigen: Hij kan het niet handelen dat er zijn die God haten. Zijn God, waarover hij zich net zo intens heeft verwonderd dat hij gekend is door God. 

Gebed: HEER, U bent mijn God, U kent mij en U hebt mij lief, daarom kan ik er niet mee overweg dat er zijn die U niet kennen en ten diepste U haten. Hun ondergang is zeker als er niet iets gebeurt. Ik zal niet bidden om hun ondergang, maar of ik hen mag vertellen van Uw genade.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu