"Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed." (Psalm 139:14) 

Hoe kijk jij naar jezelf? Nou, dat is misschien wel echt een lastige, of misschien wel een vervelende vraag. Kun jij voor de spiegel staan en 's morgens vol verwondering zeggen: "HEER, ik loof U omdat U mij prachtig hebt gemaakt?" Is het voor wie mogelijk om echt te geloven dat God jou heeft gewild? Of, zijn dit vragen die je het liefst maar gewoon uit de weg blijft. Misschien is het dit zelfs wel wat psalm 139 een hele lastige psalm maakt. David kan wel zeggen dat hij dankbaar is dat God hem door en door kent, maar kun jij daar wel echt blij mee zijn.

 

We begonnen wel heel positief aan deze psalm vanuit de gedachte dat God je echt kent en en overal bij je is. Alleen, wat nu als het al moeilijk is om jezelf te accepteren, kun je dan geloven dat God je echt accepteert? En die lijkt echt zo'n pubermeiden onderwerp, maar mijn ervaring in het pastoraat is dat dit een heel breed probleem is in ons Calvinistische Nederland, waar we een cultuur van veroordeling hebben en waar eeuwen lang alleen benadrukt is wat we fout doen. 

Vandaag wil ik benadrukken dat God heel anders naar je kijkt. Je bent geen mislukkeling, al heb je dat misschien vaak gehoord. Natuurlijk, er is door de zondeval een heleboel kapot gegaan, maar je bent geen mislukkeling, je bent ook geen foutje. Je bent gewild en gemaakt door een Almachtig God en je bent geliefd door je Vader in de hemel. En als je daar aan twijfelt, dan wil ik dat je vandaag eens nadenkt over het feit dat God jou heeft gemaakt. Ga dan God eens grootmaken in je aanbidding omdat Hij jou heeft gewild. Al heeft de hele wereld je op de hoop geveegd met mensen die er niet bij horen, al is je nog zoveel pijn aangedaan, wil je vandaag dan God eens danken dat Hij het wel met jou zag zitten? 

Of dacht jij niet dat Hij van te voren wist dat als Hij jou ging maken, dat het mis zou gaan? Denk je dat God niet wist dat jij op aarde fouten zou maken? God wist dat al lang. En toch staat er dat Hij je nieren heeft geschapen. Ik kan je zeggen dat dit, na je hersenen, wellicht het ingewikkeldste onderdeel van je lichaam is. Met alle kennis die we hebben, kunnen wij slechts 10% van de nierfunctie overnemen door techniek. Maar daar blijft het niet bij. 

God heeft jou, toen je groeide in de buik van je moeder, geweven. En even later zegt David ook nog dat God hem heeft geborduurd in het verborgene. Ga daar eens over nadenken. Jij bent zo geliefd, dat God de tijd nam om jou te weven en te borduren. Dat is een intensief geduldwerk. Maar met zoveel geduld heeft God jou gemaakt. Ben je dan gewild door Hem of niet? Ga God vandaag een loven omdat Hij jou zo intens heeft gewild. Ga Hem vandaag aanbidden, ook als je gevoel daar op dit moment in achter blijft, omdat elke vezel van je bestaan, door God geweven is. Dat is de God Die jou helemaal kent. Je bent geliefd en gewild. 

Gebed: HEER, ik loof U omdat U mij heel wonderlijk en op een bijzondere manier heeft gemaakt, maar ook heeft gewild. Leert U mij om zo naar mijzelf te kijken. 

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu