"Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed." (Psalm 139:14) 

Hoe kijk jij naar jezelf? Nou, dat is misschien wel echt een lastige, of misschien wel een vervelende vraag. Kun jij voor de spiegel staan en 's morgens vol verwondering zeggen: "HEER, ik loof U omdat U mij prachtig hebt gemaakt?" Is het voor wie mogelijk om echt te geloven dat God jou heeft gewild? Of, zijn dit vragen die je het liefst maar gewoon uit de weg blijft. Misschien is het dit zelfs wel wat psalm 139 een hele lastige psalm maakt. David kan wel zeggen dat hij dankbaar is dat God hem door en door kent, maar kun jij daar wel echt blij mee zijn.

 

We begonnen wel heel positief aan deze psalm vanuit de gedachte dat God je echt kent en en overal bij je is. Alleen, wat nu als het al moeilijk is om jezelf te accepteren, kun je dan geloven dat God je echt accepteert? En die lijkt echt zo'n pubermeiden onderwerp, maar mijn ervaring in het pastoraat is dat dit een heel breed probleem is in ons Calvinistische Nederland, waar we een cultuur van veroordeling hebben en waar eeuwen lang alleen benadrukt is wat we fout doen. 

Vandaag wil ik benadrukken dat God heel anders naar je kijkt. Je bent geen mislukkeling, al heb je dat misschien vaak gehoord. Natuurlijk, er is door de zondeval een heleboel kapot gegaan, maar je bent geen mislukkeling, je bent ook geen foutje. Je bent gewild en gemaakt door een Almachtig God en je bent geliefd door je Vader in de hemel. En als je daar aan twijfelt, dan wil ik dat je vandaag eens nadenkt over het feit dat God jou heeft gemaakt. Ga dan God eens grootmaken in je aanbidding omdat Hij jou heeft gewild. Al heeft de hele wereld je op de hoop geveegd met mensen die er niet bij horen, al is je nog zoveel pijn aangedaan, wil je vandaag dan God eens danken dat Hij het wel met jou zag zitten? 

Of dacht jij niet dat Hij van te voren wist dat als Hij jou ging maken, dat het mis zou gaan? Denk je dat God niet wist dat jij op aarde fouten zou maken? God wist dat al lang. En toch staat er dat Hij je nieren heeft geschapen. Ik kan je zeggen dat dit, na je hersenen, wellicht het ingewikkeldste onderdeel van je lichaam is. Met alle kennis die we hebben, kunnen wij slechts 10% van de nierfunctie overnemen door techniek. Maar daar blijft het niet bij. 

God heeft jou, toen je groeide in de buik van je moeder, geweven. En even later zegt David ook nog dat God hem heeft geborduurd in het verborgene. Ga daar eens over nadenken. Jij bent zo geliefd, dat God de tijd nam om jou te weven en te borduren. Dat is een intensief geduldwerk. Maar met zoveel geduld heeft God jou gemaakt. Ben je dan gewild door Hem of niet? Ga God vandaag een loven omdat Hij jou zo intens heeft gewild. Ga Hem vandaag aanbidden, ook als je gevoel daar op dit moment in achter blijft, omdat elke vezel van je bestaan, door God geweven is. Dat is de God Die jou helemaal kent. Je bent geliefd en gewild. 

Gebed: HEER, ik loof U omdat U mij heel wonderlijk en op een bijzondere manier heeft gemaakt, maar ook heeft gewild. Leert U mij om zo naar mijzelf te kijken. 

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu