"Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht." (Psalm 139:12) 

Ben jij wel eens bang geweest in het donker? Heel veel kinderen zijn regelmatig bang in het donker en heel veel volwassenen trouwen ook, al zullen velen daar niet voor uit komen. Maar bang in het donker is wel echt iets wat lastig is, want het is toch behoorlijk wat uren donker in je leven. Letterlijk in ieder geval, maar misschien geestelijk ook wel. En nog een andere vraag: "Als jij van God morgen de opdracht krijgt om te verhuizen, misschien zelfs naar het einde van de wereld, wat is dan jouw eerste reactie?"

 

Het zijn vragen waar je wellicht al eens over hebt nagedacht. Misschien wel omdat je een antwoord zou willen hebben als er zo'n vraag zou komen. Maar het zijn ook wel vragen die er zomaar kunnen zijn. Misschien dat die laatste vraag al een vraag is als je op vakantie gaat. Dat gevoel dat je krijgt als je een stukje controle moet loslaten als je Nederland verlaat. Toch zijn dit juist de vragen waar David helemaal geen vraag over heeft. Hij heeft alleen een conclusie. Hij is er heel duidelijk over: Zelfs als hij zover zou opstijgen als naar de hemel, daar zou Gods hand hem geleiden. Zelfs daar zou God zijn. En David gaat zelfs zo ver dat hij zegt: Als ga ik in het graf, ook daar zult U zijn. En zeker voor iemand uit het Oude Testament, toen de dood nog niet was overwonnen, was dit een hele grote troost. Waarschijnlijk is voordat Jezus kwam zijn de zielen van de overledenen in het graf gebleven onder de macht van de Engel des Doods. Dus dat David deze troost heeft dat hij zelfs dan niet verlaten is geweest is een krachtig getuigenis van de grootheid van God.

En in de diepste nacht, zelfs als er geen licht meer is, hoe groot is God dan? Welke aanbidding is God waard voor de momenten van duisternis? Letterlijk, maar zeker ook geestelijk. Als de machten van de hel zich samenspannen, als het rijk van de duisternis zich laat gelden, waar is dan het licht in die duisternis? Dan, op die momenten, als jij soms geen hand meer voor ogen ziet, op die momenten, juist dan, is de HEER een Licht om je heen. Dat is geen woord dat je altijd voelt, maar het is een woord dat altijd zo is. Dit is een woord van geloof! 

God de HEER is niet alleen de God Die jou door en door kent, maar Hij is ook in alle omstandigheden en overal daar waar jij bent. Het einde van de aarde, Afrika of Alaska, China of gewoon Nederland, is voor Hem niet ver, want Hij is overal en altijd bij hen die Hem aanbidden om Wie Hij is. En welke duisternis je ook tegenkomt op je levensweg, ook daar zal Hij het licht zijn. Soms lijkt de duisternis je wel op te slokken, maar uiteindelijk zal het Licht overwinnen. Nergens zal de God Die jou door en door kent, ontbreken in jouw bestaan. Nooit ben jij alleen en nooit sta jij er alleen voor. 

Gebed: HEER, in mijn ogen is de aarde zo groot, maar U houdt de aarde in Uw hand en daarom geloof ik dat U er altijd zult zijn, daar waar ik ben en dat U altijd licht zult zijn in elke duisternis.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu