"Zelfs de duisternis maakt het voor U niet duister, maar de nacht licht op als de dag, de duisternis is als het licht." (Psalm 139:12) 

Ben jij wel eens bang geweest in het donker? Heel veel kinderen zijn regelmatig bang in het donker en heel veel volwassenen trouwen ook, al zullen velen daar niet voor uit komen. Maar bang in het donker is wel echt iets wat lastig is, want het is toch behoorlijk wat uren donker in je leven. Letterlijk in ieder geval, maar misschien geestelijk ook wel. En nog een andere vraag: "Als jij van God morgen de opdracht krijgt om te verhuizen, misschien zelfs naar het einde van de wereld, wat is dan jouw eerste reactie?"

 

Het zijn vragen waar je wellicht al eens over hebt nagedacht. Misschien wel omdat je een antwoord zou willen hebben als er zo'n vraag zou komen. Maar het zijn ook wel vragen die er zomaar kunnen zijn. Misschien dat die laatste vraag al een vraag is als je op vakantie gaat. Dat gevoel dat je krijgt als je een stukje controle moet loslaten als je Nederland verlaat. Toch zijn dit juist de vragen waar David helemaal geen vraag over heeft. Hij heeft alleen een conclusie. Hij is er heel duidelijk over: Zelfs als hij zover zou opstijgen als naar de hemel, daar zou Gods hand hem geleiden. Zelfs daar zou God zijn. En David gaat zelfs zo ver dat hij zegt: Als ga ik in het graf, ook daar zult U zijn. En zeker voor iemand uit het Oude Testament, toen de dood nog niet was overwonnen, was dit een hele grote troost. Waarschijnlijk is voordat Jezus kwam zijn de zielen van de overledenen in het graf gebleven onder de macht van de Engel des Doods. Dus dat David deze troost heeft dat hij zelfs dan niet verlaten is geweest is een krachtig getuigenis van de grootheid van God.

En in de diepste nacht, zelfs als er geen licht meer is, hoe groot is God dan? Welke aanbidding is God waard voor de momenten van duisternis? Letterlijk, maar zeker ook geestelijk. Als de machten van de hel zich samenspannen, als het rijk van de duisternis zich laat gelden, waar is dan het licht in die duisternis? Dan, op die momenten, als jij soms geen hand meer voor ogen ziet, op die momenten, juist dan, is de HEER een Licht om je heen. Dat is geen woord dat je altijd voelt, maar het is een woord dat altijd zo is. Dit is een woord van geloof! 

God de HEER is niet alleen de God Die jou door en door kent, maar Hij is ook in alle omstandigheden en overal daar waar jij bent. Het einde van de aarde, Afrika of Alaska, China of gewoon Nederland, is voor Hem niet ver, want Hij is overal en altijd bij hen die Hem aanbidden om Wie Hij is. En welke duisternis je ook tegenkomt op je levensweg, ook daar zal Hij het licht zijn. Soms lijkt de duisternis je wel op te slokken, maar uiteindelijk zal het Licht overwinnen. Nergens zal de God Die jou door en door kent, ontbreken in jouw bestaan. Nooit ben jij alleen en nooit sta jij er alleen voor. 

Gebed: HEER, in mijn ogen is de aarde zo groot, maar U houdt de aarde in Uw hand en daarom geloof ik dat U er altijd zult zijn, daar waar ik ben en dat U altijd licht zult zijn in elke duisternis.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu