"Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrond en kent mij." (Psalm 139:1) 

Hoe is het met jouw aanbidding gesteld? Dat is een behoorlijke confronterende vraag. De vraag naar jouw aanbidding stel ik niet zo maar. Want aanbidding zorgt er voor dat je je echt op God richt. Aanbidding zorgt er voor dat je God groot maakt en waardoor je tot Hem nadert, als antwoord op Wie Hij is. En waar je dat doet, daar kom je ook in Gods tegenwoordigheid. Het was niet zomaar dat David zoveel lofpsalmen heeft geschreven waarin Hij het vooral heeft over hoe groot God is. En als jij in Gods tegenwoordigheid wil komen, is aanbidding om Wie Hij is van fundamenteel belang.

 

Maar waar begint dan die aanbidding? Dat begint maar op ene plaats, dat begint bij God en Wie Hij is. Niet eens over wat Hij geeft, maar aanbidding begint bij het wezen van God en niet bij Zijn daden. Aanbidding is daarmee dus ook niet afhankelijk van hoe jij je voelt en wat jij ontvangt, maar staat daar los van. Een psalm waar David God werkelijk groot maakt om Zijn wezen is psalm 139. Misschien is deze psalm wel mijn lievelingspsalm omdat er geen psalm is waarin meer duidelijk wordt hoe intens geliefd je bent bij God. 

David begint deze psalm met een opmerkelijke zin. Veel mensen denken dat deze psalm een ernstig gebed is of God ons wil doorgronden, of Hij onze zonden wil aanwijzen en ons wil laten zien welke zonden Hij bij ons ziet, maar dit is absoluut niet wat David in deze psalm doet. Deze psalm is een lofzang op Gods grootheid. David begint niet angstig aan God te vragen naar zijn zonden, maar David begint te jubelen dat God hem doorgrondt. Dat er Iemand in het universum is die jou helemaal kent, echt kent, dat is voor David een wonder en een zegen.  

God is zo groot, dat Hij je niet alleen heeft gemaakt, maar Hij kent je ook echt. Hij kent je zelfs nog beter dan dat jij jezelf kent. En dat is voor David een reden om te juichen en te jubelen. Hij kan niet anders dan dankbaar en blij zijn dat hij echt gekend is. Daar moet je gewoon eens over nadenken. Kun jij er blij om zijn dat er Iemand is bij jij echt helemaal gekend bent. Iemand bij wie je niet hoeft te bedenken: "wat zal Hij van mij vinden", omdat Hij gewoon alles al weet. 

Dit is heel eng, als je bedenkt dat je niet verzoend zou zijn met God. Dan is het wel echt een risico, maar als je door Jezus verzoend bent met God en er niets meer tussen jou en God in staat, is er dan juist niet een reden om intens blij te zijn? God, Die jou echt, helemaal kent. Niets is voor Hem een verrassing, nergens kijkt Hij van op, maar niemand beter dan Hij weet ook wat jij nodig hebt. En als je daar over nadenkt, hoe groot is God dan in jouw leven. Sta de komende dag gewoon hier eens bij stil, zodat er iets van aanbidding begint te ontstaan in je hart. 

Gebed: HEER, ik prijs en loof U, ik dank U en ik aanbidt U omdat ik door U gekend ben en dat U weet wat mij bezighoudt en wat ik nodig heb. Ik aanbid U.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Verantwoording afleggen

Thema: Eerste brief van Petrus

"Maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied." (1 Petrus 3:15)

Waar hoop jij op? Dat lijkt best een brede vraag. Je kunt hopen dat je oud wordt, je kunt hopen dat je een goed leven hebt of dat je een goede carrière krijgt. Er is zoveel wat je kunt hopen. Of hoop je eigenlijk maar helemaal niets meer omdat je al zoveel teleurstelling hebt gehad waardoor je maar bent gestopt om nog iets te hopen. Het zou allemaal kunnen. Is er dan verder niets meer over hoop te zeggen? Petrus zegt namelijk dat je altijd bereid moet zijn om rekenschap af te leggen van de hoop die in je is. Petrus lijkt er dus vanuit te gaan dat je altijd hoop hebt, want je moet altijd bereid zijn om er verantwoording over af te leggen.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu