"Een psalm van David, voor de koorleider. HEERE, U doorgrond en kent mij." (Psalm 139:1) 

Hoe is het met jouw aanbidding gesteld? Dat is een behoorlijke confronterende vraag. De vraag naar jouw aanbidding stel ik niet zo maar. Want aanbidding zorgt er voor dat je je echt op God richt. Aanbidding zorgt er voor dat je God groot maakt en waardoor je tot Hem nadert, als antwoord op Wie Hij is. En waar je dat doet, daar kom je ook in Gods tegenwoordigheid. Het was niet zomaar dat David zoveel lofpsalmen heeft geschreven waarin Hij het vooral heeft over hoe groot God is. En als jij in Gods tegenwoordigheid wil komen, is aanbidding om Wie Hij is van fundamenteel belang.

 

Maar waar begint dan die aanbidding? Dat begint maar op ene plaats, dat begint bij God en Wie Hij is. Niet eens over wat Hij geeft, maar aanbidding begint bij het wezen van God en niet bij Zijn daden. Aanbidding is daarmee dus ook niet afhankelijk van hoe jij je voelt en wat jij ontvangt, maar staat daar los van. Een psalm waar David God werkelijk groot maakt om Zijn wezen is psalm 139. Misschien is deze psalm wel mijn lievelingspsalm omdat er geen psalm is waarin meer duidelijk wordt hoe intens geliefd je bent bij God. 

David begint deze psalm met een opmerkelijke zin. Veel mensen denken dat deze psalm een ernstig gebed is of God ons wil doorgronden, of Hij onze zonden wil aanwijzen en ons wil laten zien welke zonden Hij bij ons ziet, maar dit is absoluut niet wat David in deze psalm doet. Deze psalm is een lofzang op Gods grootheid. David begint niet angstig aan God te vragen naar zijn zonden, maar David begint te jubelen dat God hem doorgrondt. Dat er Iemand in het universum is die jou helemaal kent, echt kent, dat is voor David een wonder en een zegen.  

God is zo groot, dat Hij je niet alleen heeft gemaakt, maar Hij kent je ook echt. Hij kent je zelfs nog beter dan dat jij jezelf kent. En dat is voor David een reden om te juichen en te jubelen. Hij kan niet anders dan dankbaar en blij zijn dat hij echt gekend is. Daar moet je gewoon eens over nadenken. Kun jij er blij om zijn dat er Iemand is bij jij echt helemaal gekend bent. Iemand bij wie je niet hoeft te bedenken: "wat zal Hij van mij vinden", omdat Hij gewoon alles al weet. 

Dit is heel eng, als je bedenkt dat je niet verzoend zou zijn met God. Dan is het wel echt een risico, maar als je door Jezus verzoend bent met God en er niets meer tussen jou en God in staat, is er dan juist niet een reden om intens blij te zijn? God, Die jou echt, helemaal kent. Niets is voor Hem een verrassing, nergens kijkt Hij van op, maar niemand beter dan Hij weet ook wat jij nodig hebt. En als je daar over nadenkt, hoe groot is God dan in jouw leven. Sta de komende dag gewoon hier eens bij stil, zodat er iets van aanbidding begint te ontstaan in je hart. 

Gebed: HEER, ik prijs en loof U, ik dank U en ik aanbidt U omdat ik door U gekend ben en dat U weet wat mij bezighoudt en wat ik nodig heb. Ik aanbid U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu