"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3:20) 

Ik weet niet of jij wel eens hebt gekampeerd, maar ik geloof dat, nu in de vakantietijd, het woord kamperen ook een Bijbels woord is waar we even over mogen nadenken. En dan niet alleen kamperen, maar ook rust nemen. Daarmee wil ik niet zeggen dat kamperen in de Bijbel altijd met rust te maken heeft, maar misschien wel met een leven vanuit de rust. Leven vanuit een andere plaats, leven vanuit een plaats van rust en zo hier op aarde aanwezig zijn. Wat bedoel ik te zeggen.

 

Heb jij wel eens gekampeerd met God? Ja, je leest het goed. Kamperen met God. Het was een thema dat ik ooit eens meekreeg toen ik gevraagd werd voor een jeugddienst. Maar wat is dit thema eigenlijk precies wat ons leven zou moeten zijn. Ons leven op aarde zou eigenlijk kamperen met God moeten zijn. Kamperen, dat lijkt iets heel moois te zijn dat met vakantie te maken heeft, maar de vraag die er aan vooraf gaat is wat kamperen eigenlijk is? Kamperen is wonen in een tijdelijk verblijf op een plaats waar je niet thuis bent. 

Kamperen doe je nu eenmaal niet in je achtertuin, maar dat doe je op een plaats waar je niet thuis bent. Dat betekent dat je ergens bent, ver van huis. Je bent ergens tijdelijk, maar je thuis is op een andere plek. Paulus zegt eigenlijk dit soort dingen ook in de brief aan de gemeente van Filippi. De hele brief aan de gemeente van Filippi gaat over hoe je als christen leeft met de identiteit van Christus. Hoe je leeft met de gezindheid van Christus. Dat is eigenlijk een samenvatting van de hele brief. Nergens komen in deze brief echte verwijten naar voren, maar de hele brief draait om het leven als een christen op aarde. 

En wat Paulus dan zegt tegen zijn lezers is dit: "Jullie zijn hemelburgers." Eigenlijk zegt hij: "Jullie zijn mensen met jullie burgerrecht in de hemel." Dat betekent dus dat je paspoort getekend is met als woonplaats 'de hemel'. Daar moet je gewoon eens even over nadenken. Zodra je in Christus bent, ben je ingeschreven in het Koninkrijk van de hemel. Dat ben je niet door wat je doet, maar dat ben je, waardoor je ook zo kunt gaan leven.  

Het is de waarheid waaruit je als christen moet leren leven. De waarheid dat jij een bewoner bent van de hemel. De waarheid dat je van burgerschap bent verandert. Je bent overgezet naar het Koninkrijk van Jezus. Je bent burger, maar ook gevuld met de kenmerken van Jezus, de Koning van de hemel, zelf. Dat is waar het om gaat bij Jezus: Dat wij nog wel op aarde zijn, maar daar zijn als burgers van het Koninkrijk hierboven! Het is de bedoeling dat wij hier op aarde dus kamperen. Wij zijn hier tijdelijk en ons Thuis is Boven. Begin eens om dat vandaag te beseffen. Door dit te beseffen en te geloven begint er namelijk al iets te veranderen. Dan ben je namelijk afgestemd op Boven.

Gebed: Vader, ik ben door Uw genade een hemelburger geworden en ik kampeer slechts op aarde. Wilt U mij vandaag helpen om echt te geloven dat ik van Boven ben en niet van beneden.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 3:8-22

8  Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.
9  Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daarentegen, omdat u weet dat u daartoe geroepen bent, opdat u zegen zult beërven.
10  Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die moet zijn tong weerhouden van het kwaad, en zijn lippen van het spreken van bedrog;
11  die moet zich afkeren van het kwaad en het goede doen; die moet vrede zoeken en die najagen.
12  Want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen.
13  En wie is het die u kwaad zal doen, als u navolgers bent van het goede?
14  Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15  maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
16  En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17  Want het is beter te lijden-als God dat wil-terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.
18  Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest,
19  door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft,
20  namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinige-dat is acht-mensen behouden werden door het water heen.
21  Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus,
22  Die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten Hem onderworpen zijn.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Eensgezind

Thema: Eerste brief van Petrus

"Ten slotte, wees allen eensgezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk." (1 Petrus 3:8)

Het lijkt alsof Petrus het ene stukje na het andere schrijft en de verbinding soms ook wat ver te zoeken is. Na gezag, lijden terwijl je goed doet en het huwelijk, volgen er een paar aanwijzingen die daar op een bepaalde manier ook weer los van staan. En heel apart, maar hij begint met het woord 'tenslotte'. Het lijk wel of hij zijn brief begint af te ronden, terwijl hij nog maar op de helft is. En in die hele serie aanwijzingen, is er één woord dat voor mij er uitspringt. Misschien niet het woord dat je als eerste zou opvallen. Je kunt de aandacht vragen van hoe je met elkaar omgaat, welke woorden je spreekt en ga zo maar door, maar hij begint met een woord dat bij mij de laatste tijd blijft hangen: "eensgezindheid". Een woord dat je bijna alleen maar tegenkomt in het boek Handelingen en daarnaast schrijft Petrus er nu even over. En toch moeten we dit ene woord even niet over het hoofd zien.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu