"Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus." (Filippenzen 3:20) 

Ik weet niet of jij wel eens hebt gekampeerd, maar ik geloof dat, nu in de vakantietijd, het woord kamperen ook een Bijbels woord is waar we even over mogen nadenken. En dan niet alleen kamperen, maar ook rust nemen. Daarmee wil ik niet zeggen dat kamperen in de Bijbel altijd met rust te maken heeft, maar misschien wel met een leven vanuit de rust. Leven vanuit een andere plaats, leven vanuit een plaats van rust en zo hier op aarde aanwezig zijn. Wat bedoel ik te zeggen.

 

Heb jij wel eens gekampeerd met God? Ja, je leest het goed. Kamperen met God. Het was een thema dat ik ooit eens meekreeg toen ik gevraagd werd voor een jeugddienst. Maar wat is dit thema eigenlijk precies wat ons leven zou moeten zijn. Ons leven op aarde zou eigenlijk kamperen met God moeten zijn. Kamperen, dat lijkt iets heel moois te zijn dat met vakantie te maken heeft, maar de vraag die er aan vooraf gaat is wat kamperen eigenlijk is? Kamperen is wonen in een tijdelijk verblijf op een plaats waar je niet thuis bent. 

Kamperen doe je nu eenmaal niet in je achtertuin, maar dat doe je op een plaats waar je niet thuis bent. Dat betekent dat je ergens bent, ver van huis. Je bent ergens tijdelijk, maar je thuis is op een andere plek. Paulus zegt eigenlijk dit soort dingen ook in de brief aan de gemeente van Filippi. De hele brief aan de gemeente van Filippi gaat over hoe je als christen leeft met de identiteit van Christus. Hoe je leeft met de gezindheid van Christus. Dat is eigenlijk een samenvatting van de hele brief. Nergens komen in deze brief echte verwijten naar voren, maar de hele brief draait om het leven als een christen op aarde. 

En wat Paulus dan zegt tegen zijn lezers is dit: "Jullie zijn hemelburgers." Eigenlijk zegt hij: "Jullie zijn mensen met jullie burgerrecht in de hemel." Dat betekent dus dat je paspoort getekend is met als woonplaats 'de hemel'. Daar moet je gewoon eens even over nadenken. Zodra je in Christus bent, ben je ingeschreven in het Koninkrijk van de hemel. Dat ben je niet door wat je doet, maar dat ben je, waardoor je ook zo kunt gaan leven.  

Het is de waarheid waaruit je als christen moet leren leven. De waarheid dat jij een bewoner bent van de hemel. De waarheid dat je van burgerschap bent verandert. Je bent overgezet naar het Koninkrijk van Jezus. Je bent burger, maar ook gevuld met de kenmerken van Jezus, de Koning van de hemel, zelf. Dat is waar het om gaat bij Jezus: Dat wij nog wel op aarde zijn, maar daar zijn als burgers van het Koninkrijk hierboven! Het is de bedoeling dat wij hier op aarde dus kamperen. Wij zijn hier tijdelijk en ons Thuis is Boven. Begin eens om dat vandaag te beseffen. Door dit te beseffen en te geloven begint er namelijk al iets te veranderen. Dan ben je namelijk afgestemd op Boven.

Gebed: Vader, ik ben door Uw genade een hemelburger geworden en ik kampeer slechts op aarde. Wilt U mij vandaag helpen om echt te geloven dat ik van Boven ben en niet van beneden.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu