"En aan de één gaf hij vijf talenten, aan de ander twee en aan de derde één, ieder naar zijn bekwaamheid, en hij reisde meteen weg." (Mattheüs 25:15) 

De taak van ons op aarde is een taak die te maken heeft met onze intentie. Het gaat niet om wat wij voor onszelf er aan hebben, maar wat wij voor Jezus doen. En Jezus heeft daar ook recht op want Hij gaf Zijn Eigen bezittingen aan ons. Dat als Jezus straks terugkomt en Hij verwacht dat alles voor Zijn feest in gereedheid is, is geen verwachting die Hij heeft ten kostte van ons, want alles waarmee het in gereedheid wordt gebracht is uiteindelijk dat wat van Hem is. 

 

Het gaat in de gelijkenis van de talenten dan ook niet dat we in het normale, dagelijkse leven ons best moeten doen met onze gaven en talenten. Zo wordt er nog wel eens over deze gelijkenis gesproken. Alsof het betekent dat je op school je best moet doen en op je werk ook. Nee, het gaat hier over het verlengde van de bruiloftszaal uit de vorige gelijkenis.  

Maar er is nog iets dat belangrijk is. Uiteindelijk gaat het er dus niet om hoeveel je doet in Gods Koninkrijk. Want in deze gelijkenis blijkt ook dat er geen gelijke verdeling is van de talenten. Jezus gaat naar de hemel en deelt Zijn Geest uit, dat is wat de gelijkenis zegt, maar wel ieder naar zijn bekwaamheid. Iedereen wordt verantwoordelijk gehouden voor dat wat hij kan doen binnen de bekwaamheid die hij heeft. Het gaat dus niet om een strijd wie het meeste heeft gebouwd aan het Koninkrijk van de talenten die hem zijn gegeven, maar het gaat om de vraag of je maximaal hebt ingezet met de hoeveelheid talenten die je kreeg. 

Als Jezus straks terugkomt, heb jij dan je gericht op Jezus en op Zijn feest? Het gaat er niet om dat jij jezelf hoeft te meten met anderen. Soms krijg je dat gevoel wel. Alsof er uiteindelijk geteld wordt op de dag dat Jezus komt. Bij alle drie de mannen uit de gelijkenis wordt er gekeken naar de intentie, net als bij de wijze en dwaze meiden. Met welke intentie zijn ze aan het werk gegaan. Ging het om binnen te komen op het feest of ging het om het feest voor de bruidegom? En ging het om het Koninkrijk dat zichtbaar wordt omdat de bezittingen van de heer uit de gelijkenis verdubbeld worden? Want die talenten zijn gelijk aan de bezittingen van de heer.  

Verdubbel jij het bezit van Jezus, of is je intentie 'als ik er maar kom'? In beide gelijkenissen is dat funest. Als je er wilt komen, maar je niet richt op de eer en glorie van Jezus, dan loopt het mis. Uiteindelijk is er dan dus ook gewoon geen geloof, dan is er hooguit het ontvluchten van straf en dan maar voor de hemel willen werken. Maar bij Jezus werk je niet om de beloning, maar werk je vor de eer van je Koning. En wat doe jij, als Jezus je Zijn bezit geeft. Al heb je maar één talent gekregen, wat doe je er dan mee. Nergens staat dat de ééntalenters geen kans hebben. De kans is dezelfde. Eéntalenters zijn niet hopeloos, ze zijn net zo kansrijk dan de anderen. Als je met de intentie om te willen verdubbelen maar wilt leven. 

Gebed: Heer, U moet groter worden in mijn voorbereidingen voor Uw komst, maar ook in mijn verdubbelen van Uw bezit. Dat wil ik en zo wil ik voor U leven.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu