"Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde." (Mattheüs 25:14) 

Het is duidelijk dat de gelijkenis van de tien meiden alles te maken heeft met de intentie waarmee we Jezus dienen. Die feestzaal staat eigenlijk symbool voor het Koninkrijk van God waaraan wij geroepen worden om te bouwen. En als de Bruidegom dan straks komt, hebben wij dat de zaal voor Hem klaar gemaakt, of gaat het ons er om dat wij in ieder geval maar binnen zijn. En dat het vooral om de intentie gaat waarmee we voor Jezus leven, wordt nog veel duidelijker als je achter deze gelijkenis, direct de volgende gelijkenis leest. De gelijkenis van de talenten. Dan blijkt dat wij op deze aarde zijn, niet voor onszelf, maar voor Jezus Zelf.

 

Je moet eens lezen op welke manier Jezus, bijna zonder adem te halen, de volgende gelijkenis begint te vertellen: "Want het is als iemand die naar het buitenland ging." Dit is de werkelijkheid die vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus. Jezus is naar de hemel gegaan, maar tegelijk laat Hij ons niet werkeloos achter. Dat is natuurlijk ook de boodschap die in de vorige gelijkenis zat. Terwijl wij wachten op Jezus' komst, zijn we geroepen alles in gereedheid te brengen voor Zijn komst. Dan kun je bij een bruiloft aan een feestzaal denken, maar als we naar de komst van Jezus kijken heeft het alles te maken met Zijn Koninkrijk dat op aarde gebouwd moet zijn als Hij komt. En hoe zijn we daar dan mee bezig? 

Als je doorleest in de gelijkenis over de talenten kom je namelijk tot de nogal schokkende ontdekking dat wij op aarde niet zijn achterlaten met een beetje goede wil of een goede intentie op ons voor te bereiden op de komst van Jezus, maar Jezus heeft ons achtergelaten met alles van Hemzelf! Lees wat er staat in het tweede gedeelte van vers 14: "Hij riep zijn eigen slaven bij zich en vertrouwde hun Zijn bezittingen toe." 

Jezus ging naar de hemel, maar Hij zei erbij dat dit nuttig was, want daardoor zouden wij die geloven, de Heilige Geest van Hem ontvangen, Die zou ons leiden in de weg van de waarheid, maar wij zouden ook Zijn bediening, het bouwen van het Koninkrijk op aarde, voortzetten. "Jullie zullen dezelfde dingen doen als Ik, en nog meer dan deze", waren de woorden van Jezus. Dus als je nadenkt over de gelijkenis van de talenten, dan staat die niet los van de gelijkenis van 10 meiden, helemaal niet zelfs. Ze horen bij elkaar omdat het duidelijk maakt wat onze roeping op aarde is, terwijl we op Jezus wachten. We maken alles klaar voor de komst van Jezus en zorgen er voor dat Hij een Bruiloftszaal aantreft die aan Zijn verlangen voldoet. En tegelijk is dat niet iets van onszelf, maar dat is door ons heen Zijn eigen werk, want Jezus is naar een ver land gegaan en heeft Zijn bezittingen aan ons toevertrouwd. Hij is ver weg gegaan, maar alles wat in Hem was, heeft Hij in ons gelegd. Daarom kan Jezus uiteindelijk, als die 5 meiden met lege lampen komen, de deur dichthouden, want ze zijn bezig geweest om Zijn gaven te verkwanselen voor eigen plezier. 

Gebed: Heer, U hebt mij rijk bedeeld zodat U door mij heen kunt werken, zodat Uw komst groots en heerlijk voor U zal zijn. Zo wil ik U dienen, met alles wat in mij is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu