"Want het is als iemand die naar het buitenland ging, zijn eigen slaven bij zich riep en hun zijn bezittingen toevertrouwde." (Mattheüs 25:14) 

Het is duidelijk dat de gelijkenis van de tien meiden alles te maken heeft met de intentie waarmee we Jezus dienen. Die feestzaal staat eigenlijk symbool voor het Koninkrijk van God waaraan wij geroepen worden om te bouwen. En als de Bruidegom dan straks komt, hebben wij dat de zaal voor Hem klaar gemaakt, of gaat het ons er om dat wij in ieder geval maar binnen zijn. En dat het vooral om de intentie gaat waarmee we voor Jezus leven, wordt nog veel duidelijker als je achter deze gelijkenis, direct de volgende gelijkenis leest. De gelijkenis van de talenten. Dan blijkt dat wij op deze aarde zijn, niet voor onszelf, maar voor Jezus Zelf.

 

Je moet eens lezen op welke manier Jezus, bijna zonder adem te halen, de volgende gelijkenis begint te vertellen: "Want het is als iemand die naar het buitenland ging." Dit is de werkelijkheid die vooraf gaat aan de wederkomst van Jezus. Jezus is naar de hemel gegaan, maar tegelijk laat Hij ons niet werkeloos achter. Dat is natuurlijk ook de boodschap die in de vorige gelijkenis zat. Terwijl wij wachten op Jezus' komst, zijn we geroepen alles in gereedheid te brengen voor Zijn komst. Dan kun je bij een bruiloft aan een feestzaal denken, maar als we naar de komst van Jezus kijken heeft het alles te maken met Zijn Koninkrijk dat op aarde gebouwd moet zijn als Hij komt. En hoe zijn we daar dan mee bezig? 

Als je doorleest in de gelijkenis over de talenten kom je namelijk tot de nogal schokkende ontdekking dat wij op aarde niet zijn achterlaten met een beetje goede wil of een goede intentie op ons voor te bereiden op de komst van Jezus, maar Jezus heeft ons achtergelaten met alles van Hemzelf! Lees wat er staat in het tweede gedeelte van vers 14: "Hij riep zijn eigen slaven bij zich en vertrouwde hun Zijn bezittingen toe." 

Jezus ging naar de hemel, maar Hij zei erbij dat dit nuttig was, want daardoor zouden wij die geloven, de Heilige Geest van Hem ontvangen, Die zou ons leiden in de weg van de waarheid, maar wij zouden ook Zijn bediening, het bouwen van het Koninkrijk op aarde, voortzetten. "Jullie zullen dezelfde dingen doen als Ik, en nog meer dan deze", waren de woorden van Jezus. Dus als je nadenkt over de gelijkenis van de talenten, dan staat die niet los van de gelijkenis van 10 meiden, helemaal niet zelfs. Ze horen bij elkaar omdat het duidelijk maakt wat onze roeping op aarde is, terwijl we op Jezus wachten. We maken alles klaar voor de komst van Jezus en zorgen er voor dat Hij een Bruiloftszaal aantreft die aan Zijn verlangen voldoet. En tegelijk is dat niet iets van onszelf, maar dat is door ons heen Zijn eigen werk, want Jezus is naar een ver land gegaan en heeft Zijn bezittingen aan ons toevertrouwd. Hij is ver weg gegaan, maar alles wat in Hem was, heeft Hij in ons gelegd. Daarom kan Jezus uiteindelijk, als die 5 meiden met lege lampen komen, de deur dichthouden, want ze zijn bezig geweest om Zijn gaven te verkwanselen voor eigen plezier. 

Gebed: Heer, U hebt mij rijk bedeeld zodat U door mij heen kunt werken, zodat Uw komst groots en heerlijk voor U zal zijn. Zo wil ik U dienen, met alles wat in mij is.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 4:1-7

1  Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde,
2  om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.
3  Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij.
4  Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij belasteren u.
5  Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen.
6  Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest.
7  En het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.
8  Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken.
9  Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren.
10  Laat ieder de anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God.
11  Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt;als iemand dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in alle eeuwigheid. Amen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Genoeg als heiden geleefd

Thema: Eerste brief van Petrus

"Welnu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven." (1 Petrus 4:1 en 2)

Soms raak je de draad wel eens kwijt, zeker ook als je probeert om je Bijbel te lezen. Dat taalgebruik van toen zijn soms enorme zinnen en in die zinnen zitten dan van die bijzinnen die een boodschap op zichzelf zijn, maar voor je het weet zit je op die lijn van een bijzin en raak je de draad kwijt waar het nu echt over ging. Die bijzin van de vorige keer over de ongehoorzame geesten was zo'n zin. Er zit in die bijzin ook echt iets groots en ook iets moois van de overwinning van Jezus. Het bijzondere van de schrijvers in de Bijbel is, dat zij kennelijk de draad niet kwijtraakten. Petrus gaat dan in hoofdstuk 4 gewoon verder waar hij voor die bijzin was gebleven. En dat terwijl je dan de lijn probeert te vinden tussen het volgende stuk en die bijzin. Alleen die is er niet, omdat Petrus gewoon verder gaat waar hij mee bezig was.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu