"Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap." (Mattheüs 25:5) 

Het is een opmerkelijk verhaal dat de bruidegom maar niet komt. Waar zou hij zoveel tijd aan kwijt zijn geweest? Als je wilt trouwen, dan schiet je toch op? Pas rond middernacht kwam hij. Dat is op zijn minst gezegd wat vreemd. En het blijkt dat de verschillende meiden niet anders reageren als ze moeten wachten. Maar ze waren niet gestopt met verwachten. Als ze gedacht hadden dat hij niet meer zou komen, dan waren ze wel naar huis gegaan en niet blijven wachten.

 

Het verschil tussen degenen die straks binnen mogen en degenen die buiten blijven is dus uiterlijk bijna niet te zien. Dat de bruidegom uitblijft met komen zal in een normale situatie niets te maken hebben met wat de bruidsmeisjes deden, maar in deze gelijkenis zit het wachten van Jezus natuurlijk er wel in. Gezien het vorige verhaal van Jezus is wel duidelijk dat dit wachten erbij hoort. Het is dus de genade dat Jezus op dit moment nog niet terug is gekomen.  

Dat is de ene kant. Jezus wacht nog en geeft degenen die er niet klaar voor zijn nog de tijd. Als je dus wel Jezus wil verwachten, maar dit doet omdat jij slechts de hemel wil binnengaan, besef dan dat Jezus je hier een dwaas noemt. Ik hoor christenen vaak zeggen: "Na de dood is het leven mij bereid, daar zie ik zo naar uit." En dit wordt als een allerheiligste vorm van geloven gezien. Maar wat is dit een onzin. Natuurlijk mogen we verlangen naar Jezus' komst en natuurlijk mogen verlangen naar volledig herstel en zaligheid, maar als dat het doel is, dan is je lamp straks ontmaskert als een lamp die gericht is op jouw feestje. 

Ik geloof dat ook die wijze meiden verlangt hebben naar de bruidegom. Natuurlijk zagen ze uit naar het grote feest van de bruiloft, maar het doel was niet hun geluk, maar het geluk van de bruidegom. Neem die gedachte nu eens mee. Waar ben je op gericht als het gaat om de komst van Jezus? Wat moet Hij hier op aarde aantreffen? Het feest kan alleen een feest zijn als alles klaar is. Het is in de gelijkenis vooral het beeld van de lampen en de feestzaal, maar hoe zou een bruiloft zijn, waar geen gasten zijn? En als Jezus dan straks komt, wat treft Hij dan aan? 

Wat verlangen wij eigenlijk voor Jezus als Hij terugkomt? Verlang je dan dat velen Hem verwachten om Hem echt te eren en gericht op Hem de glorie te brengen? Onze focus moet niet onze verlossing zijn, maar de kerk die welkom is bij Jezus is de kerk die Hem het grootste en het heerlijkste gunt. Die niet eerder tevreden is totdat het feest ook echt een feest is voor de Koning. En Jezus wacht nog, om ons de tijd te geven om Zijn feest compleet te maken. En Hij wacht om het onderscheid zichtbaar te maken. Uiteindelijk zullen zij die het niet om Jezus ging, openbaar worden. En tot die tijd is de kans er nog steeds om het voor Jezus te gaan doen. 

Gebed: Jezus, U verdient het grootste feest en het gaat niet om mijn verlossing, al is dat ook geweldig, maar ik wil leven voor U en alles in gereedheid brengen voor U.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 


Psalm 51

1 Een psalm van David, voor de koorleider;
2 toen de  profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij  Bathseba was gekomen.
3 Wees mij genadig, o God, overeenkomstig Uw goedertierenheid, delg mijn overtreding uit overeenkomstig Uw grote barmhartigheid.
4 Was mij schoon van mijn ongerechtigheid, reinig mij van mijn zonde.
5 Want ík ken mijn overtredingen, mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
6 Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat U rechtvaardig bent wanneer U rechtspreekt en rein bent wanneer U oordeelt.
7 Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.
8 Zie, U vindt vreugde in waarheid in het binnenste, in het verborgene maakt U mij wijsheid bekend.
9 Ontzondig mij met  hysop, dan zal ik rein zijn, was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw.
10 Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt.
11 Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit.
12 Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.
13 Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
14 Geef mij de vreugde over Uw heil terug, ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid.
15 Dan zal ik overtreders Uw wegen leren en zondaars zullen zich tot U bekeren.
16 Red mij van bloedschulden, o God, God van mijn heil, dan zal mijn tong vrolijk zingen van Uw gerechtigheid.
17 Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
18 Want U vindt geen vreugde in offers, anders zou ik ze brengen; in brandoffers schept U geen behagen.
19 De offers voor God zijn een gebroken geest; een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.
20 Doe goed aan Sion, naar Uw welbehagen; bouw de muren van Jeruzalem op.
21 Dan zult U vreugde vinden in offers van gerechtigheid, in een brandoffer en een offer dat geheel verteerd wordt; dan zal men jonge stieren offeren op Uw altaar.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Nootdorp

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Psalmen - Een herkenbaardere psalm dan gedacht

"Een psalm van David voor de koorleider; toen de profeet Nathan bij hem was gekomen, nadat hij bij Bathseba was gekomen." (Psalm 51:1 en 2)

Ik weet niet welk gevoel jij bij psalm 51 krijg, maar lange tijd had ik bij psalm 51 een negatief gevoel. Het is die psalm waarbij David vergeving vraagt voor zijn zonde met Bathseba. Een psalm die vol staat met zonde en dat hij in ongerechtigheid is geboren. Als je de psalmen wel eens zingt, dan weet je dat het een droevige melodie is, met hele lange zinnen. En het gaat in die hele psalm over zonde. Daarbij is de kans dan ook nog eens groot dat je twee keuzes maakt: Je hoeft niets met deze psalm omdat je de situatie van David niet herkent. Of het is een psalm die geldt voor mensen van wie de zonden nog niet vergeven zijn. Dan is het toch goed dat die psalm er is? Dan is dit een psalm die er over gaat dat je vergeving moet vragen bij God en vaak wordt dan ook de lijn gelijk doorgetrokken met een 'en als je dat niet doet, dan...' Tot ik pasgeleden die zin tegenkwam: "Geef mij de vreugde over Uw heil terug en ondersteun mij met een geest van vrijmoedigheid". En ineens begreep ik psalm 51. Psalm 51 gaat over jou en mij als gelovige.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu