"Dan zal het Koninkrijk van de hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet." (Mattheüs 25:1) 

Het moment komt dat Jezus terug gaat komen. En op dat moment vallen alle beslissingen definitief en is er geen andere keus meer mogelijk. Alles wat dan door Jezus beslist wordt is definitief. En daar hoeven we niet angstig over te doen, maar het is wel een feit. Ook Jezus was opmerkelijk duidelijk over dat moment. Jezus preekte nooit angst, maar als het over het einde van de tijden ging, was Jezus wel heel duidelijk. De gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes maakt dit heel duidelijk. Het is alleen de vraag of wij echt begrijpen wat Jezus daarmee wil zeggen.

 

De gelijkenis begint met het woordje 'dan'. Dit woordje wijst terug op het voorgaande. Wij neigen er soms een beetje naar om met een nieuw hoofdstuk ook maar een nieuw thema te beginnen, maar Jezus doet dat hier niet. Hoofdstuk 25 is echt het vervolg op het vorige hoofdstuk. En daar ging het over het einde van de tijd en de ernstige oproep om altijd waakzaam te zijn. We moeten altijd er rekening mee houden dat Jezus plotseling kan komen. 

Het mag straks niet zo zijn dat als de heer van het huis terugkomt dat de slaven niets aan het doen zouden zijn. Dat is de boodschap in de gelijkenis die voor de wijze en dwaze meisjes staat. Dat verhaal ervoor is nooit een gelijkenis genoemd, maar het is er wel eentje. Het gaat over een slaaf die handelend aangetroffen moet worden als de heer van het huis terugkomt. Een slaaf die er alles aan doet om het huis van zijn heer te onderhouden en die er alles aan doet om het werk van zijn heer door te laten gaan terwijl zijn heer ver weg is. 

Die boodschap mag duidelijk zijn. Wij zijn aangesteld over het huis van onze Heer! En hoe staan we daarin? Dienen wij werkelijk op de manier zoals Jezus ons de opdracht heeft gegeven. Ik vind het opmerkelijk om christenen te zien die alleen bezig zijn met hun eigen zaak met God. Alsof het op aarde om onze persoonlijke relatie met God draait. Het draait om het Koninkrijk, waar wij onze relatie met God bij nodig hebben. 

Dit is de ene kant waar het om moet gaan op het moment dat Jezus terugkomt. Zijn wij bezig met de zaak van Jezus? En dan begint Jezus aan de andere gelijkenis. Gaat het dan nog een keer over waakzaamheid? Is de kern van de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes dan dat we op scherp moeten staan en niet moeten slapen? Dan is de gelijkenis opmerkelijk, want dan betekent het zowel de wijze, als de dwaze meisjes het niet zouden redden. Gaat het dan om de olie? En hebben de dwaze meisjes niet genoeg olie? Is dat dan de Heilige Geest? En als dat dan zo is, kun je dan uiteindelijk buitenstaan, terwijl je wel de Heilige Geest hebt? Voel je aan dat je begint vast te lopen als je de lijn een op een gaat doortrekken? We moeten dus dieper zoeken, terwijl wij wel Jezus verwachten. 

Gebed: Jezus, wat zal Uw komst bijzonder zijn. Maar wat U precies bedoelt te zeggen is nog niet altijd zo duidelijk. Ik wil waakzaam zijn, maar ook ontdekken welke diepe betekenis U hebt gelegd in deze gelijkenis.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu