"Dan zal het Koninkrijk van de hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet." (Mattheüs 25:1) 

Het moment komt dat Jezus terug gaat komen. En op dat moment vallen alle beslissingen definitief en is er geen andere keus meer mogelijk. Alles wat dan door Jezus beslist wordt is definitief. En daar hoeven we niet angstig over te doen, maar het is wel een feit. Ook Jezus was opmerkelijk duidelijk over dat moment. Jezus preekte nooit angst, maar als het over het einde van de tijden ging, was Jezus wel heel duidelijk. De gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes maakt dit heel duidelijk. Het is alleen de vraag of wij echt begrijpen wat Jezus daarmee wil zeggen.

 

De gelijkenis begint met het woordje 'dan'. Dit woordje wijst terug op het voorgaande. Wij neigen er soms een beetje naar om met een nieuw hoofdstuk ook maar een nieuw thema te beginnen, maar Jezus doet dat hier niet. Hoofdstuk 25 is echt het vervolg op het vorige hoofdstuk. En daar ging het over het einde van de tijd en de ernstige oproep om altijd waakzaam te zijn. We moeten altijd er rekening mee houden dat Jezus plotseling kan komen. 

Het mag straks niet zo zijn dat als de heer van het huis terugkomt dat de slaven niets aan het doen zouden zijn. Dat is de boodschap in de gelijkenis die voor de wijze en dwaze meisjes staat. Dat verhaal ervoor is nooit een gelijkenis genoemd, maar het is er wel eentje. Het gaat over een slaaf die handelend aangetroffen moet worden als de heer van het huis terugkomt. Een slaaf die er alles aan doet om het huis van zijn heer te onderhouden en die er alles aan doet om het werk van zijn heer door te laten gaan terwijl zijn heer ver weg is. 

Die boodschap mag duidelijk zijn. Wij zijn aangesteld over het huis van onze Heer! En hoe staan we daarin? Dienen wij werkelijk op de manier zoals Jezus ons de opdracht heeft gegeven. Ik vind het opmerkelijk om christenen te zien die alleen bezig zijn met hun eigen zaak met God. Alsof het op aarde om onze persoonlijke relatie met God draait. Het draait om het Koninkrijk, waar wij onze relatie met God bij nodig hebben. 

Dit is de ene kant waar het om moet gaan op het moment dat Jezus terugkomt. Zijn wij bezig met de zaak van Jezus? En dan begint Jezus aan de andere gelijkenis. Gaat het dan nog een keer over waakzaamheid? Is de kern van de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes dan dat we op scherp moeten staan en niet moeten slapen? Dan is de gelijkenis opmerkelijk, want dan betekent het zowel de wijze, als de dwaze meisjes het niet zouden redden. Gaat het dan om de olie? En hebben de dwaze meisjes niet genoeg olie? Is dat dan de Heilige Geest? En als dat dan zo is, kun je dan uiteindelijk buitenstaan, terwijl je wel de Heilige Geest hebt? Voel je aan dat je begint vast te lopen als je de lijn een op een gaat doortrekken? We moeten dus dieper zoeken, terwijl wij wel Jezus verwachten. 

Gebed: Jezus, wat zal Uw komst bijzonder zijn. Maar wat U precies bedoelt te zeggen is nog niet altijd zo duidelijk. Ik wil waakzaam zijn, maar ook ontdekken welke diepe betekenis U hebt gelegd in deze gelijkenis.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 1:1-9

1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5  U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is-bedroefd door allerlei verzoekingen,
7  opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8  Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9  en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.​
10  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Veel meer uitzicht dan vroeger

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu