"Zij gaven hun hand erop dat zij hun vrouwen zouden doen vertrekken, en aangezien zij schuldig waren, offerden zij een ram uit het kleinvee voor hun schuld." (Ezra 10:19) 

Je kunt best wel dingen belijden voor God, zoals Ezra deed. En nadat Ezra alles heeft uitgesproken hoe de situatie echt is, komt ook het volk tot inzicht en berouw. Niet alleen Ezra viel neer in tranen, maar ook uit het volk zijn er die uitspreken dat ze God ontrouw zijn geweest. En uiteindelijk sluit het volk een verbond met God dat ze alle vreemde vrouwen, met hun kinderen zullen wegsturen.

 

Je kunt in de eerste plaats de vraag stellen of dat nu zo humaan is om die vreemde vrouwen weg te sturen. Dat is nogal een stevige maatregel. Ik geloof ook niet dat dit een regel is die wij, als volken uit de heidenen en zeker als Nieuw-Testamentische gemeente moeten nemen. Paulus zegt daar ook nog wel het een en ander over en daar blijkt dit geen regel te moeten zijn. Maar het gaat hier om het volk Israël wat weer in dezelfde valkuil dreigt te lopen als eerder. Dit zou dan ook gevolgen hebben voor de beloften voor Israël.  

Er zit iets anders in waarmee dit Bijbelboek afsluit. Er zit iets in dat ook voor ons van groot belang is. Kijk, Israël had ook kunnen zeggen: "we hebben het verschrikkelijk fout gedaan" en ze hadden God om vergeving kunnen vragen. Dat doen wij ook nogal eens. Maar de vraag is wat we daarna gaan doen. Maar al te makkelijk hebben we allemaal excuses en redenen waarom we toch het maar kunnen laten voor wat het is. Net zo goed als dat er voor een verslaafde altijd een reden is om zijn verslaving te kunnen vasthouden, zo is er voor ons ook maar al te vaak reden genoeg om te bedenken dat het wel fout is, maar we toch zo maar verder moeten gaan. 

De vraag is in hoeverre je bereid bent om datgene waarvan je beseft dat het fout is en dat je ook belijdt voor God, om daar ook echt mee te breken? Dat is een radicale vraag, maar wat zijn onze woorden van berouw en het vragen om vergeving waard op het moment dat we vervolgens niet breken met dat wat fout is. Hier moet je even over nadenken. Dat betekent dus dat als je beseft dat je vast zit aan je geld, je niet kunt zeggen: "Ja maar we hebben toch ook gewoon geld nodig." Dat betekent als je een dubbelleven leidt, je niet kunt zeggen dat je er niet meer kan stoppen omdat je dan anderen teleur moet stellen. Er is dan namelijk geen excuus meer over en het enige dat overblijft is dat je ook breekt met zonden en verkeerde gewoonten. Dan doe je wat er moet gebeuren. En wees maar gewoon eerlijk dat ons dit als kinderen van God maar al te vaak erg moeilijk is. Ook wij blijven soms zo makkelijk vasthouden aan dat waarvan God ons wil losmaken en vrijmaken. Ben jij beschikbaar om, juist als je bouwt aan het Koninkrijk van God, ook heilig en rein voor God te leven en te breken met alles dat dit in de weg staat? 

Gebed: HEER, berouw en belijden lukt vaak nog wel, maar echt breken met het verkeerde is soms zo lastig, maar leert U mij leven op een manier dat er geen blokkade kan ontstaan voor Uw Koninkrijk door mijn gedrag.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu