"Zij gaven hun hand erop dat zij hun vrouwen zouden doen vertrekken, en aangezien zij schuldig waren, offerden zij een ram uit het kleinvee voor hun schuld." (Ezra 10:19) 

Je kunt best wel dingen belijden voor God, zoals Ezra deed. En nadat Ezra alles heeft uitgesproken hoe de situatie echt is, komt ook het volk tot inzicht en berouw. Niet alleen Ezra viel neer in tranen, maar ook uit het volk zijn er die uitspreken dat ze God ontrouw zijn geweest. En uiteindelijk sluit het volk een verbond met God dat ze alle vreemde vrouwen, met hun kinderen zullen wegsturen.

 

Je kunt in de eerste plaats de vraag stellen of dat nu zo humaan is om die vreemde vrouwen weg te sturen. Dat is nogal een stevige maatregel. Ik geloof ook niet dat dit een regel is die wij, als volken uit de heidenen en zeker als Nieuw-Testamentische gemeente moeten nemen. Paulus zegt daar ook nog wel het een en ander over en daar blijkt dit geen regel te moeten zijn. Maar het gaat hier om het volk Israël wat weer in dezelfde valkuil dreigt te lopen als eerder. Dit zou dan ook gevolgen hebben voor de beloften voor Israël.  

Er zit iets anders in waarmee dit Bijbelboek afsluit. Er zit iets in dat ook voor ons van groot belang is. Kijk, Israël had ook kunnen zeggen: "we hebben het verschrikkelijk fout gedaan" en ze hadden God om vergeving kunnen vragen. Dat doen wij ook nogal eens. Maar de vraag is wat we daarna gaan doen. Maar al te makkelijk hebben we allemaal excuses en redenen waarom we toch het maar kunnen laten voor wat het is. Net zo goed als dat er voor een verslaafde altijd een reden is om zijn verslaving te kunnen vasthouden, zo is er voor ons ook maar al te vaak reden genoeg om te bedenken dat het wel fout is, maar we toch zo maar verder moeten gaan. 

De vraag is in hoeverre je bereid bent om datgene waarvan je beseft dat het fout is en dat je ook belijdt voor God, om daar ook echt mee te breken? Dat is een radicale vraag, maar wat zijn onze woorden van berouw en het vragen om vergeving waard op het moment dat we vervolgens niet breken met dat wat fout is. Hier moet je even over nadenken. Dat betekent dus dat als je beseft dat je vast zit aan je geld, je niet kunt zeggen: "Ja maar we hebben toch ook gewoon geld nodig." Dat betekent als je een dubbelleven leidt, je niet kunt zeggen dat je er niet meer kan stoppen omdat je dan anderen teleur moet stellen. Er is dan namelijk geen excuus meer over en het enige dat overblijft is dat je ook breekt met zonden en verkeerde gewoonten. Dan doe je wat er moet gebeuren. En wees maar gewoon eerlijk dat ons dit als kinderen van God maar al te vaak erg moeilijk is. Ook wij blijven soms zo makkelijk vasthouden aan dat waarvan God ons wil losmaken en vrijmaken. Ben jij beschikbaar om, juist als je bouwt aan het Koninkrijk van God, ook heilig en rein voor God te leven en te breken met alles dat dit in de weg staat? 

Gebed: HEER, berouw en belijden lukt vaak nog wel, maar echt breken met het verkeerde is soms zo lastig, maar leert U mij leven op een manier dat er geen blokkade kan ontstaan voor Uw Koninkrijk door mijn gedrag.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu