"Terwijl Ezra zo bad en deze belijdenis deed en zich huilend voor het huis van God liet neervallen, voegde zich een zeer grote gemeente van mannen, vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem; want ook het volk huilde luid. (Ezra 10:1) 

Als je het gebed van Ezra, aan het einde van hoofdstuk 9 leest, dan merk je hoe diep deze zonde van het volk gaat. Het trouwen met heidense vrouwen, gaat zo ver dat Ezra beseft dat alles misschien zelfs wel voor niets is geweest. Het trouwen met die heidense vrouwen en de menggodsdienst die gewoon verder dreigt te gaan waar het is gebleven voor de ballingschap, lijkt niet te kunnen stoppen. God is genadig, maar toch, dit is bijna niet te stoppen. Waarom blijft dat volk in dezelfde zonden vallen?

 

Is het je wel eens opgevallen hoe vaak het volk in de zonde van afgoderij is gevallen door die vreemde vrouwen? Al is het ook wel erg makkelijk om te wijzen naar Israël. Laten we eerlijk zijn, ook wij struikelen vaak maar al te makkelijk een dezelfde zonde. Maar sta dan eens even stil bij wat Ezra doet. Hij begint niet om het volk te straffen. Dat is het eerste dat in je zou opkomen: zolang God nog niet tot straf overgaat, dan zou hij het kunnen doen, zodat God misschien wat genadiger kan zijn. Overigens diep van binnen wel een manier die ons ook wel ligt. En dan kan straffen heel letterlijk zijn, maar het kan ook zijn dat je tegen jezelf zegt dat je niets meer verdient, en je zo voorbereid op de straf die gaat komen. Maar dit doet Ezra niet. 

Ezra gaat ook de zonde van het volk verstoppen. Ook dat is een manier waarmee wij het soms maar al te makkelijk willen oplossen. En hij geeft het volk ook geen opdracht om te compenseren. Ook iets dat wij nog wel eens gebruiken. Alsof we onze fouten bij God moeten compenseren door goede daden. Hij doet dit allemaal niet. Het enige dat hij doet is de zonde van het volk bij God brengen. Luid en duidelijk, overigens. Hij brengt de zonde van het volk voor God en hij vertelt ook hoe het voelt en wat God hier van moet denken. En dat hele diepe, die diepe frustratie benoemd hij ook. Hij zegt eerlijk dat ze net terug zijn en dat juist deze zonde van die heidense vrouwen het begin van de ellende is geweest en dat het nu weer gebeurt. 

Ik geloof dat wij mogen leren dat wij geen conclusie moeten trekken over hoe God gaat reageren. Overigens reageert God doorgaans uit genade op onze zonden die we bij Hem brengen. Er hoeft helemaal niets tegenover te staan. Geen straf, geen compensatie, maar gewoon eerlijkheid als het misgaat. En ook als dit moreel gezien een bepaald gevolg zou moeten hebben. Vertel maar gerust wat er zou moeten gebeuren, dat je echt wel beseft dat God, als Hij een mens was, direct weer alle vrijheden zou moeten wegnemen. Voorwaardelijk uit de ballingschap en dan gelijk al weer in de fout. Ezra gaat er slechts mee naar God en het volk komt erbij in beweging. Uiteindelijk huilt iedereen voor Gods aangezicht. Dit is wat Ezra ons leert als het zo vaak toch nog misgaat. En God wijst ons juist dan niet af. 

Gebed: HEER, ook als Uw kind gaat het nog regelmatig fout en vaak op mijn zwakke punten. Maar ik wil er mee bij U komen. Ik wil buigen en belijden, maar ook van genade leven. Straf en compenseren is niet wat Uw genade mij leert. Eerlijkheid en berouw is voldoende bij Uw genade.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 1:1-9

1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5  U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is-bedroefd door allerlei verzoekingen,
7  opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8  Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9  en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.​
10  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Veel meer uitzicht dan vroeger

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu