"Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen." (Ezra 7:10) 

Is het verhaal nu klaar als de tempel uiteindelijk weer is gebouwd en hersteld? Dat zou je bijna als vanzelfsprekend kunnen aannemen, maar zo eenvoudig bleek het dus niet te zijn. Want je kunt de tempel wel herbouwen en je kunt feestvieren voor wat God heeft gedaan, maar de feesten zullen de Joden wellicht nog wel hebben geweten, maar hoe zit het dan met de rest van Gods wil? Bedenk ook dat Israël nog steeds onder de oude bedeling leefde en dat de hele tempeldienst moest voldoen aan de aller strengste wetten. Niets mocht onheilig gebeuren, want God strafte dat met de dood. Maar hoe konden ze daar in Jeruzalem ooit feilloos doen wat God had gevraagd.

 

Na het zesde hoofdstuk verschijnt ineens Ezra op het toneel. Is het je al eens opgevallen dat we al zes hoofdstukken uit het boek Ezra hebben besproken, maar dat de naam van Ezra nog niet is gevallen? Ezra was al die tijd nog in Babel. Hij was niet meegegaan naar Jeruzalem. En Ezra, wie was hij eigenlijk? Als je goed leest zie je dat Ezra een ver nageslacht is van Aäron. Hij stamt rechtstreeks af van Aäron en daarmee is hij dus een priester uit de zuivere lijn van zijn voorvader. Daarnaast was hij ook bedreven in het onderwijzen van de wet van de HEER. Deze Ezra blijkt te weten dat hij naar Jeruzalem moet gaan. We lezen dat hij dit met de koning overlegd en dat de koning hem alles geeft wat hij vraagt. 

Dat zijn ook wel weer opmerkelijke dingen. Hij wordt dus niet door de koning gestuurd, maar hij gaat uit eigen initiatief. De koning was tevreden met een tempel voor God, maar Ezra wist dat dit niet genoeg was. Er was meer nodig. Leven met God betekent niet alleen uiterlijk een tempel bouwen, maar het lag op zijn hart om Gods wet te onderzoeken en om die te onderwijzen in Jeruzalem. Het doel was dat het onderwijs over Gods wil in Jeruzalem zou klinken. 

Eigenlijk is dit onderwijs het enige dat ervoor kan zorgen dat het niet weer misgaat. Wij zijn als christenen niet erg meer voor veel onderwijs en Gods wet klinkt heel negatief. En inderdaad, als je onder de genade bent, is de wet niet nodig om je te redden. Tegelijk is Gods wet, of misschien beter gezegd, Gods wil, wel belangrijk om met Hem te kunnen wandelen. Daarom is onderwijs in wat God wil en wat Zijn verlangen is met deze wereld, fundamenteel belangrijk. Zonder onderwijs, gaat een volk verloren. Laten wij, net als Ezra, beseffen dat als het onderwijs ontbreekt, het niet goed gaat.  

Soms zeggen christenen in onze tijd dat je dan heel erg wettisch bent, maar het gaat niet om iets te verdienen, maar juist om je te helpen om echt te leven voor God en te wandelen in alle ontspanning met Hem. Zo onderhoud je de relatie met God, niet door regels te stellen, maar wel door het Vaderhart van God te leren kennen. 

Gebed: HEER, soms lijkt onderwijs in onze tijd uit de mode te zijn, maar als we Uw diepste verlangens niet kennen, kunnen ook niet met U wandelen. Laat ook mij een Ezra zijn die Uw Woord doorzoekt en het ook weer onderwijst.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'


Romeinen 12:9-21

9 Laat de liefde ongeveinsd zijn.  Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede.
10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde.  Ga elkaar voor in eerbetoon.
11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere.
12 Verblijd u in de hoop.  Wees geduldig in de verdrukking.  Volhard in het gebed.
13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen.  Leg u toe op de gastvrijheid.
14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16 Wees eensgezind onder elkaar.  Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17 Vergeld niemand kwaad met kwaad.  Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven:  Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20 Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. 

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy
17 mrt 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap vol liefde

"Wordt niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede." (Romeinen 12:21)

We gaan de serie 'Kerk van Jezus' afsluiten. We hebben stilgestaan bij het Koningschap van Jezus in de kerk, bij discipelschap en bij de gemeenschap van de kerk. Er is nog veel meer te zeggen, maar uiteindelijk moet het in de kerk van Jezus gaan over dat wat Hij ons zegt, dat we als gelovigen groeien in discipelschap en dat de gemeente functioneert als een gemeenschap waar liefde heerst en waar iedereen zich welkom voelt. Als dat de kerk is, dan is het de kerk van Jezus. Een kerk waarvan geldt dat deze niet wordt overwonnen door het kwade, maar waar het kwade wordt overwonnen door het goede. En dat is meestal niet onze eerste reactie. Liefde overwint alles en opent deuren. In alle jaren in de kerk heb ik al zo vaak gezien dat we niets bereiken met strijd en harde woorden. Liefde, aanvaarding en begrip maakt dat de kerk voluit kerk van Jezus kan zijn.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu