"Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de HEERE te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen." (Ezra 7:10) 

Is het verhaal nu klaar als de tempel uiteindelijk weer is gebouwd en hersteld? Dat zou je bijna als vanzelfsprekend kunnen aannemen, maar zo eenvoudig bleek het dus niet te zijn. Want je kunt de tempel wel herbouwen en je kunt feestvieren voor wat God heeft gedaan, maar de feesten zullen de Joden wellicht nog wel hebben geweten, maar hoe zit het dan met de rest van Gods wil? Bedenk ook dat Israël nog steeds onder de oude bedeling leefde en dat de hele tempeldienst moest voldoen aan de aller strengste wetten. Niets mocht onheilig gebeuren, want God strafte dat met de dood. Maar hoe konden ze daar in Jeruzalem ooit feilloos doen wat God had gevraagd.

 

Na het zesde hoofdstuk verschijnt ineens Ezra op het toneel. Is het je al eens opgevallen dat we al zes hoofdstukken uit het boek Ezra hebben besproken, maar dat de naam van Ezra nog niet is gevallen? Ezra was al die tijd nog in Babel. Hij was niet meegegaan naar Jeruzalem. En Ezra, wie was hij eigenlijk? Als je goed leest zie je dat Ezra een ver nageslacht is van Aäron. Hij stamt rechtstreeks af van Aäron en daarmee is hij dus een priester uit de zuivere lijn van zijn voorvader. Daarnaast was hij ook bedreven in het onderwijzen van de wet van de HEER. Deze Ezra blijkt te weten dat hij naar Jeruzalem moet gaan. We lezen dat hij dit met de koning overlegd en dat de koning hem alles geeft wat hij vraagt. 

Dat zijn ook wel weer opmerkelijke dingen. Hij wordt dus niet door de koning gestuurd, maar hij gaat uit eigen initiatief. De koning was tevreden met een tempel voor God, maar Ezra wist dat dit niet genoeg was. Er was meer nodig. Leven met God betekent niet alleen uiterlijk een tempel bouwen, maar het lag op zijn hart om Gods wet te onderzoeken en om die te onderwijzen in Jeruzalem. Het doel was dat het onderwijs over Gods wil in Jeruzalem zou klinken. 

Eigenlijk is dit onderwijs het enige dat ervoor kan zorgen dat het niet weer misgaat. Wij zijn als christenen niet erg meer voor veel onderwijs en Gods wet klinkt heel negatief. En inderdaad, als je onder de genade bent, is de wet niet nodig om je te redden. Tegelijk is Gods wet, of misschien beter gezegd, Gods wil, wel belangrijk om met Hem te kunnen wandelen. Daarom is onderwijs in wat God wil en wat Zijn verlangen is met deze wereld, fundamenteel belangrijk. Zonder onderwijs, gaat een volk verloren. Laten wij, net als Ezra, beseffen dat als het onderwijs ontbreekt, het niet goed gaat.  

Soms zeggen christenen in onze tijd dat je dan heel erg wettisch bent, maar het gaat niet om iets te verdienen, maar juist om je te helpen om echt te leven voor God en te wandelen in alle ontspanning met Hem. Zo onderhoud je de relatie met God, niet door regels te stellen, maar wel door het Vaderhart van God te leren kennen. 

Gebed: HEER, soms lijkt onderwijs in onze tijd uit de mode te zijn, maar als we Uw diepste verlangens niet kennen, kunnen ook niet met U wandelen. Laat ook mij een Ezra zijn die Uw Woord doorzoekt en het ook weer onderwijst.

 

 

 

 

 

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'1 Petrus 1:1-9

1  Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië,
2  uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.
3  Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden,
4  tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u.
5  U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd.
6  Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd als het nodig is-bedroefd door allerlei verzoekingen,
7  opdat de beproeving van uw geloof-die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt-mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus.
8  Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde,
9  en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen.​
10  Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd.
11  Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna.
12  Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn door hen die u het Evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waarin de engelen begerig zijn zich te verdiepen.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Veel meer uitzicht dan vroeger

Thema: Eerste brief van Petrus

"Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem toch lief. Hoewel u Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, en verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen." (1 Petrus 1:8 en 9)

Weet je wat het einddoel van je geloof is? De zaligheid van onze zielen! Dat klinkt logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Er zijn mensen die van de zaligheid van hun zielen ongeveer het beginpunt maken omdat het in hun geloofsleven alleen gaat om de zaligheid. Dan vergeet je om het Koninkrijk van Jezus op aarde te brengen. De zaligheid is het einddoel van ons geloof. Het heeft er dus wel alles mee te maken en het kan ook niet ontbreken. Maar er is nog iets aparts aan dat einddoel van ons geloof. Voor ons is dat einddoel een bemoedigende troost. Het mag een uitzicht zijn, het mag een verlangen zijn dat als een soort bijwerking bij je geloof komt. Ik schrijf 'bijwerking' zodat het niet al je aandacht vraagt om daar mee bezig te zijn. Maar laat het wel een bijwerking zijn die je een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde geeft.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu