"De ballingen vierden het Pascha op de veertiende van de eerste maand, want de priesters en de Levieten hadden zich als één man gereinigd – zij waren allen rein – en zij slachtten het paaslam voor alle ballingen, ook voor hun broeders, de priesters, en voor zichzelf." (Ezra 6:19 en 20)

Het blijkt ineens heel snel te kunnen gaan.Want toen het werk gewoon doorging, was het ook ineens snel klaar. Het is heel opmerkelijk hoe het volk reageert als ze klaar zijn. Je zou zeggen dat ze met een soort overwinningsfeest zouden laten weten dat het hen toch maar mooi gelukt was. Dat is het gevoel dat wij soms zo kunnen hebben. Als we dan uiteindelijk gezien hebben dat de tegenstanders niet veel kunnen uitrichten, dan hebben soms zo'n overwinningsgevoel waarmee we hen zouden uitlachen en zeggen dat we het toch maar mooi gedaan hebben. We lezen daar alleen in deze geschiedenis helemaal niets van.

 

Weet je hoe het volk van Israël het feest van de herbouw van de tempel viert? Het eerste feest dat ze vieren is het Pascha. Juist op deze plaats, waar ze weer vrij zijn van de ballingschap, juist op deze plaats waar de slavernij voorbij is en ze terugkomen uit de ballingschap, juist daar vieren ze als eerste het Pascha. Het Pascha is het feest dat God aan Israël verplicht had gesteld dat ze dit elk jaar zouden vieren. Altijd op hetzelfde moment in het jaar. Het hele Pascha draaide uiteindelijk om het herdenken dat ze uit de slavernij geleid waren door God en in de vrijheid waren gebracht. 

Ze vieren het feest van hun vrijheid, na jaren van onderdrukking. Eigenlijk vieren ze opnieuw het feest, eigenlijk worden ze nu voor de tweede keer door God in de vrijheid gebracht. En ze staan stil bij Gods machtige hand en Gods uitgestrekte arm. Dat is een term die je in het Tora telkens tegenkomt uit de mond van Mozes. Maar ook nu is dat de reden dat ze uit de ballingsschap komen. Het is ook de reden dat wij uit onze geestelijke ballingschap zijn gekomen. Het is Gods machtige hand en uitgestrekte arm die ons heeft verlost en gered. 

Israël had daar een symbolisch feest voor gekregen van God. Om telkens te beseffen waar ze vandaan kwamen. Misschien mag je zeggen dat God ons het Avondmaal hiervoor heeft gegeven. Het is ontzettend belangrijk om te geloven, maar ook om stil te staan hoe het Gods genade en kracht was dat wij in de vrijheid zijn gekomen. Misschien vieren we wel veel te weinig ons symbolische feest van het Avondmaal en zouden we dat veel vaker moeten doen met elkaar. Zodat wij herinnert worden dat we in de vrijheid zijn gezet om de tempel van het lichaam van Christus te bouwen. Want waardoor is onze tempel, een tempel geworden? Alleen door het werk van Jezus Zelf, waardoor Hij met Zijn krachtige armen, aan het kruis ging hangen en daar stierf en ons uit de ballingschap van de zonden heeft gehaald. Is dat dan geen reden voor een feest waarvoor Hij Zelf een symbolisch feest heeft gegeven? Laten wij dan Zijn feest vieren door Avondmaal te houden en te herdenken. 

Gebed: HEER, wat een machtige God bent U, toen en nu. U hebt mij uit de duisternis vandaan gehaald en daar een feest van herinnering voor gegeven. Elke keer als ik Avondmaal vier, herinnert U mij aan Uw machtige hand en uitgestrekte arm.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu