"Moge God, Die Zijn Naam daar heeft doen wonen, elke koning en elk volk omverwerpen die zijn hand uitstrekt om mijn bevel te overtreden door dit huis van God in Jeruzalem te schaden. Ik, Darius, heb het bevel gegeven, laat het zorgvuldig uitgevoerd worden." (Ezra 5:12) 

Ken jij dat oude psalmvers nog? Ik ben met de psalmen opgegroeid en die zijn mij echt nog lief. En sommige psalmen zijn zo treffend. Die psalm: "Maar de HEER zal uitkomst geven, Hij die 's daags Zijn gunst gebied." Uiteindelijk zal de HEER Zelf ook voor de uitkomst zorgen. Dat hoeven wij niet eens te bewerken, dat doet Hijzelf. Als God zegt dat we door moeten gaan met Zijn werk, dan zal Hij ook voorzien als er tegenstand is. Dat kan echt wel eens moeilijk zijn om daar op te vertrouwen. En bij Israël was de tegenstand toch echt van een behoorlijk niveau. Het waren niet de eersten de besten. En durven vertrouwen dat God Zijn plan ook Zelf zal beschermen.

 

Het was natuurlijk bij koning Kores al begonnen. Hij had aangegeven dat de tempel herbouwd moest worden. Dat was Gods bedoeling, Zijn plan en niet dat van Kores. En ondanks alle tegenstand, als je dan toch weer gaat bouwen, terwijl er ook een verbod is uitgesproken en er ook nog eens veel geweld bij was gebruikt, dan is het niet vreemd dat je je soms afvraagt waar je mee bezig bent. 

De brief met de bevindingen die bij koning Darius terecht was gekomen van de landvoogd was ook heel duidelijk. En de kwetsbaarheid van wie de Joden eigenlijk waren was ook iets bijzonders. Maar dan is nog steeds maar de vraag hoe een koning als Darius zal beslissen. Een koning in die tijd waren zeker niet allemaal keurige democratische koningen die alleen maar een soort symbolische functie hadden. Elk woord van de koning was in die tijd waarheid en zekerheid. Wat een koning zei, moest gebeuren en ook enige willekeur was helemaal niet vreemd. En wat wordt dan de uitslag van een brief, die door de landvoogd bij de koning is gebracht. 

Maar dan blijkt dat God daarin Zelf regeert. Er was al bescherming toen er niemand hen een strobreed in de weg legde, maar nu doet Darius uitspraak. Hij is gewoon een koning die allerlei afgoden diende. Wellicht heeft hij de God van Israël gezien als een van de vele goden. Maar toch is zijn uitspraak opmerkelijk. Hij geeft namelijk God de ruimte om iedereen die zijn hand uitstrekt naar de bouw van de tempel van deze God, omver te laten werpen. De woorden van Darius zijn krachtig. Hij zet er een straf op die hijzelf zal uitvoeren, elke tegenstander zal hij ophangen aan een balk van zijn huis, maar hij geeft bovenal God alle ruimte om op te treden. 

En toch is dit meer dan alleen een paar woorden. Hoe moet die tempel oot herbouwd worden met zoveel tegenstand? Het antwoord is eigenlijk heel duidelijk: God zal daar Zelf voor zorgen. Dat wat niet kan bij ons en waar wij niet genoeg invloed voor hebben, daar zal God Zelf zorgen voor de opdracht die Hij ons geeft. Kunnen wij Zijn Koninkrijk soms niet in deze wereld kwijt? Het blijft wel Zijn plan en zelfs goddeloze koningen blijken dan mee te moeten werken aan Gods plan. Dat is bemoedigend voor ons in een tijd waarin God weinig plaats krijgt. 

Gebed: HEER, U bent HEER van de heren en Koning van de koningen. Zelfs aardse koningen moeten meewerken aan Uw plan en U voorziet waar wij Uw voorziening nodig hebben om te kunnen gehoorzamen aan Uw plan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 
Johannes 17:17-23

17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18  Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19  En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn, zoals Wij Eén zijn;
23 Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn en opdat de wereld erkent dat U Mij gezonden hebt en hen liefgehad hebt, zoals U Mij hebt liefgehad.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

10 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Scheveningen
17 feb 2019
17:00 - 18:30
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)
03 mrt 2019
09:30 - 11:00
Theo de Koning spreekt in Waarder
17 mrt 2019
10:00 - 11:30
Theo de Koning spreekt in Acquoy

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gemeenschap

"En God zei: "Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, en naar Onze gelijkenis". (Genesis 1:26a)

Naast het Koningschap van Jezus in de kerk en discipelschap is er nog een onderdeel waar het over moet gaan binnen de kerk. Als we echt kerk van Jezus willen zijn, dan speelt ook gemeenschap een grote rol. De kerk is niet alleen een verzameling van discipelen die elk individueel discipel zijn, maar de kerk zijn we ook met elkaar, in gemeenschap met elkaar. Dat gaat natuurlijk totaal in tegen de tijdgeest van nu. We leven in een tijd waar het gaat over wat 'ik' vind, ervaar en doe. We zijn vooral bezig met wat wij zelf aan iets hebben, maar dat staat totaal haaks op Gods Woord. Daarom moet het in de kerk van Jezus ook om elkaar gaan. Waar dit ontbreekt, ontbreekt ook het bestaansrecht als kerk. En misschien zou je zelfs kunnen zeggen dat je redding ook niet zonder de gemeenschap met elkaar kan als kerk. Het 'ik kan ook wel geloven zonder de kerk', en dan vooral de kerk als gemeenschap, dat is een leugen, waarvan de vijand weet dat als we die geloven, dat hij ons dan kan isoleren tot individuele gelovigen die heel erg kwetsbaar zijn. Hij weet hoe sterk gemeenschap is, omdat hij heeft gezien dat gemeenschap bij God begint en daar heeft satan heel veel negatieve ervaringen mee.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu