"Moge God, Die Zijn Naam daar heeft doen wonen, elke koning en elk volk omverwerpen die zijn hand uitstrekt om mijn bevel te overtreden door dit huis van God in Jeruzalem te schaden. Ik, Darius, heb het bevel gegeven, laat het zorgvuldig uitgevoerd worden." (Ezra 5:12) 

Ken jij dat oude psalmvers nog? Ik ben met de psalmen opgegroeid en die zijn mij echt nog lief. En sommige psalmen zijn zo treffend. Die psalm: "Maar de HEER zal uitkomst geven, Hij die 's daags Zijn gunst gebied." Uiteindelijk zal de HEER Zelf ook voor de uitkomst zorgen. Dat hoeven wij niet eens te bewerken, dat doet Hijzelf. Als God zegt dat we door moeten gaan met Zijn werk, dan zal Hij ook voorzien als er tegenstand is. Dat kan echt wel eens moeilijk zijn om daar op te vertrouwen. En bij Israël was de tegenstand toch echt van een behoorlijk niveau. Het waren niet de eersten de besten. En durven vertrouwen dat God Zijn plan ook Zelf zal beschermen.

 

Het was natuurlijk bij koning Kores al begonnen. Hij had aangegeven dat de tempel herbouwd moest worden. Dat was Gods bedoeling, Zijn plan en niet dat van Kores. En ondanks alle tegenstand, als je dan toch weer gaat bouwen, terwijl er ook een verbod is uitgesproken en er ook nog eens veel geweld bij was gebruikt, dan is het niet vreemd dat je je soms afvraagt waar je mee bezig bent. 

De brief met de bevindingen die bij koning Darius terecht was gekomen van de landvoogd was ook heel duidelijk. En de kwetsbaarheid van wie de Joden eigenlijk waren was ook iets bijzonders. Maar dan is nog steeds maar de vraag hoe een koning als Darius zal beslissen. Een koning in die tijd waren zeker niet allemaal keurige democratische koningen die alleen maar een soort symbolische functie hadden. Elk woord van de koning was in die tijd waarheid en zekerheid. Wat een koning zei, moest gebeuren en ook enige willekeur was helemaal niet vreemd. En wat wordt dan de uitslag van een brief, die door de landvoogd bij de koning is gebracht. 

Maar dan blijkt dat God daarin Zelf regeert. Er was al bescherming toen er niemand hen een strobreed in de weg legde, maar nu doet Darius uitspraak. Hij is gewoon een koning die allerlei afgoden diende. Wellicht heeft hij de God van Israël gezien als een van de vele goden. Maar toch is zijn uitspraak opmerkelijk. Hij geeft namelijk God de ruimte om iedereen die zijn hand uitstrekt naar de bouw van de tempel van deze God, omver te laten werpen. De woorden van Darius zijn krachtig. Hij zet er een straf op die hijzelf zal uitvoeren, elke tegenstander zal hij ophangen aan een balk van zijn huis, maar hij geeft bovenal God alle ruimte om op te treden. 

En toch is dit meer dan alleen een paar woorden. Hoe moet die tempel oot herbouwd worden met zoveel tegenstand? Het antwoord is eigenlijk heel duidelijk: God zal daar Zelf voor zorgen. Dat wat niet kan bij ons en waar wij niet genoeg invloed voor hebben, daar zal God Zelf zorgen voor de opdracht die Hij ons geeft. Kunnen wij Zijn Koninkrijk soms niet in deze wereld kwijt? Het blijft wel Zijn plan en zelfs goddeloze koningen blijken dan mee te moeten werken aan Gods plan. Dat is bemoedigend voor ons in een tijd waarin God weinig plaats krijgt. 

Gebed: HEER, U bent HEER van de heren en Koning van de koningen. Zelfs aardse koningen moeten meewerken aan Uw plan en U voorziet waar wij Uw voorziening nodig hebben om te kunnen gehoorzamen aan Uw plan.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 Hebreeën 2:8

5 Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen,
6 maar iemand heeft ergens getuigd:  Wat is de mens, dat U aan hem denkt, of de mensenzoon, dat U naar hem omziet?
7 U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen; met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van Uw handen;
8 alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn,
9 maar wij zien Jezus  met heerlijkheid en eer gekroond,  Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Leven na Pasen in gebrokenheid

"Alle dingen hebt U onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uitgezonderd wat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat Hem alle dingen onderworpen zijn." (Hebreeën 2:8)

Is na Pasen nu werkelijk alles anders geworden? Als je nu een keurig, geestelijk antwoord moet geven, dan zeg je natuurlijk dat na Pasen alles anders is geworden. De dood is verslagen en de toegang tot de Vader is open. Ja, dat is ook wat het werkelijk is. En toch, stopt met Pasen niet de gebrokenheid en ik weet niet hoe dit voor jou is, maar er gebeuren nog steeds dingen waar wij geen antwoord op hebben, terwijl Jezus alles heeft overwonnen. Afgelopen zondag, eerste Paasdag werden wij wakker om Pasen te vieren en het eerste bericht dat we meekregen op die dag was een dodelijk ongeval van een meisje van 17 uit onze gemeente. Gewoon op de fiets, aangereden en ter plaatse overleden. Is het dan nog steeds Pasen? Is de dood dan nog steeds overwonnen? En het tweede bericht, nog voordat de kerkdienst begonnen was, waren de berichten uit Sri Lanka. Honderden doden en gewonden bij aanslagen op kerken die het Paasfeest vierden. Is dan de dood echt overwonnen?

Lees meer...

Nieuwe artikelen

Aanbevelingen

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu