"Moge God, Die Zijn Naam daar heeft doen wonen, elke koning en elk volk omverwerpen die zijn hand uitstrekt om mijn bevel te overtreden door dit huis van God in Jeruzalem te schaden. Ik, Darius, heb het bevel gegeven, laat het zorgvuldig uitgevoerd worden." (Ezra 5:12) 

Ken jij dat oude psalmvers nog? Ik ben met de psalmen opgegroeid en die zijn mij echt nog lief. En sommige psalmen zijn zo treffend. Die psalm: "Maar de HEER zal uitkomst geven, Hij die 's daags Zijn gunst gebied." Uiteindelijk zal de HEER Zelf ook voor de uitkomst zorgen. Dat hoeven wij niet eens te bewerken, dat doet Hijzelf. Als God zegt dat we door moeten gaan met Zijn werk, dan zal Hij ook voorzien als er tegenstand is. Dat kan echt wel eens moeilijk zijn om daar op te vertrouwen. En bij Israël was de tegenstand toch echt van een behoorlijk niveau. Het waren niet de eersten de besten. En durven vertrouwen dat God Zijn plan ook Zelf zal beschermen.

 

Het was natuurlijk bij koning Kores al begonnen. Hij had aangegeven dat de tempel herbouwd moest worden. Dat was Gods bedoeling, Zijn plan en niet dat van Kores. En ondanks alle tegenstand, als je dan toch weer gaat bouwen, terwijl er ook een verbod is uitgesproken en er ook nog eens veel geweld bij was gebruikt, dan is het niet vreemd dat je je soms afvraagt waar je mee bezig bent. 

De brief met de bevindingen die bij koning Darius terecht was gekomen van de landvoogd was ook heel duidelijk. En de kwetsbaarheid van wie de Joden eigenlijk waren was ook iets bijzonders. Maar dan is nog steeds maar de vraag hoe een koning als Darius zal beslissen. Een koning in die tijd waren zeker niet allemaal keurige democratische koningen die alleen maar een soort symbolische functie hadden. Elk woord van de koning was in die tijd waarheid en zekerheid. Wat een koning zei, moest gebeuren en ook enige willekeur was helemaal niet vreemd. En wat wordt dan de uitslag van een brief, die door de landvoogd bij de koning is gebracht. 

Maar dan blijkt dat God daarin Zelf regeert. Er was al bescherming toen er niemand hen een strobreed in de weg legde, maar nu doet Darius uitspraak. Hij is gewoon een koning die allerlei afgoden diende. Wellicht heeft hij de God van Israël gezien als een van de vele goden. Maar toch is zijn uitspraak opmerkelijk. Hij geeft namelijk God de ruimte om iedereen die zijn hand uitstrekt naar de bouw van de tempel van deze God, omver te laten werpen. De woorden van Darius zijn krachtig. Hij zet er een straf op die hijzelf zal uitvoeren, elke tegenstander zal hij ophangen aan een balk van zijn huis, maar hij geeft bovenal God alle ruimte om op te treden. 

En toch is dit meer dan alleen een paar woorden. Hoe moet die tempel oot herbouwd worden met zoveel tegenstand? Het antwoord is eigenlijk heel duidelijk: God zal daar Zelf voor zorgen. Dat wat niet kan bij ons en waar wij niet genoeg invloed voor hebben, daar zal God Zelf zorgen voor de opdracht die Hij ons geeft. Kunnen wij Zijn Koninkrijk soms niet in deze wereld kwijt? Het blijft wel Zijn plan en zelfs goddeloze koningen blijken dan mee te moeten werken aan Gods plan. Dat is bemoedigend voor ons in een tijd waarin God weinig plaats krijgt. 

Gebed: HEER, U bent HEER van de heren en Koning van de koningen. Zelfs aardse koningen moeten meewerken aan Uw plan en U voorziet waar wij Uw voorziening nodig hebben om te kunnen gehoorzamen aan Uw plan.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu