"Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Babel, heeft koning Kores bevel gegeven dit huis van God weer op te bouwen." (Ezra 5:13) 

Als je een oplettende lezer bent, denk je misschien vandaag: "Die tekst zegt ons toch helemaal niets nieuws meer? Hier zijn we toch mee begonnen bij het nadenken over Ezra?" Ja, dat klopt inderdaad. Het lijken bekende woorden. Maar er gaat iets aan vooraf. Misschien gaat er zelfs dit wel aan vooraf: Eerlijke kwetsbaarheid en openheid. Alle geheimen worden verteld. Daar ligt een groot geheim in. Iets wat wij liever maar niet doen. Want wat is er gebeurd?

 

De landvoogd van de streek waar Jeruzalem in lag was naar de koning gegaan omdat de Joden toch weer begonnen waren om te bouwen aan de tempel van God. En in de ogen van de tegenstanders klopte daar natuurlijk niets van. Ze wilden ook liefst dat dit zo snel mogelijk stopte. Toch zorgde de bescherming van God ervoor dat het hen niet lukte om de bouw tegen te houden. Uiteindelijk gaat de landvoogd met een brief naar de koning en in die brief staat een verslag van het onderzoek onder de Joden. 

De namen van de leiders worden genoemd, er staat precies in wat ze aan het doen zijn en er staat ook verslag. Maar toen er bij hen gevraagd werd waar ze mee bezig waren, zeiden ze niet gelijk: "Koning Kores had ons toch de opdracht gegeven?" Dat zeggen ze later wel, en misschien wisten de huidige regeringsleiders niet eens meer wat de afspraken waren, dus die tekst van vandaag is wel belangrijk om te herhalen. Wij moeten tegen de tegenstander van God soms ook dingen herhalen die hij al lang weet maar vergeten lijkt te zijn. 

Alleen daarvoor gebeurt nog iets. Ze hebben heel eerlijk verteld hoe ze uiteindelijk in Babel terecht zijn gekomen en nu weer terug zijn in hun eigen land. Eigenlijk zijn ze heel kwetsbaar in hun verklaring. Het is geen eigen verdienste dat ze weer in hun land zijn en de tempel van God weer mogen opbouwen. Ze hadden er een puinhoop van gemaakt. Ze zijn geen volk dat iets had verdiend en al helemaal niet dat God weer terug zou komen bij dit volk. 

Het volk van Israël was zich echt bewust dat ze door hun zonden, God vertoornd hadden. Dat wisten ze, maar daar waren ze ook open en eerlijk over. Ze zijn open over hun afkomst, maar ook over het feit dat ze uiteindelijk terug mochten keren van Kores. 

Hebben wij recht op een kerk, hebben wij er recht op dat we het lichaam van Christus mogen bouwen? Hoe komen wij eigenlijk zover? Niet anders dan dat God genadig is geweest en ons niet heeft laten zitten in de zonde waarmee wij onszelf hadden bevuild. Maar juist als God in Zijn genade naar ons omziet, dan gebeurt er ook iets met ons. Dan krijgen wij de kans weer om in onze bestemming te gaan wandelen. En wees er eerlijk over dat wij heel veel niet goed deden, maar dat God toch wilde ingrijpen. En waar we daar kwetsbaar over zijn, zullen tegenstanders veranderen in medestanders. Dan zul je zien dat de afstand kleiner wordt en God groter door ons heen. 

Gebed: HEER, ik dank U voor Uw genade. Ik schoot te kort en liep bij U vandaan, maar U hield niet op met zorgen en verzoende mij door Jezus en bracht mij weer terug in mijn bestemming. Mijn eerlijkheid hierover zal ook anderen in beweging zetten.

 

 

 

 

Mailabonnement

Meld je aan voor het gratis mailabonnament 'Tijd met God', zodat je elke nieuwe overdenking, aangevuld met andere bezinnende onderwerpen direct in je mailbox krijgt.

Klik hier om je aan te melden

Bijbelgedeelte bij de laatste 
'Tijd met God'

 

Efeze 4:7-16

7  Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus.
8 Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde?  
10 Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen.
11  En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,
12 om de heiligen toe te rusten, tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw  van het lichaam van Christus,
13 totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen  man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus,
14 opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn,  heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, 
15 maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die  het Hoofd is, namelijk Christus.
16 Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Activiteiten

02 dec 2018
08:00AM - 05:00PM
Adventsserie 'Tijd met God'
02 dec 2018
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
13 jan 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
17 feb 2019
05:00PM - 06:30PM
Theo de Koning spreekt in Echo, Rotterdam
24 feb 2019
10:00AM - 11:30AM
Theo de Koning spreekt in Hoek (Zeeland)

Podcast kanaal Eindeloos gelukkig

Recentste 'Tijd met God'

Kerk van Jezus - Gedeeld Koningschap (2)

Daarom zegt Hij:  Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. (Efeze 4:8)

We hebben gezien dat Jezus Zijn Koningschap op aarde verdeeld heeft over sommigen die een bediening krijgen. Nog steeds is Jezus Koning, maar de leiding en de opbouw van de kerk laat Hij over aan mensen die Hij daar een bediening voor geeft. Daarin spelen Woord en Geest natuurlijk een grote rol. Toch zou je dan kunnen zeggen dat er inderdaad sommigen zijn met een bediening, maar dat er velen zijn zonder bediening. Natuurlijk klopt dat ook weer niet, want degenen met een bediening, hebben die gekregen om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon. Het gaat dus ook weer wel over alle gelovigen met een roeping in deze wereld. In de Efezebrief zegt Paulus, voordat hij het over de bedieningen heeft, eerst iets over de gaven van de Heilige Geest. Die zijn aan allen gegeven en je kun je de vraag stellen in hoeverre dat ook dit te maken heeft met het gedeelde Koningschap.

Lees meer...

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2018 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu