"Maar het oog van God rustte op de oudsten van de Joden, zodat men hen niet liet ophouden totdat de zaak voor Darius zou komen, en men dan daarover een brief zou terugbrengen." (Ezra 5:5) 

Wie zouden we meer moeten gehoorzamen? De overheid of God? Het gaat dan niet over een overheid die iets stelt waar wij geen zin in hebben en we dan maar net doen alsof we God willen dienen om niet te gehoorzamen. Ik heb al wat uitleggen gehoord over belasting die je niet zou hoeven te betalen omdat de overheid niet goed met belastinggeld omgaat. En dan zou je maar geen belasting hoeven te betalen. Wat er hier bij Ezra gebeurt is natuurlijk iets heel anders.

 

De profeten hebben duidelijk aangegeven dat de bouw van de tempel van God door moet gaan omdat het uiteindelijk Gods opdracht is geweest die Kores in gang zette. Maar door alle tegenstand, nieuwe koningen en vijandschap was het werk stil komen te liggen. Aan het einde van het vierde hoofdstuk lijkt het woord moedeloosheid dan misschien wel een te sterk woord. Ze zijn bij de pakken gaan neerzitten, maar als je bij hoofdstuk 4 zou stoppen te lezen in het boek Ezra, dan zou je de conclusie kunnen trekken dat wat er gebeurd gewoon gehoorzaamheid is aan de overheid. 

Als we dan zien hoe God via de profeten laat weten dat de bouw door moet gaan, dan lijkt dat misschien tegen de overheid in te gaan, maar als je beseft dat God de opdracht heeft gegeven voor de herbouw van de tempel, komt alles ineens in een ander licht te staan. De overheid mag Gods werk helemaal niet tegenhouden, dat is wat er hier wel gebeurt. En hoewel Israël dan bij de pakken gaat neerzitten, is dat niet wat God wilde.  

Soms zijn wij niet zo heel veel anders en dreigen ook wij de prioriteit van Gods werk  te laag te zetten. Zeker bij tegenstand en moeite, dan haken we soms zo makkelijk af. Maar God wil ons bemoedigen met de geschiedenis van Ezra. Je moet eens kijken wat er gebeurd als de Joden toch gaan bouwen, terwijl het eigenlijk niet mocht van de tegenstanders. Uiteindelijk doet God iets bijzonders op het moment dat ze toch in beweging komen. De profeten spreken hen namens God aan en sporen hen op een bepaalde manier aan om gewoon weer te gaan bouwen. En natuurlijk staan de tegenstanders er gelijk weer bij met hun bijdehante opmerkingen van: "Jullie mochten toch niet bouwen." Maar God beloont de gehoorzaamheid van de Joden. Gods oog rust op jou, als jij gehoorzaam bent in het bouwen van Zijn Koninkrijk, ook als er tegenstanders om je heen zijn. 

Uiteindelijk kan niemand de Joden tegenhouden die weer waren gaan bouwen. Als Gods oog op je is omdat jij gehoorzaam bent, dan is dat ook je bescherming en ben je onaantastbaar voor de vijand. Het is goed om dat te beseffen. Het oog van God is op je, en zelfs satan kan je dan niets doen en jij mag doorgaan in het werk waar God je toe roept. Natuurlijk, tegenstanders hoor je wel mopperen en het er niet mee eens zijn, maar uiteindelijk zal God je beschermen als jij slechts doet wat Hij van je vraagt. 

Gebed: HEER, ik dank U voor alle bescherming die U geeft als ik U gehoorzaam. Zelfs als niemand het er mee eens is, zal ik Uw wil doen en vertrouw ik op Uw bescherming.

 

 

 

 

 

 Bijbelgedeelte bij de laatste
'Tijd met God'

 1 Petrus 1:13-25

13  Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.
14  Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren.
15  Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,
16  want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
17  En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap,
18  in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is,
19  maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam.
20  Hij is wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u.
21  Door Hem gelooft u in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn.
22  Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,
23  u, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God.
24  Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen.
25  Maar het Woord van de Heere blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat onder u verkondigd is.

Eindeloos gelukkig

Eindeloos gelukkig worden begint door te wandelen in de bestemming die God voor jou heeft op aarde om uiteindelijk, door het geloof in Jezus, straks eindeloos gelukkig in de hemel te leven met God. 

Bijbelonderwijs

Om de Bijbel begrijpen willen wij je helpen door de Bijbel op een praktische manier uit te leggen. Het is ook mogelijk om je aan te melden voor een gratis mailabonnement op 'Tijd met God'.

Geloofsopbouw

Bij geloofsopbouw gaat het erom dat je groeit in discipelschap. We geven je handvaten om je geloof echt te leven en we proberen je op allerlei manieren te prikkelen om na te denken over allerlei zaken.

Trainingen

Naast onderwijs via internet geven we ook trainingen op locatie om je als discipel van Jezus toe te rusten. Dit kunnen (s)preekbeurten, korte trainingen of langere trainingen zijn voor verschillende doelgroepen.

Recentste 'Tijd met God'

Je leeft eeuwig en bent gereinigd

Thema: Eerste brief van Petrus

"U, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God." (1 Petrus 1:23)

Als je naar de woorden kijkt die Petrus gebruikt om aan te geven wat je nieuwe status in het geloof is, dan vallen er een paar dingen op. Je bent opnieuw geboren, dat staat boven alles vast. Opnieuw geboren in een eeuwig leven. Als je de brieven van Paulus leest, kom je telkens een soort woordspel tegen, maar ook Petrus doet dit behoorlijk. Dat is wel opmerkelijk als je bedenkt dat hij een ongeleerde visser was. Petrus zegt dat je je ziel hebt gereinigd als gelovige. Dat is een woord dat in een werkwoordvorm staat dat wijst op iets dat in de verleden tijd is gebeurd. Dat is een opmerkelijke gedachte. Hoe vaak moet jij gereinigd worden van verkeerde dingen in je leven? Elke dag, toch? Toch zegt Petrus dat het reinigen van je ziel in het verleden heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Aanbevelingen

Youtubekanaal

Eindeloos gelukkig is financiëel geheel afhankelijk van giften. Elke gift is daarom van harte welkom.
IBAN rekeningnummer: NL81 RABO 0301 9254 53 t.n.v. T.J.D. de Koning inzake 'Eindeloos gelukkig' te Nieuw-Lekkerland

© 2019 Eindeloos gelukkig - All Rights Reserved | Hosted by www.sth.nu